Vyriausybė ketina peržiūrėti visas PVM lengvatas
Po­li­ti­kams po il­go blaš­ky­mo­si pa­ga­liau ap­sisp­ren­dus pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui, Vy­riau­sy­bė per pus­me­tį ke­ti­na per­žiū­rė­ti vi­sas PVM leng­va­tas ir įver­tin­ti, ar jos yra rei­ka­lin­gos, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Tu­ri­me pus­me­tį pa­si­žiū­rė­ti, ar vi­sos PVM leng­va­tos pa­sie­kia sa­vo tiks­lus, ku­rie bu­vo dek­la­ruo­ja­mi, įve­dus vie­ną ar ki­tą leng­va­tą, ar ti­krai nau­do­ja­si di­džio­ji da­lis mū­sų gy­ven­to­jų, ar ti­krai jos so­cia­liai tei­sin­gos ir ar ti­krai duo­da tą nau­dą“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Šią sa­vai­tę Sei­mas pra­tę­sė PVM leng­va­tą šil­dy­mui iki ki­tų me­tų bir­že­lio, o dėl to į biu­dže­tą ne­gau­ti 32 mln. eu­rų bus pa­im­ti iš Ke­lių fon­do. Prem­je­ro tei­gi­mu, dėl šio spren­di­mo ga­li kil­ti prob­le­mų, re­kons­truo­jant Lie­tu­vos ke­lius.

„Ri­zi­ka to­kia: šil­dy­mo leng­va­tą pra­tęs­da­mi, iš oro pi­ni­gų ne­paim­si­me, sko­lin­tis ne­be­ga­li­me, to­dėl rei­kė­jo ieš­ko­ti nau­jų šal­ti­nių. Šal­ti­nis yra su­ras­tas – Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­ma. Na­tū­ra­lu, kad nu­ken­tės ir žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mas, ir ke­lių re­mon­tas, nors tu­ri­me pa­grin­do at­sar­giam op­ti­miz­mui, jei­gu bus ge­rai ran­ka­mi mo­kes­čiai ir ak­ci­zai, tai gal­būt da­lis to pra­ra­di­mo amor­ti­zuo­sis“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis.

Da­bar 5 proc. leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas tai­ko­mas kom­pen­suo­ja­miems vais­tams, 9 proc. – ke­lei­vių ve­ži­mui, spau­dai, kny­goms ir ne­pe­rio­di­niams in­for­ma­ci­niams lei­di­niams, vieš­bu­čiams, cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui. Nuo ki­tų me­tų pra­džios įsi­ga­lios ir 5 proc. leng­va­ta bran­giems ne­kom­pen­suo­ja­miems vais­tams.

PVM ta­ri­fas šiuo me­tu yra 21 proc., jis ga­lio­ja nuo 2009 me­tų ru­dens.