Vyriausybė iš esmės sutarė dėl balsavimo internetu
Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me pir­ma­die­nį iš es­mės su­ta­rė dėl pro­jek­to, ku­ris reg­la­men­tuo­tų bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mą ir įgy­ven­di­ni­mą.

„Ka­dan­gi vi­si pri­ta­rė, tre­čia­die­nį bus tei­kia­ma Vy­riau­sy­bės po­sė­džiui ir ti­kiuo­si, kad tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė po­sė­džiui pri­ta­rus ga­li­ma bus teik­ti Sei­mui“, – žur­na­lis­tams po pa­si­ta­ri­mo sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­mis pa­tai­so­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­grin­di­nius bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu pri­nci­pus, rin­kė­jo bal­so pri­ori­te­to, bal­so pa­ti­kri­ni­mo ir anu­lia­vi­mo tai­syk­les, bal­sa­vi­mo pa­slap­ties už­ti­kri­ni­mo pri­nci­pus, rin­kė­jo ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo as­pek­tus, in­for­ma­ci­nės sis­te­mos stei­gi­mo pa­grin­dus, jos funk­ci­nius, sau­gu­mo ir au­di­to rei­ka­la­vi­mus.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą, bus su­da­ry­tos są­ly­gos iš­ban­dy­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mą prieš pra­de­dant ją nau­do­ti įvai­riuo­se bal­sa­vi­muo­se per rin­ki­mus ir re­fe­ren­du­mus. Pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad pir­mi­nia­me tes­ta­vi­mo eta­pe sis­te­ma bus ga­li­ma pa­si­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bių ly­gio apk­lau­soms or­ga­ni­zuo­ti, pa­ta­ria­mie­siems re­fe­ren­du­mams reng­ti.

„Ti­ki­mės, kad jau iki 2018 me­tų to­kia sis­te­ma ga­lė­tų bū­ti su­kur­ta“, – pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas nu­ma­to, kad vyks­tant bal­sa­vi­mui, rin­kė­jas in­ter­ne­tu ga­li bal­suo­ti ke­lis kar­tus, ta­čiau bus įskai­to­mas tik vė­liau­siai gau­tas rin­kė­jo bal­sas. To­kiu bū­du su­da­rius rin­kė­jui ga­li­my­bę pa­keis­ti sa­vo bal­są, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si pa­nai­kin­ti prie­lai­das pa­pirk­ti bal­suo­jan­čius in­ter­ne­tu rin­kė­jus.

Bal­suo­jan­čio­jo in­ter­ne­tu ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti bus nau­do­ja­mi pla­čiai pa­pli­tę, pa­ti­ki­mi ir sau­gūs iden­ti­fi­ka­vi­mo bū­dai, pa­nau­do­jant skait­me­ni­nius ser­ti­fi­ka­tus, tei­gia mi­nis­te­ri­ja. Be to, įsta­ty­mu bus nu­sta­ty­ti spe­cia­lūs mi­ni­ma­lūs rei­ka­la­vi­mai prog­ra­mi­nei įran­gai, pa­grįs­ti bū­ti­ny­be už­ti­krin­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sau­gu­mą, ta­čiau to­kie rei­ka­la­vi­mai ne­bus ne­pro­por­cin­gai di­de­li, kad ga­lė­tų ap­ri­bo­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu prie­ina­mu­mą.

Par­la­men­tas pa­va­sa­rio se­si­jo­je grą­ži­no ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti su in­ter­ne­ti­niu bal­sa­vi­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus. Dau­gu­ma prieš in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą pa­si­sa­kan­čių par­la­men­ta­rų ke­lia abe­jo­nes, ar bus už­ti­krin­tas bal­sa­vi­mo sis­te­mos sau­gu­mas, ga­ran­tuo­ja­mi skaid­rūs rin­ki­mų re­zul­ta­tai.

Tai pa­ska­ti­no Vy­riau­sy­bę pa­ves­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai par­eng­ti pa­tai­sas, ku­rios su­da­ry­tų są­ly­gas bal­suo­ti in­ter­ne­tu, o ne iš kar­to įtei­sin­tų pa­tį bal­sa­vi­mą.

Anks­čiau Sei­mas jau ke­lis kar­tus yra at­me­tęs pro­jek­tus dėl elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mo.

Ge­gu­žę vyk­dy­tos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sos duo­me­nys ro­do, kad 56 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų yra už bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mą kaip pa­pil­do­mą ga­li­my­bę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.