Vyriausybė iš esmės pritarė socialiniam modeliui
„Ne­be­ga­li­me dels­ti su dar­bo san­ty­kių, so­cia­li­nio drau­di­mo pert­var­ka. Pri­va­lo­me su­stip­rin­ti Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mą pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas, su­da­ry­ti žmo­nėms są­ly­gas už­dirb­ti gau­ses­nes pa­ja­mas ir gau­ti di­des­nes pen­si­jas, – sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Šian­dien Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me pri­tar­ta es­mi­niams ša­lies so­cia­li­nės po­li­ti­kos sis­te­mos po­ky­čiams. Po­sė­džio da­ly­viams pri­sta­ty­tas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va eks­per­tų dar­bo gru­pės par­eng­tas so­cia­li­nis mo­de­lis, ku­rį apib­rė­žia nau­jo Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tas, Užim­tu­mo, SOD­ROS, Pen­si­jų įsta­ty­mų bei juos ly­din­čių tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Jų tiks­las – nau­jos dar­bo vie­tos ir di­des­ni at­ly­gi­ni­mai, stip­ri ir kon­ku­ren­cin­ga Lie­tu­va tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se, pa­lan­kes­nės są­ly­gos įsi­dar­bin­ti jau­ni­mui, dar­bo ieš­kan­tiems as­me­nims, pa­ge­rin­ti jau­nų šei­mų, be­dar­bių, bū­si­mų­jų pen­si­nin­kų pa­dė­tį, „Sod­ros“ biu­dže­to de­fi­ci­to klau­si­mą.

„Ne­be­ga­li­me dels­ti su dar­bo san­ty­kių, so­cia­li­nio drau­di­mo pert­var­ka. Pri­va­lo­me su­stip­rin­ti Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mą pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas, su­da­ry­ti žmo­nėms są­ly­gas už­dirb­ti gau­ses­nes pa­ja­mas ir gau­ti di­des­nes pen­si­jas, – sa­ko Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­si­ta­ri­me pri­tar­ta nau­jai siū­lo­mai dar­bo su­tar­čių įvai­ro­vei, lanks­tes­niam dar­bo lai­ko re­gu­lia­vi­mui – dar­buo­to­jas tu­rės dau­giau ga­li­my­bių de­rin­ti šei­mą ir dar­bą. Pa­vyz­džiui, tai reiš­kia, kad dar­buo­to­jas ga­lės pa­pra­šy­ti darb­da­vio dirb­ti ke­tu­rias die­nas po 10 va­lan­dų, o penk­tą­ją die­ną tu­rė­ti lais­va­die­nį ar­ba pir­mas ke­tu­rias die­nas dirb­ti sa­vo dar­bo vie­to­je, o penk­tą­ją – iš na­mų.

Kei­sis ir pen­si­jų aps­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka, ji taps at­vi­res­nė ir pa­lan­kes­nė bū­si­mie­siems pen­si­nin­kams. Vie­toj da­bar ga­lio­jan­čio as­mens drau­džia­mų­jų pa­ja­mų vi­dur­kio koe­fi­cien­to siū­lo­ma įves­ti aps­kai­tos vie­ne­tų sis­te­mą. Dar­buo­to­jai ma­tys, kaip jų mo­ka­mos įmo­kos kau­pia jiems pen­si­ją – di­des­nės įmo­kos ga­ran­tuo­ja di­des­nę pen­si­ją. Sie­kiant pa­ska­tin­ti dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą siū­lo­ma per 12 me­tų po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti pen­si­jų so­cia­li­nio drau­di­mo ta­ri­fą.

Taip pat nu­spręs­ta nu­sta­ty­ti au­to­ma­ti­nį pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą. Pen­si­jų ro­dik­liai (ba­zi­nė pen­si­ja, aps­kai­tos vie­ne­to ver­tė) kiek­vie­nais me­tais bū­tų in­dek­suo­ja­ma pa­gal nu­sta­ty­ta tvar­ka aps­kai­čiuo­tą in­dek­sa­vi­mo koe­fi­cien­tą, ku­rio dy­dis pri­klau­sy­tų nuo dar­bo už­mo­kes­čio fon­do au­gi­mo per ke­le­rius me­tus.

Taip pat iš­lai­ko­mos ga­ran­ti­jos nėš­čioms mo­te­rims ir as­me­nims au­gi­nan­tiems vai­kus (dar­bo vie­ta iš­lai­ko­ma iki vai­kui su­ei­na 3 me­tai), o ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį bū­tų ga­li­ma nu­trauk­ti ne po 3 mė­ne­sių, kaip yra da­bar, o po 4 mė­ne­sių nuo vai­ko gi­mi­mo.

Nu­ma­to­ma, jog trum­piau ar­ba per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus su di­des­niais per­trū­kiais dir­bu­sios mo­te­rys ga­lės gau­ti mo­ti­nys­tės iš­mo­kas. Siū­lo­ma įtei­sin­ti lanks­tes­nius li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo sta­žo rei­ka­la­vi­mus as­me­nims, kai mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės ir vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ka mo­ka­ma ir tiems as­me­nims, ku­rie šį sta­žą tu­ri per il­ges­nį lai­ko­tar­pį (60 mė­ne­sių). Be to, be­si­mo­kan­tis jau­ni­mas vals­ty­bės lė­šo­mis bū­tų drau­džia­mas mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės pa­šal­poms gau­ti.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius pa­brė­žia, jog vi­si šie pa­kei­ti­mai per tre­jus–­pen­ke­rius me­tus su­kurs nau­jas ir ko­ky­biš­kas dar­bo vie­tas, o mo­ka­mi mo­kes­čiai su kau­pu pa­dengs so­cia­li­niam mo­de­liui įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas lė­šas.

Vy­riau­sy­bė at­siž­vel­gė į pa­siū­ly­mą pra­il­gin­ti pa­sta­bų tei­ki­mo ter­mi­ną ir pra­tę­sė ga­lu­ti­nę da­tą iki bir­že­lio 8 die­nos.

„Ra­gi­nu so­cia­li­nius par­tne­rius, su­in­te­re­suo­tas ins­ti­tu­ci­jas prie dar­bo sta­lo siek­ti komp­ro­mi­sų, kad su­kur­tu­me ko­ky­biš­kai nau­jas są­ly­gas Lie­tu­vos eko­no­mi­niam au­gi­mui ir žmo­nių ge­ro­vei“, – pa­brė­žia Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius.

Įsta­ty­mų pa­ke­tas Sei­mui bus pa­teik­tas bir­že­lio pra­džio­je.