Vyriausybė inventorizavo nuveiktus darbus
Pu­sę nu­ei­to ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jos ke­lio Vy­riau­sy­bė tei­gia grin­du­si “is­to­ri­niais dar­bais”. Opo­zi­ci­ja jos nuo­pel­nų ne­nei­gė, ta­čiau pa­žė­rė prie­kaiš­tų dėl nau­jų idė­jų sto­kos ir iš­šū­kių ven­gi­mo.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma XVI Vy­riau­sy­bė Sei­mui at­sis­kai­tė už per­nykš­čius dar­bus. Jų bū­ta ne tiek ir ma­žai - veik­los at­as­kai­ta iš­dės­ty­ta 90 pus­la­pių ir ilius­truo­ta diag­ra­mo­mis, gra­fi­kais bei sche­mo­mis. Va­lan­dą prie Sei­mo tri­bū­nos va­kar už­tru­kęs mi­nis­trų ka­bi­ne­to va­do­vas sa­vo pra­ne­ši­me pa­brė­žė eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nės sri­ties lai­mė­ji­mus, taip pat at­sa­kė į par­la­men­ta­rų klau­si­mus. To­liau Vy­riau­sy­bės at­as­kai­tą nars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai, o bir­že­lio pra­džio­je dėl jos bus su­reng­ta dis­ku­si­ja.

Pa­siek­ta aukš­čiau­sio­ji ly­ga

Pa­sak A. But­ke­vi­čiaus, 2014-ie­ji bu­vo iš­skir­ti­niai me­tai dėl ne­prog­no­zuo­ja­mų iš­orės veiks­nių ir už­duo­čių svar­bos. “Lie­tu­va nu­ma­ty­tu lai­ku, ne­pai­sy­da­ma su­dė­tin­go tech­ni­nio pro­jek­to, per pu­san­trų me­tų pa­sta­tė su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą, ku­ris iš es­mės mū­sų nau­dai pa­kei­tė ener­ge­ti­nio sau­gu­mo si­tua­ci­ją Bal­ti­jos re­gio­ne. Taip pat per pu­san­trų me­tų sėk­min­gai iš­lai­kė­me pa­si­ren­gi­mo eu­ro įve­di­mui eg­za­mi­ną. Su­lig pa­sku­ti­niais 2014 me­tų lai­kro­džio dū­žiais iš ban­ko­ma­tų iš­im­ti pir­mie­ji eu­rų bank­no­tai”, - pa­si­džiau­gė prem­je­ras.

Jis taip pat pri­mi­nė, kad dėl su­dė­tin­gos tarp­tau­ti­nės si­tua­ci­jos per­nai bu­vo pri­im­ti na­cio­na­li­niai spren­di­mai stip­rin­ti kraš­to gy­ny­bą. Anot prem­je­ro, per­nai iš­ki­lę iš­šū­kiai Vy­riau­sy­bės ne­su­trik­dė, vei­kiau užg­rū­di­no. “Lie­tu­va per­nai vėl bu­vo tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių ly­de­rių, ku­rių eko­no­mi­ka au­go spar­čiau­siai. Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das pir­mą­kart Lie­tu­vą įtrau­kė į iš­si­vys­čiu­sios eko­no­mi­kos ša­lių są­ra­šą, ki­taip ta­riant, pa­te­ko­me į aukš­čiau­sią­ją ly­gą”, - pa­brė­žė A. But­ke­vi­čius.

Di­dės at­ly­gi­ni­mai

Prem­je­ro tei­gi­mu, per­nai ša­lies bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas pa­di­dė­jo 3 proc., ne­dar­bo ly­gis su­ma­žė­jo iki 10,7 proc., rea­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis iš­au­go 5 pro­cen­tais. Na­mų ūkio var­to­ji­mo iš­lai­dos pa­di­dė­jo dar la­biau - 5,7 pro­cen­to. “Tai ne tik sta­tis­ti­nis ro­dik­lis. Tai gy­ven­to­jų ir vi­sos ša­lies ge­ro­vės kū­ri­mo są­ly­ga. Lie­tu­vos žmo­nių ir vals­ty­bės ge­ro­vė yra svar­biau­sias mū­sų dar­bo ma­tas ir pra­smė”, - aiš­ki­no A. But­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, su­kur­tas nau­jas so­cia­li­nis mo­de­lis, pa­gal jį bus par­eng­tas šiuo­lai­ki­nės rin­kos pro­ce­sus ati­tin­kan­tis Dar­bo ko­dek­sas ir pert­var­ky­ta so­cia­li­nio drau­di­mo ir so­cia­li­nės par­amos sis­te­ma. “Lau­kia di­de­lis dar­bas ieš­kant komp­ro­mi­sų ir su prof­są­jun­go­mis, darb­da­viais, ir čia, Sei­me. Ti­kiuo­si, kad po­li­ti­nė iš­min­tis nu­ga­lės. Su­si­ta­rus su so­cia­li­niais par­tne­riais dėl dar­bo vie­tas ku­rian­čių ir di­des­nius at­ly­gi­ni­mus ga­ran­tuo­jan­čių dar­bo san­ty­kių, bus su­kur­tos fun­da­men­ta­lios prie­lai­dos jau nuo 2016 me­tų sau­sio 1 die­nos mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą pa­di­din­ti iki 350 eu­rų”, - vy­lė­si prem­je­ras.

Jis in­for­ma­vo, kad pri­im­tas spren­di­mas “nuo pa­ma­tų pert­var­ky­ti vi­są vers­lo prie­žiū­ros sis­te­mą”. Kon­so­li­da­vi­mo pro­ce­są nu­ma­to­ma baig­ti iki 2015 me­tų vi­du­rio ar­ba pa­bai­gos. Šiam tiks­lui pa­siek­ti pa­dės ir iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma, jos pir­ma­sis eta­pas pra­dė­tas nuo ge­gu­žės 1 die­nos. Prem­je­ras taip pa­si­džiau­gė, kad baig­tas pir­ma­sis ši­lu­mos ūkio pert­var­kos eta­pas, sėk­min­gai vyks­ta re­no­va­ci­ja. “Mū­sų sie­kis - iki 2020 me­tų su­ma­žin­ti ener­gi­jos su­var­to­ji­mą 20 pro­cen­tų”, - tei­gė A. But­ke­vi­čius.

Ir gy­rė, ir peikė

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no, opo­zi­ci­jos ly­de­rio, bu­vu­sio prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, šią Vy­riau­sy­bės at­as­kai­tą, ki­taip nei anks­tes­nią­ją, ku­rio­je bū­ta “daug tuš­čių pa­si­gy­ri­mų”, ga­li­ma pa­gir­ti už tai, kad ji “ats­pin­di rea­lią si­tua­ci­ją”. “Vy­riau­sy­bė per­nai už­bai­gė kai ku­riuos svar­bius pro­jek­tus, pra­dė­tus dar mū­sų Vy­riau­sy­bės (ter­mi­na­lo sta­ty­ba ar eu­ro įve­di­mas). Ge­rai, kad įgy­ven­di­no par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl gy­ny­bos biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mo pa­di­di­ni­mo. Taip pat ga­li­ma pa­gir­ti, kad, dirb­da­ma la­bai lė­tai ir ne­siim­da­ma ko­kių nors nau­jų ini­cia­ty­vų, Vy­riau­sy­bė ne­pa­da­rė ir ko nors la­bai blo­ga, griau­nan­čio eko­no­mi­kos tva­ru­mo pa­grin­dus”, - LŽ sa­kė A. Ku­bi­lius.

Ki­ta ver­tus, Vy­riau­sy­bę, anot kon­ser­va­to­riaus, rei­kia la­bai stip­riai bar­ti už tai, kad jos veik­lo­je ne­bu­vo ma­ty­ti jo­kių nau­jų ini­cia­ty­vų ir idė­jų. O idė­jų stag­na­ci­ja “virs­ta vi­sos eko­no­mi­kos au­gi­mo stag­na­ci­ja”. “Dėl to Vy­riau­sy­bės veik­los ne­ga­liu ver­tin­ti la­bai po­zi­ty­viai”, - tei­gė A. Ku­bi­lius.

Anot opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, prem­je­ro džiaugs­mas yra ge­ro­kai per­dė­tas. Jau vien dėl to, kad pa­gal vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo, pen­si­jų dy­dį, tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­va tarp Eu­ro­pos vals­ty­bių uži­ma pa­sku­ti­nes vie­tas. “Vi­sa Vy­riau­sy­bės veik­la sto­ko­ja di­des­nių iš­šū­kių, vyks­ta plau­ki­mas pa­sro­viui”, - LŽ sa­kė jis.