Vyriausybė ilgaamžiškumu vejasi A. Kubiliaus komandą
Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas – vie­nas il­giau­siai dir­ban­čių per vi­są at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį. Val­dan­tie­ji ne­abe­jo­ja, kad ši Vy­riau­sy­bė pa­kar­tos And­riaus Ku­bi­liaus ko­man­dos re­kor­dą, o opo­zi­ci­jos at­sto­vai ne­ma­to kuo džiaug­tis.

A. But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė vyk­do­mo­sios val­džios vai­rą lai­ko 2 me­tus ir 7 mė­ne­sius. Pa­gal šį ro­dik­lį tai ket­vir­tas il­giau­siai dir­ban­tis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas. Iki šiol vie­nin­te­lė kon­ser­va­to­riaus A. Ku­bi­liaus mi­nis­trų ko­man­da iš­dir­bo vi­są ka­den­ci­ją 2008-2012 me­tais.

Ryš­kus lyderis

Di­džiau­sios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nės jė­gos – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos – pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Sy­sas ne­ma­to kliū­čių Vy­riau­sy­bei dirb­ti vi­są ka­den­ci­ją. „E­su 100 proc. ga­ran­tuo­tas, kad ka­bi­ne­tas dirbs iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos“, - tvir­ti­no jis.

Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, Vy­riau­sy­bės il­gaam­žiš­ku­mą pir­miau­sia le­mia po­li­ti­nė pa­tir­tis, tei­gia­mas pi­lie­čių po­žiū­ris į jos veik­lą ir ga­liau­siai tai, kad Lie­tu­va tam­pa po­li­tiš­kai bran­des­nė. Ne pa­sku­ti­nis ir prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus vaid­muo. „Il­giau­siai Vy­riau­sy­bei va­do­va­vęs A. Ku­bi­lius pa­gal po­pu­lia­ru­mą bu­vo an­tras nuo ga­lo prieš Val­de­ma­rą To­ma­ševs­kį. Da­bar si­tua­ci­ja prieš­in­ga – A. But­ke­vi­čius pa­gal po­pu­lia­ru­mą yra an­tras nuo vir­šaus. Ma­nau, žmo­nės la­bai ge­rai ver­ti­na iš­lai­ky­tą, ge­rą­ja pra­sme kon­ser­va­to­riš­ką, kai ne­sku­ba­ma pri­im­ti spren­di­mų, prem­je­ro po­zi­ci­ją. Tai tur­būt tei­gia­mai at­si­lie­pia vi­suo­me­nės lū­kes­čiams ir su­da­ro ga­li­my­bę bū­nant val­džio­je tu­rė­ti aukš­tą rei­tin­gą, o kar­tu sta­bi­liai va­do­vau­ti Vy­riau­sy­bei, pri­im­ti spren­di­mus, ku­rie pa­de­da iš lė­to Lie­tu­vai kop­ti iš duo­bės į vir­šų, pa­gal tam ti­krus ro­dik­lius – į pir­mau­jan­čias Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes“, - aiš­ki­no A. Sy­sas.

Anot jo, mi­nis­trų ka­bi­ne­tui ky­la iš­šū­kių. Pa­vyz­džiui, da­bar po­li­ti­nės par­ti­jos, at­ski­ri po­li­ti­kai gin­či­ja­si dėl par­amos Grai­ki­jai sky­ri­mo. A. Sy­sas įsi­ti­ki­nęs, kad Vy­riau­sy­bė, nors apie ją at­si­lie­pia­ma tei­gia­mai, tu­rė­tų dau­giau dė­me­sio skir­ti so­cia­li­nėms prob­le­moms spręs­ti, so­cial­de­mo­kra­tiš­ku­mo link keis­ti mo­kes­čių sis­te­mą.

Su­du­žu­sių vil­čių mi­nis­trų kabinetas

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio nuo­mo­ne, Vy­riau­sy­bės il­gaam­žiš­ku­mas sa­vai­me nė­ra jo­kia ver­ty­bė. Pa­sak jo, šiam mi­nis­trų ka­bi­ne­tui pa­vyks­ta iš­si­lai­ky­ti dėl ga­na so­li­džios po­li­ti­nės dau­gu­mos.

E. Ma­siu­lis pa­žy­mė­jo, kad dau­giau kaip pus­tre­čių me­tų, ku­riuos dir­ba šis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas, yra tin­ka­mas lai­ko­tar­pis įver­tin­ti nu­veik­tus dar­bus. Juo­lab jog ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams grei­čiau­siai bus ven­gia­ma im­tis ryž­tin­gų per­mai­nų ar re­for­mų.

Šią Vy­riau­sy­bę E. Ma­siu­lis va­di­na su­du­žu­sių vil­čių mi­nis­trų ka­bi­ne­tu. Nors ka­den­ci­jos pra­džio­je pa­si­ti­kė­ji­mo juo kre­di­tas bu­vo di­džiu­lis, esą da­bar, kad ir koks bū­tų po­pu­lia­rus A. But­ke­vi­čius, ma­ty­ti, jog Vy­riau­sy­bė ver­ti­na­ma kur kas pra­sčiau. „Vy­riau­sy­bė­je dir­ba ir ryš­kių žmo­nių, bet di­des­nė da­lis mi­nis­trų sto­ko­ja po­li­ti­nės ly­de­rys­tės. Rei­kė­tų pri­si­min­ti, kad kai ku­rie koa­li­ci­jos par­tne­riai, to­kie kaip Dar­bo par­ti­ja ar „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, pa­gal kvo­tas jiems pri­klau­san­čius mi­nis­trus ir vi­ce­mi­nis­trus la­bai daž­nai par­en­ka ne­tu­rė­da­mi aiš­kių kri­te­ri­jų, rei­ka­la­vi­mų, vi­zi­jos, ką tie žmo­nės pos­tuo­se tu­ri pa­da­ry­ti“, - pa­brė­žė Li­be­ra­lų są­jū­džio ved­lys.

Ne­ap­si­mo­ka trauktis

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas prog­no­zuo­ja, kad šiai Vy­riau­sy­bei pa­vyks iš­si­lai­ky­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. Esą da­liai val­dan­čių­jų par­ti­jų pa­pras­čiau­siai ne­ap­si­mo­ka trauk­tis iš koa­li­ci­jos.

Tai, kad mū­sų ša­lies mi­nis­trų ka­bi­ne­tų „am­žius“ il­gė­ja, anot M. Jur­ky­no, sie­ti­na su aiš­kių sto­vyk­lų su­si­for­ma­vi­mu po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je – tiek de­ši­nė­je, tiek kai­rė­je ir po­li­ti­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu re­mian­tis ideo­lo­gi­niu bend­ru­mu. „An­tras da­ly­kas su­si­jęs su pra­gma­tiz­mu, nes ži­no­ma, kad ki­to­kios al­ter­na­ty­vos su­nkiai įma­no­mos ir bu­vi­mas to­kio­je koa­li­ci­jo­je yra vie­nin­te­lis bū­das prie­iti prie po­li­ti­nių iš­tek­lių, juos pa­nau­do­ti tiek rin­kė­jams mo­bi­li­zuo­ti, tiek sa­vo prog­ra­moms įgy­ven­din­ti“, - aiš­ki­no eks­per­tas.

Gy­va­vo tik tris dienas

Per 25 at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tus Lie­tu­va tu­rė­jo 16 vy­riau­sy­bių. Kiek­vie­na dir­bo vi­du­ti­niš­kai ma­žiau nei po pu­san­trų me­tų. Iki šiol vie­nin­te­lis vi­są 4 me­tų ka­den­ci­ją dir­bo kon­ser­va­to­riaus A. Ku­bi­liaus mi­nis­trų ka­bi­ne­tas.

An­tra pa­gal il­gaam­žiš­ku­mą – švie­saus at­mi­ni­mo Al­gir­do Bra­zaus­ko va­do­vau­ja­ma dvy­lik­to­ji Vy­riau­sy­bė. Vyk­do­mo­sios val­džios vai­rą ji lai­kė 3 me­tus ir 5 mė­ne­sius. Be­veik tre­jus me­tus - 1993-1996-ai­siais - mi­nis­trų ka­bi­ne­tui va­do­va­vo Adol­fas Šle­že­vi­čius. Trum­piau­siai – vos tris 1991 me­tų sau­sio die­nas – gy­va­vo prem­je­ro Al­ber­to Ši­mė­no Vy­riau­sy­bė.