Vyriausybė ėmėsi veiksmų dėl „Rail Baltica“ projekto
Vy­riau­sy­bė pra­šo ra­ti­fi­kuo­ti sau­sį tri­jų Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rų pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį dėl eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to plė­tros.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį ini­ci­ja­vo su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mą – Vy­riau­sy­bė kreip­sis į pre­zi­den­tę, kad ši Sei­mui pa­teik­tų pra­šy­mą ra­ti­fi­kuo­ti su­tar­tį.

Anot Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­mo, sie­kia­ma, kad „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas iki 2025 me­tų.

„Tai la­bai svar­bus inf­ras­truk­tū­ri­nis pro­jek­tas vi­soms trims Bal­ti­jos ša­lims, to­dėl bū­ti­na su­pla­nuo­ti tiek ES fi­nan­si­nę par­amą, tiek na­cio­na­li­nį bend­rą­jį fi­nan­sa­vi­mą, kad vi­si dar­bai bū­tų at­lik­ti nu­ma­ty­tu lai­ku“, – pra­ne­ši­me tei­gė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Lat­vi­jos par­la­men­tas su­tar­tį ra­ti­fi­ka­vo ge­gu­žę, o Es­ti­ja po in­ten­sy­vių dis­ku­si­jų – bir­že­lio pa­bai­go­je.

Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rų sau­sio pa­bai­go­je Ta­li­ne pa­si­ra­šy­tu su­si­ta­ri­mu pa­brėž­ta, jog pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas iki 2025 me­tų ir nau­ją­ja vė­že bū­tų ga­li­ma nau­do­tis 2026-ai­siais.

Pa­sku­ti­niais duo­me­ni­mis, „Rail Bal­ti­ca“, įskai­tant at­kar­pą tarp Kau­no ir Vil­niaus, sta­ty­ba kai­nuos apie 5,8 mlrd. eu­rų.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, nuo Ta­li­no iki Lie­tu­vos sie­nos su Len­ki­ja bus nu­ties­tas grei­ta­sis ge­le­žin­ke­lis. Ke­lei­vi­niai trau­ki­niai šia li­ni­ja ga­lės va­žiuo­ti iki 240 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu, o kro­vi­ni­niai – iki 120 km.