Vyriausybė didina bazinę pensiją ir finansavimą švietimui
Šven­čių iš­va­ka­rė­se vy­riau­sy­bė pa­skel­bė apie ba­zi­nės pen­si­jos di­di­ni­mą. Taip pat skel­bia­ma apie di­dė­sian­čius mo­ky­to­jų atlyginimus

Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no: vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos dy­dį – 112 eu­rų (da­bar 108 Eur); mak­si­ma­lios ne­pers­kai­čiuo­tos pen­si­jos dy­dį – 245 eu­rai (da­bar 236 Eur); ei­na­mų­jų 2016 me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų dy­dį – 445 eu­rai (da­bar 434 Eur).

„Kaip ir ža­dė­jo­me, nuo sau­sio di­di­na­me pen­si­jas. Pri­ėmus šį nu­ta­ri­mą vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, pa­di­dės 8,21 eu­ro, ir tai pa­lies apie 857 tūks­tan­čius as­me­nų. Taip pat di­dės so­cia­li­nio drau­di­mo pa­šal­pų, iš­mo­kų (li­gos, mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės, mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės), ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be, pro­fe­si­nės li­gos ir ki­tų) mi­ni­ma­lūs ir mak­si­ma­lūs dy­džiai, ne­pers­kai­čiuo­tos pen­si­jos, vals­ty­bi­nės šal­pos iš­mo­kos, par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nės pen­si­jos“, – sa­kė Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­pil­do­mas lė­šų po­rei­kis 2016 me­tams: iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to – 74,1 mln. eu­rų, iš vals­ty­bės biu­dže­to – 11 mln. eu­rų.

Au­ga at­ly­gi­ni­mai pedagogams

Taip pat di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai pe­da­go­gams. „Nuo 2016 m. sau­sio 1 d. bus di­di­na­mi vi­sų gran­džių pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai. Ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems – iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gams – dar­bo už­mo­kes­tis kils iki 7 proc., šie­met jų al­gos jau di­dė­jo 10 proc. Pra­de­dan­tiems bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mai di­dės 5 proc., vi­siems ki­tiems – 3 proc.“, – sa­kė prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bė, tiks­lin­da­ma ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, pri­ėmė svar­bų spren­di­mą ir sky­rė švie­ti­mui pa­pil­do­mai 10 mln. eu­rų švie­ti­mui. To­dėl pir­mą kar­tą po še­še­rių me­tų bus di­di­na­mi vi­sų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai, o mo­ki­nio krep­še­lis di­dė­ja 34 eu­rais.

Mo­ki­nio krep­še­lis nuo sau­sio 1 d. bus 1014 eu­rų. 30 proc. di­des­nį mo­ki­nio krep­še­lį ga­lės gau­ti pa­bė­gė­lių vai­kai.

Ki­tą­met 1,5 mln. eu­rų di­dė­ja pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­sių pe­da­go­gų iš­ei­ti­nių iš­mo­kų fon­das. Tam skir­ta 3 mi­li­jo­nai 200 tūks­tan­čių eu­rų. Šiais me­tais pa­si­nau­do­ti iš­mo­kų fon­du no­rą par­eiš­kė per 900 į už­tar­nau­tą poil­sį pa­gei­dau­jan­čių iš­ei­ti mo­ky­to­jų.

Di­di­na­mi ir tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koeficientai

Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je nu­ta­rė nuo 2016 m. sau­sio 1 d. pa­tiks­lin­ti mi­ni­ma­liuo­sius dar­buo­to­jų tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tus, kad nuo 2016 m. sau­sio 1 d. nu­sta­čius mi­ni­ma­lią­ją mė­ne­si­nę al­gą (MMA) 350 eu­rų, jų dy­džiai ne­bū­tų ma­žes­ni už nu­sta­ty­tą MMA ar mi­ni­ma­lų­jį va­lan­di­nį at­ly­gį (2,13 eu­rų).

Vy­riau­sy­bės spren­di­mu nu­tar­ta pa­di­din­ti penk­tos ir šeš­tos ka­te­go­ri­jos dar­bi­nin­kų va­lan­di­nius at­ly­gius ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bi­nin­ko koe­fi­cien­tą (vie­toj koe­fi­cien­to 10 nu­ma­to­mas koe­fi­cien­tas 12).

Taip pat pa­tiks­lin­tas dės­ty­to­jų, dir­ban­čių su klau­sy­to­jais ir ne­tu­rin­čiais aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo, va­lan­di­nio at­ly­gio koe­fi­cien­tas (vie­toj 8,96 nu­sta­to­mas 9,69).

Vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų po­rei­kis šiam spren­di­mui įgy­ven­din­ti – 23,2 mln. eu­rų – yra nu­ma­ty­tas 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­te asig­na­vi­mų val­dy­to­jams ir sa­vi­val­dy­bėms.