Vyriausybė dėl J. Miliaus kreipsis į prokuratūrą
Vy­riau­sy­bė ke­ti­na kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad ši pa­teik­tų dau­giau in­for­ma­ci­jos apie vyks­tan­tį ty­ri­mą ir tai leis­tų Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je svars­ty­ti, ar nu­ša­lin­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos va­do­vą Jo­ną Mi­lių nuo par­ei­gų.

„Ke­ti­na­me kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą, kad pa­teik­tų pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, ku­ri leis­tų Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je svars­ty­ti dėl ga­li­mo nu­ša­li­ni­mo ar­ba nu­ša­li­ni­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, nes pa­gal tei­si­nin­kų iš­va­das, mes ne­tu­ri­me to­kios ga­li­my­bės, pa­gal Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo 29 straips­nio 9 punk­tą ir pa­gal Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio 2 punk­tą“, – po su­si­ti­ki­mo su že­mės ūkio mi­nis­tre tre­čia­die­nį ry­te žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, įsta­ty­muo­se yra nu­ma­ty­ta, ku­riais at­ve­jais ga­li­ma nu­ša­li­ni­mą nuo par­ei­gų įtrauk­ti į Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kę, o pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja iš pro­ku­ra­tū­ros leis­tų nu­spręs­ti, ar šis klau­si­mas ga­li bū­ti svars­to­mas po­sė­dy­je.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai BNS tre­čia­die­nį in­for­ma­vo, kad ga­vę Vy­riau­sy­bės pra­šy­mą jį nag­ri­nės ir „spręs dėl in­for­ma­ci­jos, ku­ri ne­pa­kenk­tų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sėk­mei ir ne­pa­žeis­tų as­me­nų ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos, pa­tei­ki­mo“.

„Šian­dien taip pat ga­vo­me Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos ir ki­tų tei­si­nin­kų iš­va­das. Su jais kon­sul­ta­vo­mės dėl vie­šo­je erd­vė­je dis­ku­tuo­ja­mo J.Mi­liaus ati­ti­ki­mo ei­ti par­ei­gas to­liau“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ga­li su­si­siek­ti su J.Mi­liu­mi, ta­čiau no­ri su juo pa­si­kal­bė­ti akis į akį.

„Tie­sio­gi­nio po­kal­bio su juo ne­tu­rė­jau šio­mis die­no­mis. Aš ne­ga­lė­jau su juo su­si­siek­ti. Ti­kiuos, kad kaž­ku­rią die­ną pa­vyks su­si­siek­ti. Gal ir šian­dien pa­vyks už­megz­ti po­kal­bį. Aš no­riu pa­si­kal­bė­ti akis į akį. Aš esu su juo kal­bė­jęs se­kan­čią die­ną po kra­tų. Jis la­bai trum­pai at­sa­kė, kad ne­ga­li ko­men­tuo­ti, nes yra pa­si­ra­šęs apk­lau­sos me­tu STT“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čiaus žo­džiais, šiuo me­tu di­de­lį ne­ri­mą ke­lia, jog vi­sos vie­šo­je erd­vė­je iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės ir dis­ku­si­jos dėl J.Mi­liaus pa­sie­kia ir už­sie­nio vals­ty­bes.

„Tarp­tau­ti­nė­je ap­lin­ko­je yra di­de­lė reak­ci­ja. Tu­ri­me kai ku­rių vals­ty­bių gau­tą in­for­ma­ci­ją, kur yra ra­šo­ma, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je, nes šia vals­ty­be bu­vo di­džiu­lis pa­si­ti­kė­ji­mas tarp­tau­ti­nia­me ly­gy­je ir mes tu­ri­me 170 eks­por­to ša­lių“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Že­mės ūkio mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė sa­vo ruo­žtu po su­si­ti­ki­mo kal­bė­jo, jog pro­ku­ro­rams pa­sa­kius, kad nė­ra prie­žas­ties J.Mi­lių ša­lin­ti nuo par­ei­gų, bū­tų svars­to­ma Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą iš­leis­ti il­goms at­os­to­goms.

„Po­nas Mi­lius iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą, kad jis no­rė­tų vi­sas at­os­to­gas pa­siim­ti ir ne­si­kiš­ti į dar­bą. Tai bū­tų sa­vo­tiš­kas nu­si­ša­li­ni­mas, jei­gu pro­ku­ra­tū­ra ne­si­kreips į teis­mą dėl nu­ša­li­ni­mo. Jei ne­bus to­kio krei­pi­mo­si, tai jis ne­no­ri truk­dy­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui ir da­ly­vau­ti dar­be, kai vyks­ta pa­ti­kri­ni­mai. Jis tu­ri 100 die­nų at­os­to­gų. Jei­gu pro­ku­ra­tū­ra pa­sa­kys, kad nė­ra bū­ti­ny­bės jį nu­ša­lin­ti, tai mes tur­būt sprę­si­me dėl at­os­to­gų su­tei­ki­mo il­ges­niam lai­kui“, – tei­gė mi­nis­trė.

Jos tei­gi­mu, J.Mi­lius to­kią nuo­mo­nę iš­sa­kė su mi­nis­tre su­si­ti­kęs pir­ma­die­nį va­ka­re.

„Mes kal­bė­jo­mės pir­ma­die­nį. Aš pa­sa­kiau, jog siū­lau jam at­sis­ta­ty­din­ti. Va­ka­re pir­ma­die­nį mes bu­vo­me su­si­ti­kę. Va­ka­re jis man pa­skam­bi­no ir pa­klau­sė, ar ga­li at­vyk­ti ir maž­daug pu­sę še­šių bu­vo­me mi­nis­te­ri­jo­je su­si­ti­kę. Jis iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją. Tie įta­ri­mai, ku­rie yra par­eikš­ti, jis sa­ko, kad to­kių vei­kų nė­ra at­li­kęs. Jo nuo­mo­ne, jis ne­si­ruo­šia at­sis­ta­ty­din­ti ir jis yra įsi­ti­ki­nęs, kad yra tei­sus“, – tvir­ti­no V.Bal­trai­tie­nė.

Pir­ma­die­nį BNS klau­sia­ma apie ne­skelb­tą su­si­ti­ki­mą po dar­bo su J.Mi­lium V.Bal­trai­tie­nė tuo­met at­si­sa­kė tai ko­men­tuo­ti.

Pa­gal Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nuo­sta­tus, tar­ny­bos di­rek­to­rius yra at­sa­kin­gas ir at­skai­tin­gas Vy­riau­sy­bei ir že­mės ūkio mi­nis­trui. Že­mės ūkio mi­nis­tras taip pat tei­kia tar­ny­bos va­do­vo kan­di­da­tū­rą Vy­riau­sy­bei ir tvir­ti­na tar­ny­bos stra­te­gi­nį veik­los pla­ną. Nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ta, kad tar­ny­bos di­rek­to­rius už sa­vo veik­lą tu­ri at­sis­kai­ty­ti Vy­riau­sy­bės ar­ba že­mės ūkio mi­nis­tro rei­ka­la­vi­mu.

Ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu at­lie­kan­ti tei­sė­sau­ga aiš­ki­na­si įta­ri­mus, kad J.Mi­liaus va­do­vau­ja­ma Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ga­lė­jo nu­slėp­ti bak­te­ri­jos už­kra­tą šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vės „Ju­dex“ pro­duk­tuo­se ir ne­siė­mė rei­kia­mų veiks­mų. Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai be J.Mi­liaus pa­teik­ti dar pen­kiems as­me­nims. Su bend­ro­ve „Ju­dex“ sie­ja­mas Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Spe­cia­lių ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ne­šė, kad pa­ti­kri­nus „Ju­dex“ pro­duk­ci­ją ne­prik­lau­so­mo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tas ke­lių bak­te­ri­jų už­kra­tas bend­ro­vės šal­dy­tuo­se ga­mi­niuo­se. Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba su­stab­dė „Ju­dex“ veik­lą ir at­lie­ka sa­vą ty­ri­mą.