Vyriausybė dėl didesnių atlyginimų didina biudžeto išlaidas
Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė ki­tų me­tų biu­dže­to iš­lai­das pa­di­din­ti 55 mln. eu­rų, ly­gi­nant su pir­mi­niu pro­jek­tu, kad ga­lė­tų pa­kel­ti me­di­kų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų al­gas ir iš­plės­ti so­cia­li­nę par­amą sa­vi­val­dy­bėms, pra­ne­šė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Visi tie patys prioritetai išliko, tik šiek tiek paaugo – apie 55 mln. eurų. Tas dosnumas yra medikų atlyginimams, valstybės tarnautojų bazinio dydžio padidinimas, socialinė parama savivaldybėms yra atstatoma“, – po Vyriausybės posėdžio ketvirtadienį žurnalistams sakė S. Skvernelis.

Vyriausybė pranešė, jog medikų atlyginimams didinti kitais metais bus skirta papildomi 11 mln. eurų, valstybės tarnautojų atlyginimams papildomai numatyta 10 mln. eurų, 5 mln. eurų numatyta žemės ūkio melioracijos įrenginių priežiūrai ir rekonstravimui.

Seimas atnaujintą projektą numato svarstyti gruodžio 7 dieną.