Vyriausybė dairosi naujų automobilių
Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja tre­jiems me­tams ren­gia­si iš­si­nuo­mo­ti pen­kis nau­jus au­to­mo­bi­lius. Dai­ro­ma­si ir rep­re­zen­ta­ci­nio juo­do ga­lin­go se­da­no, ku­riuo pa­pras­tai va­ži­nė­ja kanc­le­ris, ir aš­tuo­nių vie­tų mi­kroau­to­bu­so.

Ne­tru­kus baig­sis Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos su bend­ro­ve „Au­toū­kis“ su­da­ry­ta au­to­mo­bi­lių nuo­mos su­tar­tis, tai­gi pra­dė­ta ruo­štis nau­jam kon­kur­sui ir pa­skelb­ti pa­gei­da­vi­mai. Kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams no­ri­ma iš­nuo­mo­ti ir ke­tu­ris juo­dus se­da­nus, ir vie­ną ke­lei­vi­nį mi­kroau­to­bu­są.

No­ri ke­tu­rių va­ro­mų­jų ratų

Kaip nu­ro­do­ma pa­skelb­to­je au­to­mo­bi­lių nuo­mos pir­ki­mo spe­ci­fi­ka­ci­jo­je, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pa­gei­dau­tų vie­no rep­re­zen­ta­ci­nio au­to­mo­bi­lio. Jis tu­ri bū­ti nau­jas, ne se­nes­nis kaip 2015 me­tų: se­da­nas, juo­dos metalic spal­vos, su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­žė. Ma­ža to, rei­ka­lau­ja­ma, kad au­to­mo­bi­lio va­rik­lis bū­tų ne ma­žes­nio kaip 175 kW ga­lin­gu­mo, ne ma­žes­nio kaip 2,5 l dar­bi­nio tū­rio, o de­ga­lų rū­šis - dy­ze­li­nas. Au­to­mo­bi­lis tu­ri bū­ti va­ro­mas ke­tu­riais ra­tais, jo stik­lai - tam­sin­ti.

Ki­ti trys nuo­mo­ja­mi au­to­mo­bi­liai taip pat tu­ri bū­ti nau­ji, ne se­nes­ni kaip 2015 me­tų ga­my­bos, se­da­nai, juo­dos metalic spal­vos, su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­žė, va­rik­lis ne ma­žes­nio kaip 100 kW ga­lin­gu­mo, ne ma­žes­nio kaip 2,0 l dar­bi­nio tū­rio, de­ga­lų rū­šis – dy­ze­li­nas. Ir šių tri­jų au­to­mo­bi­lių stik­lai tu­ri bū­ti tam­sin­ti. Ke­lei­vi­niam mi­kroau­to­bu­sui (8 vie­tų) ke­lia­mi pa­na­šūs rei­ka­la­vi­mai: šis tu­ri bū­ti nau­jas, ne se­nes­nis kaip 2015 me­tų, tam­sin­tais stik­lais. Be­je, šį au­to­mo­bi­lis ke­ti­na­ma nuo­mo­ti su vai­ruo­to­ju.

Vyriausybės kancleris šiuo metu važinėja automobiliu „Volkswagen Phaeton“.en.wikipedia.org nuotrauka

Kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio nebereikia

Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis LŽ pa­aiš­ki­no, kad ki­tą mė­ne­sį baig­sis da­bar­ti­nė su­tar­tis su ke­tu­ris „Volks­wa­gen" ir vie­ną "Opel" mar­kės au­to­mo­bi­lį nuo­mo­jan­čia bend­ro­ve „Au­toū­kis“, tad ren­gia­ma­si nau­jam kon­kur­sui. A. Ma­čiu­lio tei­gi­mu, au­to­mo­bi­lių skai­čius nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me ir, ma­tyt, vėl liks toks pats.

Su­da­ry­ti tre­jų me­tų au­to­mo­bi­lių nuo­mos su­tar­tis, kaip aiš­ki­no kanc­le­ris, jau įpras­ta pra­kti­ka: „Juk ne­si­nuo­mo­si­me to pa­ties au­to­mo­bi­lio de­šimt me­tų.“ Iki šiol Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja nuo­mo­jo­si ir pu­siau kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį, o da­bar vie­toj jo pa­gei­dau­ja ne­di­de­lio mi­kroau­to­bu­so. „Į­si­ti­ki­no­me, kad kro­vi­ni­niam au­to­mo­bi­liui iš­lai­ky­ti pri­rei­kia pa­pil­do­mų lė­šų, nes už jį rei­kia mo­kė­ti ke­lių mo­kes­čius kaip už kro­vi­ni­nį. Be to, jo ne­pa­nau­do­ja­me tiek, kad jį bū­tų ga­li­ma eksp­loa­tuo­ti efek­ty­viai, tai­gi nu­spren­dė­me nuo­mo­tis ne­di­de­lį vie­na­tū­rį. Tais at­ve­jais, kai teks va­žiuo­ti di­des­nei gru­pei žmo­nių, ne­rei­kės nau­do­ti 2-3 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių“, - aiš­ki­no A. Ma­čiu­lis.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris taip pat už­si­mi­nė, kad dar bus ta­ria­ma­si, ar ti­krai rei­kia vi­sų pen­kių au­to­mo­bi­lių, gal­būt bus nuo­mo­ja­mi tik ke­tu­ri. Rep­re­zen­ta­ci­niu va­di­na­mu au­to­mo­bi­liu „Volks­wa­gen Phae­ton“ šiuo me­tu va­ži­nė­ja ir pats Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris, o prem­je­ro trans­por­tu rū­pi­na­si Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas.

Kaip anks­čiau ra­šė LŽ, pen­kių trans­por­to prie­mo­nių nuo­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai at­siei­na apie 5,8 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį. Bend­ro­vė „Au­toū­kis“, iki šiol nuo­mo­jan­ti au­to­mo­bi­lius Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai, sa­vo pla­na­vi­mo do­ku­men­tuo­se skel­bia, kad SEB ban­ko li­zin­gas, 2013 me­tų pra­džio­je sky­ręs 670 tūkst. li­tų (apie 194 tūkst. eu­rų) kre­di­to li­mi­tą ke­tu­riems au­to­mo­bi­liams fi­nan­suo­ti pa­gal lai­mė­tą pen­kių nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių nuo­mos vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są Vy­riau­sy­bė kan­ce­lia­ri­jai, nu­trau­kė to­les­nį "Au­toū­kio" veik­los fi­nan­sa­vi­mą. Bend­ro­vė ieš­ko­jo ki­tos fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri fi­nan­suo­tų smul­kų­jį bei vi­du­ti­nį vers­lą ir su­tik­tų bend­ra­dar­biau­ti. Fi­nan­suo­ti bend­ro­vės „Au­toū­kis“ veik­lą su­ti­ko AB Šiau­lių ban­ko li­zin­gas.