Vyriausybė aukštinta ir linčiuota
Ver­tin­da­mas Vy­riau­sy­bės pra­ėju­sių me­tų veik­los at­as­kai­tą Sei­mas vir­to žo­džių mū­šio are­na. Val­dan­tie­ji gy­rė mi­nis­trų ka­bi­ne­tą už dar­bus, dėl ku­rių gy­ven­ti ta­po ge­riau, o po­li­ti­niai opo­nen­tai plie­kė jį dėl vi­zi­jų, am­bi­ci­jų sto­kos, esą stra­te­gi­niai pro­jek­tai įgy­ven­din­ti “Die­vo, pre­zi­den­tės ir opo­zi­ci­jos dė­ka”.

Va­kar po­rą va­lan­dų apie Vy­riau­sy­bės at­as­kai­tą dis­ku­ta­vę par­la­men­ta­rai sa­vo par­eiš­ki­mais ta­pė kar­di­na­liai skir­tin­gus Lie­tu­vos pa­veiks­lus. Koa­li­ci­jos at­sto­vai aiš­ki­no, kad dėl mi­nis­trų ka­bi­ne­to veik­los su­ma­žė­jo ne­dar­bas, ūg­te­lė­jo at­ly­gi­ni­mai, efek­ty­viai ieš­ko­ta nau­jų už­sie­nio rin­kų, smu­ko du­jų kai­na.Tuo me­tu opo­zi­ci­ja Vy­riau­sy­bę kal­ti­no abe­jin­gu­mu, plau­ki­mu pa­sro­viui.

Pa­gy­ros su potekste

Nors kri­ti­kos Vy­riau­sy­bei opo­zi­ci­ja ne­gai­lė­jo, jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ta­rė ir ke­lis pa­gi­ria­muo­sius žo­džius. Jam pa­si­ro­dė, kad at­as­kai­ta yra ga­na ob­jek­ty­vi ir at­spin­din­ti rea­lią veik­lą. Esą mi­nis­trų ka­bi­ne­tą ga­li­ma pa­gir­ti ir už su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo veik­los pra­džią, ir eu­ro įve­di­mą.

Ta­čiau čia pat A. Ku­bi­lius pri­dū­rė, kad šio­se sri­ty­se da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė tik tech­niš­kai už­bai­gė anks­čiau pra­dė­tus dar­bus. Taip pat jis pa­si­džiau­gė, kad lai­ky­ta­si par­ti­jų su­si­ta­ri­mo spar­čiau di­din­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mą. Dau­giau komp­li­men­tų Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris ne­tu­rė­jo.

“Skai­ty­da­mas at­as­kai­tą net jau­ti žmo­giš­ką gai­les­tį tiems mi­nis­te­ri­jų kler­kams, ku­rie ga­vę už­duo­ti par­ašy­ti reikš­min­gą at­as­kai­tą ver­tė­si per gal­vą ban­dy­da­mi iš­var­dy­ti vi­sus kas­die­nius dar­be­lius ir taip at­li­ko la­bai ge­rą dar­bą - dar kar­tą įro­dė, kad ši Vy­riau­sy­bė, de­ja, jo­kios nau­jų idė­jų ly­de­rys­tės ne­pa­jė­gi ne­šti”, - par­eiš­kė A. Ku­bi­lius.

Jis pri­mi­nė, kad dėl ga­li­mo ne­skaid­ru­mo iš par­ei­gų bu­vo pri­vers­ti pa­si­trauk­ti 9 vi­ce­mi­nis­trai, o Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją su­dre­bi­no ko­rup­ci­jos skan­da­las. Anot kon­ser­va­to­riaus, da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė yra abe­jin­ga vals­ty­bės rei­ka­lams, žmo­nių rū­pes­čiams ir tra­ge­di­joms. Jos veik­los re­zul­ta­tas - ir lė­tė­jan­tis eko­no­mi­kos au­gi­mas.

Mur­do­si kasdienybėje

Kri­ti­kos mi­nis­trų ka­bi­ne­tui pa­žė­rė ir Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Jis prie­kaiš­ta­vo dėl po­li­ti­nės va­lios sto­kos - esą ne­ma­žai skam­biai pra­de­da­mų pro­jek­tų bai­gia­si ty­liai. “Išs­kir­ti­nis šios Vy­riau­sy­bės bruo­žas - aiš­kios kryp­ties bei vi­zi­jos ne­bu­vi­mas. Mur­do­ma­si kas­die­nė­se prob­le­mo­se, ku­rios, ži­no­ma, ir­gi yra la­bai svar­bios, ta­čiau re­tas mi­nis­tras ir mi­nis­te­ri­ja tu­ri kon­kre­tų at­ei­ties veiks­mų pla­ną. Ne­gir­dė­jau aiš­kių Vy­riau­sy­bės ir prem­je­ro siū­ly­mų, ką da­ro­me su ak­tua­liau­sio­mis Lie­tu­vos prob­le­mo­mis, pir­miau­sia - de­mog­ra­fi­nė­mis”, - kal­bė­jo li­be­ra­las. Anot jo, per ma­žai pa­stan­gų de­da­ma dir­ban­čių žmo­nių skai­čiui di­din­ti, in­ves­ti­ci­joms pri­trauk­ti. Per­nai vėl pa­dau­gė­jo val­di­nin­kų, pa­di­dė­jo vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­dos.

Pa­sak Sei­mo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos se­niū­nės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės, Vy­riau­sy­bės dar­bą še­še­tu įver­ti­nęs prem­je­ras pri­pa­ži­no “vi­sos ko­man­dos tre­je­tu­ki­nin­kų sind­ro­mą” ir pa­siun­tė aiš­kią ži­nią vi­suo­me­nei, kad nors ir ge­ri eko­no­mi­niai ro­dik­liai, žmo­nės ne­tu­rė­tų ti­kė­tis nie­ko džiu­gaus.

“Nes­vaigs­ta” dėl vizijų

Val­dan­tie­ji už Vy­riau­sy­bę sto­jo mū­ru. So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė tvir­ti­no, jog svars­tant at­as­kai­tą aiš­kiai bu­vo jus­ti, kad ar­tė­ja­ma prie po­li­ti­nio ri­bo­ženk­lio - Sei­mo rin­ki­mų, ir opo­zi­ci­ja tuo nau­do­ja­si.

Anot jos, di­džiau­sias šios Vy­riau­sy­bės pra­na­šu­mas, kad ji nie­ka­da “nes­vai­go” dėl di­de­lių pla­nų, tuš­čiai for­mu­luo­ja­mų pa­ža­dų ir vi­zi­jų, o rū­pi­no­si da­bar­ti­mi ir žmo­nių po­rei­kiais. Esą mi­nis­trų ka­bi­ne­tas kons­truk­ty­viai tę­sia Lie­tu­vai nau­din­gus dar­bus ir ne­da­ro iš to po­li­ti­kos. “Kai opo­zi­ci­ja kal­ba apie Vy­riau­sy­bės stag­na­ci­ją, vi­sas po­li­ti­nis lau­kas de­mons­truo­ja, kad jau ge­riau to­kia stag­na­ci­ja nei vie­na mo­kes­čių re­for­mos nak­tis, pa­tir­ta val­dant A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bei”, - par­eiš­kė I. Šiau­lie­nė.

Sei­mo "dar­bie­čių" se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys taip pat tvir­ti­no, kad mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ša­li­na bu­vu­sios val­džios pa­lik­tas ne­ge­ro­ves. “Vy­riau­sy­bės dar­bą rei­kė­tų ver­tin­ti de­šim­tu­ku”, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Įžvel­gė melą

Pats prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus va­di­no me­lu ir pa­brė­žė, kad Vy­riau­sy­bės pa­stan­gas tei­gia­mai ver­ti­na tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos. Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė kon­ku­ren­cin­gu­mo rei­tin­gą, ku­ria­me Lie­tu­va ap­len­kė Es­ti­ją, Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos kvie­ti­mą mū­sų ša­liai de­rė­tis dėl na­rys­tės. Taip pat A. But­ke­vi­čius pri­dū­rė, kad eko­no­mi­kos au­gi­mas iš­li­ko vie­nas spar­čiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

“Tarp­tau­ti­nio įver­ti­ni­mo, ma­nau, nie­kas ne­ga­li pa­neig­ti, jau ne­kal­bant apie na­mų ūkių var­to­ji­mo iš­lai­dų per­nai pa­di­dė­ji­mą 5,7 pro­cen­to”, - pa­žy­mė­jo prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čius iš­sky­rė ir tai, kad ener­ge­ti­kos sek­to­rius “va­dy­bi­ne pra­sme nuo gal­vos pa­sta­ty­tas ant ko­jų”, vals­ty­bė pa­ga­liau su­for­ma­vo už­sa­ky­mą reng­ti spe­cia­lis­tus aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, ko­rup­ci­jos ly­gis su­ma­žė­jo, daug nu­veik­ta ši­lu­mos ūkio sri­ty­je.