Vyriausybė atleido Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorių Algirdą Kunčiną
Vy­riau­sy­bė pa­ten­ki­no Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos di­rek­to­riaus Al­gir­do Kun­či­no at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą.

Ins­pek­ci­jos va­do­vas jo pa­ties pra­šy­mu at­lei­džia­mas nuo ko­vo 31 die­nos.

A.Kun­či­nas BNS yra sa­kęs, kad spren­di­mas trauk­tis su­si­jęs su as­me­ni­nė­mis prie­žas­ti­mis, prie­kaiš­tų dėl dar­bo jis tei­gė ne­su­lau­kęs.

„Vi­sas komp­lek­sas čia su­si­dė­jo – ir svei­ka­ta, ir dar­bo įtam­pa, ne­rvai, ki­to­kie da­ly­kai. Vis­kas kar­tu su­si­dė­jo. (...) Iš iš­orės ti­krai ne­bu­vo jo­kio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ar prie­kaiš­tų ar kaž­ko – nei ofi­cia­lių, nei ne­ofi­cia­lių“, – anks­čiau BNS tei­gė jis.

69-erių A.Kun­či­nas sa­ko, kad pa­li­kęs par­ei­gas pla­nuo­ja iš­ei­ti į pen­si­ją.

A.Kun­či­nas Vals­ty­bi­nei duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jai va­do­va­vo nuo 2006 me­tų.

Įstai­gos va­do­vas yra at­skai­tin­gas Vy­riau­sy­bei ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trui. Šį vals­ty­bės par­ei­gū­ną į par­ei­gas pri­ima ir at­lei­džia Vy­riau­sy­bė.

Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja už­ti­kri­na as­me­nų tei­sę į pri­va­tu­mą tvar­kant as­mens duo­me­nis, or­ga­ni­zuo­ja duo­me­nų val­dy­to­jų prie­žiū­rą, ren­gia ir de­ri­na tei­sės ak­tus bei rū­pi­na­si tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, su­si­ju­sių su as­mens duo­me­nų ap­sau­ga, vyk­dy­mu.

A.Kun­či­nas nuo 2009 me­tų yra su­stab­dęs na­rys­tę so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je.