Vyriausybė atidėjo sprendimą dėl lyties keitimo
Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me pir­ma­die­nį ne­su­ta­rė dėl pa­tai­sų, ku­rio­mis siū­lo­ma Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se at­si­sa­ky­ti da­bar as­me­nims nu­ma­ty­tos tei­sės į ly­ties pa­kei­ti­mą, nu­sta­tant tik tei­sę į ly­ties pa­kei­ti­mo re­gis­tra­ci­ją.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos reng­tos pa­tai­sos bus ko­re­guo­ja­mos.

„Ka­da bus pa­teik­ta pa­pil­dy­ta ar pa­keis­ta kaž­ko­kia in­for­ma­ci­ja, ką no­ri­ma dar pa­pil­do­mai pa­teik­ti, ta­da ir ko­men­tuo­si­me“, - žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Pa­gal Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti tei­kia­mą pro­jek­tą, Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se at­si­ras­tų straips­nis „Tei­sė į ly­ties pa­kei­ti­mo re­gis­tra­ci­ją“. Ja­me bū­tų sa­ko­ma, kad „ne­su­si­tuo­ku­siam pil­na­me­čiui as­me­niui, ku­riam diag­no­zuo­tas ly­ti­nės ta­pa­ty­bės su­tri­ki­mas (trans­sek­sua­lu­mas), ku­riam nė­ra ap­ri­bo­tas veiks­nu­mas tam ti­kro­je sri­ty­je ir ku­riam at­lik­tas chi­rur­gi­nis iš­ori­nių ly­ties po­žy­mių pa­kei­ti­mas, pa­tei­kus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­tą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­žy­mą, gi­mi­mo įra­še kei­čia­mi duo­me­nys apie as­mens ly­tį“.

Da­bar­ti­nė nor­ma, kad „ne­su­si­tuo­kęs pil­na­me­tis as­muo tu­ri tei­sę me­di­ci­ni­niu bū­du pa­keis­ti sa­vo ly­tį, jei­gu tai me­di­ci­niš­kai įma­no­ma. Toks as­mens pra­šy­mas tu­ri bū­ti iš­reikš­tas raš­tu“, bū­tų iš­vis iš­brauk­ta.

Taip pat siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti šiuo me­tu Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­ma­ty­to įpa­rei­go­ji­mo pri­im­ti ly­ties kei­ti­mo są­ly­gas ir tvar­ką nu­sta­tan­tį įsta­ty­mą.

Pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad me­di­ci­ni­nius da­ly­kus, su­si­ju­sius su ly­ties kei­ti­mu, gy­dy­mo tvar­ka, tu­ri reg­la­men­tuo­ti su svei­ka­tos ap­sau­ga su­si­ję tei­sės ak­tai. Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se lik­tų tik įpa­rei­go­ji­mas tei­siš­kai su­tvar­ky­ti ly­tį pa­kei­tu­sio as­mens do­ku­men­tus.

Tuo pa­čiu at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad siū­lo­ma Ci­vi­li­nio ko­dek­so pert­var­ka ne­pa­nai­ki­na Lie­tu­vos po­zi­ty­vio­sios par­ei­gos už­ti­krin­ti as­me­nims, ken­čian­tiems ly­ties ta­pa­tu­mo su­tri­ki­mą, tin­ka­mų ir rei­kia­mų me­di­ci­nos pa­slau­gų tei­ki­mą.

Anot R.Ša­la­še­vi­čiū­tės, mi­nis­te­ri­ja yra par­en­gu­si do­ku­men­tus dėl me­di­ci­ni­nių ly­ties kei­ti­mo klau­si­mų, ta­čiau prieš juos pa­tvir­ti­nant rei­kia pri­im­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas.

„Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja yra par­en­gu­si tvar­ką, ji­nai tik yra ne­pat­vir­tin­ta. Po to, kai bus pri­im­tas įsta­ty­mas, jei­gu jis bus pri­im­tas, ta­da bus pa­tvir­tin­tas ir ap­ra­šas“, - pir­ma­die­nį tei­gė mi­nis­trė.

Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė keis­ti ly­tį, pri­im­tas 2000 me­tais, bet rea­liai ši nuo­sta­ta ne­vei­kia, nes nė­ra pri­im­tų rei­kia­mų įsta­ty­mų. Sei­mui ne kar­tą mė­gin­ta teik­ti su ly­ties kei­ti­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus, bet vi­si jie bū­da­vo at­me­ta­mi. Gru­pė par­la­men­ta­rų 2013 me­tais yra par­en­gu­si Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, kad „me­di­ci­ni­nis ly­ties pa­kei­ti­mas Lie­tu­vo­je drau­džia­mas“.

Lie­tu­va 2007 me­tais pra­lai­mė­jo by­lą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me dėl to, kad nė­ra įsta­ty­mo, reg­la­men­tuo­jan­čio ly­ties kei­ti­mo tvar­ką. Per­nai Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas, pri­žiū­rin­tis Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų vyk­dy­mą, nu­ta­rė tai­ky­ti prieš Lie­tu­vą pri­im­to spren­di­mo vyk­dy­mo su­stip­rin­tą prie­žiū­rą ir par­agi­no ša­lies ins­ti­tu­ci­jas pa­baig­ti tei­sė­kū­ros pro­ce­są.