Vyriausybė: Astravo AE kelia grėsmę saugumui
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas nu­spren­dė, kad apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė (AE) ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Vy­riau­sy­bė pra­ne­šė, kad Sei­mui siū­lo­ma pri­pa­žin­ti As­tra­vo AE ne­sau­gia, ku­ri dėl geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

„Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir žmo­nių in­te­re­sai yra pa­tys svar­biau­si. Lie­tu­vos po­zi­ci­ja dėl As­tra­vo bran­duo­li­nės elek­tri­nės yra aiš­ki ir pri­nci­pin­ga – As­tra­vo AE sta­ty­ba ne­ga­li bū­ti tę­sia­ma. Nuo pat pra­džios šias sta­ty­bas ly­di rim­ti pa­žei­di­mai ir in­ci­den­tai, ne­bu­vo ir iki šiol nė­ra lai­ko­ma­si nei bran­duo­li­nės sau­gos, nei tarp­tau­ti­nių ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų“, – pra­ne­ši­me sa­kė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Anot pra­ne­ši­mo, mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ver­ti­ni­mą dėl As­tra­vo AE at­li­ko įgy­ven­din­da­mas Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mą, ku­riuo ke­ti­na­ma ri­bo­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos im­por­tą. Pa­sak Vy­riau­sy­bės, As­tra­vo AE pa­žei­džia na­cio­na­li­nius ir sau­gu­mo in­te­re­sus pa­gal vi­sus įsta­ty­me nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus: geog­ra­fi­nę pa­dė­tį ir sta­ty­bos aikš­te­lės par­in­ki­mo tin­ka­mu­mą, tech­no­lo­gi­nius ypa­tu­mus, bran­duo­li­nės sau­gos už­ti­kri­ni­mą, tarp­tau­ti­nių sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si, tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

„At­lik­ta­me ver­ti­ni­me tei­gia­ma, kad Bal­ta­ru­si­ja ne­pa­tei­kė įro­dy­mų, jog par­en­kant AE sta­ty­bų aikš­te­lę, ku­ri vos per 40 ki­lo­me­trų nu­to­lu­si nuo Vil­niaus, bu­vo tin­ka­mai įver­tin­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius, jų pa­sis­kirs­ty­mas ir ki­ti veiks­niai, ku­rie yra reikš­min­gi bran­duo­li­nės ar ra­dio­lo­gi­nės ava­ri­jos As­tra­vo AE at­ve­ju“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

As­tra­vo bran­duo­li­nę jė­gai­nę Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad dar­bai vyk­do­mi ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.

Lie­tu­va rei­ka­lau­ja, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­da­ry­tų vi­sus bū­ti­nus seis­mo­lo­gi­nius, geo­lo­gi­nius, hid­ro­lo­gi­nius AE aikš­te­lės ty­ri­mus, at­lik­tų aikš­te­lės par­in­ki­mo pro­ce­dū­ras pa­gal nu­ma­ty­tus stan­dar­tus, taip pat pra­šo vi­sos apim­ties Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ros (TA­TE­NA) SEED mi­si­jos ir stre­so tes­tų pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos me­to­do­lo­gi­ją.