Vyriausybė apsisprendė dėl 250 pabėgėlių priėmimo
Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pir­ma­die­nį pri­tar­ta, kad spren­džiant mig­ran­tų kri­zę Vi­dur­že­mio jū­ro­je, Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 250 Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos skirs­to­mų pa­bė­gė­lių.

To­kį skai­čių pa­bė­gė­lių iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių bei tre­čių­jų ša­lių Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 2018 me­tų bir­že­lio 30 die­nos, nu­ro­do­ma Vy­riau­sy­bė nu­ta­ri­me.

Po­sė­dy­je tiek so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, tiek svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė kė­lė klau­si­mą dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kio vals­ty­bės biu­dže­te, ta­čiau prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad kol kas pri­ima­mas „po­li­ti­nis spren­di­mas“, o pi­ni­gų bus ieš­ko­ma vė­liau.

„Čia yra kol kas po­li­ti­nis spren­di­mas, mes jį pri­ima­me dėl to, kad bus Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba (EVT), iš­sa­ko­me sa­vo nuo­mo­nę dėl so­li­da­ru­mo, dėl or­ga­ni­za­vi­mo, o pi­ni­gų ti­krai ta­da bus ieš­ko­ma“, - per po­sė­dį sa­kė prem­je­ras.

Vė­liau žur­na­lis­tams Sei­me jis sa­kė, kad dėl pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo fi­nan­sa­vi­mo ti­kriau­siai bus kal­ba­ma ar­ti­miau­sia­me Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Apie tai, kad Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 250 pa­bė­gė­lių, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė dar ta­da, kai Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas lai­kė­si po­zi­ci­jos dėl 50-ies pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pri­ims EVT.

Pa­bė­gė­lių per­kė­li­mą fi­nan­suo­jant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ir jai tai­kant vien­kar­ti­nės iš­mo­kos me­cha­niz­mą, pa­bė­gė­lius pri­iman­ti vals­ty­bė vyk­dy­tų per­kė­li­mą sa­vo lė­šo­mis, o vien­kar­ti­nė iš­mo­ka bū­tų mo­ka­ma tik „tin­ka­mai at­sis­kai­čius“ Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai. Ji yra pa­skel­bu­si, kad už vie­no pa­bė­gė­lio per­kė­li­mą pri­iman­čiai vals­ty­bei mo­kė­tų po 6 tūkst. eu­rų.

Skai­čiuo­ja­ma, kad pa­bė­gė­lio in­teg­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je lai­ko­tar­pis, pri­klau­so­mai nuo as­mens pa­žei­džia­mu­mo, Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ga­li truk­ti nuo 8 mė­ne­sių iki me­tų, o sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je – nuo 13 iki 60 mė­ne­sių.

Vie­no as­mens iš­lai­ky­mas in­teg­ra­ci­jos lai­ko­tar­piu Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ga­li kai­nuo­ti nuo maž­daug 5 iki 7,4 tūkst. eu­rų, o sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je – nuo 8 tūkst. iki be­veik 37 tūkst. eu­rų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­pra­šė vals­ty­bių na­rių per dve­jus me­tus pri­im­ti 20 tūkst. Si­ri­jos pa­bė­gė­lių ir pa­skirs­ty­ti dar 40 tūkst. į Ita­li­ją ir Grai­ki­ją plūs­tan­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš Si­ri­jos ir Eri­trė­jos pra­šy­mų. Pa­gal Briu­se­lio siū­ly­mus, Lie­tu­va pri­im­tų 207 pa­bė­gė­lius ir tu­rė­tų aps­vars­ty­ti 503 pra­šy­mus dėl pa­bė­gė­lio sta­tu­so su­tei­ki­mo.