Vyriausybė aiškinasi situaciją dėl lėktuvo nelaimės
Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį su­si­rin­ko į po­sė­dį aiš­kin­tis si­tua­ci­ją dėl lėk­tu­vo ne­lai­mės Bal­ti­jos jū­ro­je.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ke­ti­na su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri įver­tin­tų pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją, kai į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­to lėk­tu­vas „An-2“, ku­riuo skri­do du pa­ty­rę pi­lo­tai.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ko­mi­si­jai va­do­vaus Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis, jo­je dirbs Kraš­to ap­sau­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų, Vi­daus rei­ka­lų, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jų, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos bei Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Ko­mi­si­ja per mė­ne­sį tu­rė­tų „į­ver­tin­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus, veiks­mų koor­di­na­vi­mą ir tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą“, pa­teik­ti iš­va­das bei pa­siū­ly­mus.

At­ski­rus ty­ri­mus taip pat at­lie­ka par­la­men­ti­nė ko­mi­si­ja, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir tei­sė­sau­ga.

Po­zi­ci­ją dėl vyk­dy­tos ope­ra­ci­jos penk­ta­die­nį ke­ti­na par­eikš­ti ir iš ko­man­di­ruo­tės už­sie­ny­je grį­žęs ka­riuo­me­nės va­das.

Šeš­ta­die­nį va­ka­re virš Bal­ti­jos jū­ros din­gęs lie­tu­vių lėk­tu­vas „An-2“ ras­tas an­tra­die­nį Bal­ti­jos jū­ros dug­ne.

„Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vu „An-2“ skri­do di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tys pi­lo­tai Adol­fas Ma­čiu­lis ir Al­vy­das Sel­mis­trai­tis. Ket­vir­ta­die­nį pa­skleb­ta, kad lėk­tu­ve ap­tik­tas vie­no pi­lo­to kū­nas.

Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos kri­ti­kai tei­gia, kad lėk­tu­vo pa­ieš­ko­je ne­bu­vo pa­si­telk­ti vi­si ga­li­mi iš­tek­liai, ji vy­ko ne­koor­di­nuo­tai.