Vyks visuotinis teisėjų susirinkimas
„Tai ne­abe­jo­ti­nai reikš­min­giau­sias įvy­kis tei­sė­jų bend­ruo­me­nė­je,“ – apie lap­kri­čio 11 d. Vil­niaus ra­jo­ne vyk­sian­tį Vi­suo­ti­nį tei­sė­jų su­si­rin­ki­mą kal­ba Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas Egi­di­jus Lau­ži­kas.

„Vie­nin­te­lį kar­tą per ket­ve­rius me­tus vi­si Lie­tu­vos tei­sė­jai su­si­rin­kę vie­no­je vie­to­je tu­rė­si­me ga­li­my­bę aps­vars­ty­ti ak­tua­lius klau­si­mus, pri­im­ti rei­kia­mus spren­di­mus, mū­sų taip pat lauks Tei­sė­jų ta­ry­bos ir Tei­sė­jų gar­bės teis­mo veik­lų at­as­kai­tos ir, ži­no­ma, nau­jos Tei­sė­jų ta­ry­bos rin­ki­mai,“ – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia pir­mi­nin­kas.

Kas ket­ve­rius me­tus or­ga­ni­zuo­ja­ma­me teis­mų sis­te­mos ren­gi­ny­je da­ly­vaus vi­si Lie­tu­vos tei­sė­jai. Čia nu­ma­to­mos dis­ku­si­jos prob­le­mi­niais tei­sė­jų at­ran­kos ir tei­sė­jų veik­los ver­ti­ni­mo, eti­kos ir ki­tais klau­si­mais. Taip pat bus ap­do­va­no­ti per ket­ve­rius me­tus la­biau­siai di­di­nant vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mais, puo­se­lė­jant ver­ty­bes, di­di­nant teis­mų dar­bo efek­ty­vu­mą, rea­li­zuo­jant įvai­rias idė­jas ir ki­tais reikš­min­gais dar­bais nu­si­pel­nę tei­sė­jai ir teis­mų dar­buo­to­jai.

Su­si­rin­ki­me svar­biau­sas įvy­kis – Tei­sė­jų ta­ry­bos rin­ki­mai. „Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riai tu­ri iš­girs­ti vi­suo­me­nės po­rei­kius, at­sto­vau­ti teis­mų in­te­re­sams, spręs­ti teis­mų veik­los prob­le­mas ir vie­šai at­sto­vau­ti teis­mų sis­te­mai ži­niask­lai­do­je“, – es­mi­nes Tei­sė­jų ta­ry­bos funk­ci­jas pri­me­na pir­mi­nin­kas.

Tei­sė­jų ta­ry­bos na­riu ga­li bū­ti ren­ka­mas tei­sė­jas, tu­rin­tis ne ma­žes­nį kaip pen­ke­rių me­tų tei­sė­jo dar­bo sta­žą, kan­di­da­tui ne­ga­li bū­ti tai­ky­ta jo­kia draus­mi­nė nuo­bau­da. Tei­sė­jų kan­di­da­tū­ras Su­si­rin­ki­me iš­ke­lia ir ren­ka ati­tin­ka­mų teis­mų at­sto­vai.

Vi­suo­ti­nis tei­sė­jų su­si­rin­ki­mas – aukš­čiau­sia teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja. Jis yra tei­sė­tas, jei­gu ja­me da­ly­vau­ja dau­giau kaip pu­sė vi­sų Lie­tu­vos tei­sė­jų. Pa­sku­ti­nis Vi­suo­ti­nis tei­sė­jų su­si­rin­ki­mas vy­ko prieš 4 me­tus – 2012 m. lap­kri­čio 9 d. Kau­ne.

Šiuo me­tu į tei­sė­jų su­si­rin­ki­mą yra už­si­re­gis­tra­vę 639 iš 780 tei­sė­jų.