Vyks NATO greitojo reagavimo pajėgų korpuso vadavietės pratybos
Bal­ti­jos ša­ly­se lap­kri­tį pra­si­dės NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so (angl. Al­lied Ra­pid Reac­tion Corps, ARRC) va­da­vie­tės pra­ty­bos „Ar­ca­de fu­sion“ (liet. „Ar­ka­di­nė jung­tis“), tre­čia­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Spa­lio 10 die­ną į Klai­pė­dos uos­tą lai­vas iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės at­ga­bens apie 350 trans­por­to prie­mo­nių ir dau­giau kaip 100 kon­tei­ne­rių, skir­tų pra­ty­boms. Kiek anks­čiau šią sa­vai­tę į Lie­tu­vą at­skri­dę per 200 kor­pu­so ka­ri­nių spe­cia­lis­tų už­ti­krins lai­vu at­ga­ben­tų kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mą į pra­ty­bų vie­tas Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je ir pra­ty­bų vie­tų įren­gi­mą.

Tai bus pir­mas kar­tas, kai NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so va­da­vie­tės va­do­vau­ja­mi vie­ne­tai tre­ni­ruo­sis Bal­ti­jos ša­ly­se.

Pra­ty­bo­se „Ar­ca­de Fu­sion“ NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų va­da­vie­tė si­mu­liuo­ja­mo­je itin di­na­miš­ko­je ir su­dė­tin­go­je ap­lin­ko­je bus tre­ni­ruo­ja­ma va­do­vau­ti pa­jė­goms esant sau­gu­mo ar hu­ma­ni­ta­ri­nei kri­zei. Anot ARRC at­sto­vų, va­da­vie­tės dis­lo­ka­vi­mas į Bal­ti­jos re­gio­ną leis pri­ar­tin­ti pra­ty­bas prie rea­lių są­ly­gų vei­kiant nau­jo­je geog­ra­fi­nė­je ir kli­ma­ti­nė­je ap­lin­ko­je.

„Ma­no tiks­las yra įver­tin­ti mū­sų ge­bė­ji­mus per­si­dis­lo­kuo­ti į ki­tą re­gio­ną, iš­ban­dy­ti nau­jas kon­cep­tua­lias idė­jas, ku­rios ga­li bū­ti pa­nau­do­tas vys­tant ypač grei­to­jo rea­ga­vi­mo NA­TO pa­jė­gas (angl. NA­TO Ve­ry High Rea­di­ness Joint Task For­ce, VJTF) ir stip­rin­ti par­tne­rys­tę su mū­sų są­jun­gi­nin­kais Bal­ti­jos re­gio­ne,“ – apie ar­tė­jan­čių pra­ty­bų tiks­lus kal­ba NA­TO są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Ti­mas Evan­sas.

Lap­kri­čio mė­ne­sį pra­si­dė­sian­čio NA­TO są­jun­gi­nin­kų va­da­vie­tės pra­ty­bos „Ar­ca­de Fu­sion“ yra su­sie­tos su nuo 2009 me­tų ren­gia­mo­mis Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nė­mis pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos pra­ty­bo­mis „Bal­ti­jos šei­mi­nin­kas“. Šios pra­ty­bos skir­tos Bal­ti­jos ša­lių ir jų są­jun­gi­nin­kų są­vei­kai to­bu­lin­ti, pa­dė­ti koor­di­nuo­ti ir teik­ti tri­jų Bal­ti­jos ša­lių ka­ri­nių ir ci­vi­li­nių ins­ti­tu­ci­jų pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą at­vyks­tan­čioms pa­jė­goms. Šiais me­tais pra­ty­bas pla­nuo­ja ir joms va­do­vau­ja Lie­tu­va.

Šį rug­sė­jį veik­lą pra­dė­ję NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tai Bal­ti­jos ša­ly­se taip pat da­ly­vaus šio­se pra­ty­bo­se, taip tre­ni­ruo­da­mie­si vyk­dy­ti nu­ma­ty­tas funk­ci­jas ir už­duo­tis or­ga­ni­zuo­jant ope­ra­ty­vų NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų at­vy­ki­mą į re­gio­ną.