Vygaudas Ušackas ragina Rusiją mažinti karinį aktyvumą Karaliaučiaus srityje
Ru­si­jos ka­ri­nių pa­jė­gų stip­ri­ni­mas Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je truk­do Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Ru­si­jos bend­ra­dar­bia­vi­mui, tre­čia­die­nį par­eiš­kė ES am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Lie­tu­vos dip­lo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas.

„Ka­li­ning­ra­do re­gio­nas yra pri­vi­le­gi­juo­tas re­gio­nas ES ir Ru­si­jos bend­ra­dar­bia­vi­mui. Mes tu­ri­me daug bend­rų in­te­re­sų, ku­rie ga­li bū­ti stip­ri­na­mi abi­pu­sės pa­gar­bos ir bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­grin­du, ta­čiau su są­ly­ga, kad ka­ri­nių pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mas ir ka­ri­nis bu­vi­mas bū­tų su­ma­žin­ti“, – V.Ušac­kas sa­kė tre­čia­die­nį re­gio­ne vy­ku­sia­me fo­ru­me.

Anot V.Ušac­ko, ne­pai­sant po­li­ti­nės įtam­pos ir nuo­mo­nių skir­tu­mų, ES ir Ru­si­ja plė­to­ja bend­ra­dar­bia­vi­mą to­kio­se sri­ty­se kaip tarp­re­gio­ni­niai ry­šiai, švie­ti­mas ir moks­las bei pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos.

Ka­ra­liau­čiaus sri­tis yra vie­nas la­biau­siai mi­li­ta­ri­zuo­tų re­gio­nų, o čia su­telk­ta Ru­si­jos ka­ri­nė gru­puo­tė to­liau stip­ri­na­ma, ra­šo­ma Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų at­as­kai­to­je.

Per­nai Bal­ti­jos lai­vy­nas ga­vo du ma­žuo­sius ra­ke­tų lai­vus, gink­luo­tus ra­ke­tų komp­lek­sais „Ka­libr“, ga­lin­čiais nai­kin­ti tai­ki­nius 2 tūkst. ki­lo­me­trų at­stu­mu. Su­stip­rin­ta kran­to gy­ny­bos sis­te­ma – gau­tos „Bal“ ir „Bas­tion“ kran­to ra­ke­tų sis­te­mos. Tai Ru­si­jai su­tei­kia ga­li­my­bę nai­kin­ti ant­van­de­ni­nius tai­ki­nius be­veik vi­so­je Bal­ti­jos jū­ros ak­va­to­ri­jo­je.

Anot Lie­tu­vos žval­gy­bos, per­nai re­gio­ne taip pat pra­dė­ta at­nau­jin­ti ko­vos lėk­tu­vų par­ką – sri­tį pa­sie­kė pir­ma­sis dau­gia­funk­cis nai­kin­tu­vas Su-30SM. Per­gink­la­vi­mas šio ti­po or­lai­viais bus tę­sia­mas. Sri­ty­je dis­lo­kuo­ti sau­su­mos da­li­niai su­jung­ti į 11-ąjį ar­mi­jos kor­pu­są, jis leis efek­ty­viau pa­nau­do­ti už­da­ro­je ir nuo li­ku­sios Ru­si­jos da­lies at­ri­bo­to­je te­ri­to­ri­jo­je esan­čius sau­su­mos da­li­nius. Kar­tu kei­čia­ma da­li­nių dis­lo­ka­ci­jos sis­te­ma, da­lį 79-osios mo­to­šau­lių bri­ga­dos pa­da­li­nių per­dis­lo­kuo­jant iš Gu­se­vo į So­vets­ką prie Lie­tu­vos sie­nos.

Pa­grin­di­nis ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­ty­tas ko­ky­bi­nis po­ky­tis – kor­pu­so su­dė­ty­je esan­čios ra­ke­tų bri­ga­dos per­gink­la­vi­mas ra­ke­tų komp­lek­sais „Is­kan­der“. Per­nai šios ra­ke­tos į sri­tį bu­vo at­ga­ben­tos pra­ty­boms.