Vygaudas Ušackas prakalbo apie pragmatiškus santykius su Rusija
Po Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vy­riau­sio­sios už­sie­nio rei­ka­lų įga­lio­ti­nės Fe­de­ri­cos Mog­he­ri­ni ir Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ser­ge­jaus Lav­ro­vo su­si­ti­ki­mo, Bend­ri­jos am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je Vy­gau­das Ušac­kas sa­kė, kas ES su Ru­si­ja plė­tos „prin­ci­pin­gai pra­gma­tiš­kus san­ty­kius“.

F. Mog­he­ri­ni vi­zi­tas Mask­vo­je – pir­ma­sis aukš­to ran­go ES at­sto­vo vi­zi­tas Ru­si­jo­je po il­go lai­ko. Pa­ti dip­lo­ma­tė ša­ly­je, at­sa­kin­go­je už kru­vi­ną konf­lik­tą Ukrai­no­je ir ku­riai Va­ka­rų vals­ty­bės tai­ko sank­ci­jas, vie­ši pir­mą kar­tą nuo ta­da, kai 2014 me­tais pra­dė­jo ei­ti aukš­tas par­ei­gas Briu­se­ly­je.

Ke­le­tą de­ta­lių apie F. Mog­he­ri­ni ir S. Lav­ro­vo su­si­ti­ki­mą at­sklei­dė V. Ušac­kas. „Prin­ci­pin­gai pra­gma­tiš­ki san­ty­kiai. Taip ga­li­ma api­bū­din­ti Fe­de­ri­cos Mog­he­ri­ni ir Ser­ge­jaus Lav­ro­vo su­si­ti­ki­mą. Tai pir­mas vi­zi­tas, kai ES Aukš­čiau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos rei­ka­lams bei Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­cep­re­zi­den­tė F. Mog­he­ri­ni su vi­zi­tu lan­kė­si Mask­vo­je. Aki­vaiz­du, kad Ukrai­nos, žmo­gaus tei­sių, o ir tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos klau­si­mais mū­sų po­zi­ci­jos ir ver­ti­ni­mai ski­ria­si. Mes ir to­liau gin­si­me sa­vo in­te­re­sus ir tarp­tau­ti­nę tei­sę, rem­si­me Ukrai­nos re­for­mas, Mins­ko su­si­ta­ri­mų įgy­ven­di­ni­mą bei rem­si­me pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę bei žmo­gaus tei­ses Ru­si­jo­je. Ki­ta ver­tus, ES su Ru­si­ja ieš­kos bend­rų są­ly­čio taš­kų ko­vo­je prieš tarp­tau­ti­nį te­ro­riz­mą, ra­di­ka­liz­mą bei spren­džiant konf­lik­tus Si­ri­jo­je, Af­ga­nis­ta­ne, Li­bi­jo­je ir ki­tur“, – feis­bu­ke par­ašė V. Ušac­kas.