Vyčio paminklas Lukiškių aikštėje: dėl idėjos sutariama, dėl įgyvendinimo – ne
Ne­su­lau­kę nei vy­riau­sy­bės, nei Vil­niaus val­džios spren­di­mų, koks pa­ga­liau tu­rė­tų at­si­ras­ti pa­mink­las va­sa­rą pra­dė­to­je tvar­ky­ti Lu­kiš­kių aikš­tė­je, vi­suo­me­ni­nin­kai pa­tys ėmė­si ini­cia­ty­vos su­kur­ti pa­mink­lą. Vy­čio par­amos fon­das, ku­rio ko­mi­te­to gar­bės pir­mi­nin­ku su­ti­ko tap­ti bu­vęs ša­lies va­do­vas Val­das Adam­kus, jau pa­skel­bė pa­mink­lo kon­kur­są ir ren­ka jam lė­šas.

Ta­čiau mies­to me­ras ma­no, kad kon­kur­są tu­rė­tų or­ga­ni­zuo­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ja. Vi­suo­me­ni­nin­kai su tuo ne­su­tin­ka ir dar­bų ati­dė­ti ne­ke­ti­na.

Vy­čio par­amos fon­dui va­do­vau­ja at­sar­gos ge­ne­ro­las Čes­lo­vas Je­zers­kas. Prie fon­do bu­vo įkur­tas ko­mi­te­tas, ku­riam šiuo me­tu pri­klau­so be­veik šim­tas žmo­nių. Tarp jų – Moks­lų aka­de­mi­jos pre­zi­den­tas Val­de­ma­ras Ra­zu­mas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas, kar­dio­chi­rur­gas Gied­rius Už­da­vi­nys ir jo ko­le­ga Pra­nas Šer­py­tis, ke­tu­rio­li­ka Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tų, aš­tuo­ni Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­rai, au­to­ri­te­tin­gi is­to­ri­kai ir ki­tų sri­čių moks­li­nin­kai.

Idė­ją par­ėmė dau­gy­bė visuomenininkų

Pa­klaus­tas, ka­da pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti Vy­čio par­amos fon­do veik­lą, vie­nas jo su­ma­ny­to­jų žur­na­lis­tas Vi­lius Ka­va­liaus­kas šyp­te­lė­jo: „Kai iš­ėjau iš dar­bo vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je. Man la­bai pa­dė­jo dau­gy­bė vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios pra­ėju­sių me­tų bir­že­lį dėl pa­mink­lo Lu­kiš­kių aikš­tė­je sta­ty­bos par­ašė laiš­kus ša­lies va­do­vei Da­liai Gry­baus­kai­tei, prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, kul­tū­ros mi­nis­trui Ša­rū­nui Bi­ru­čiui ir Vil­niaus me­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui. Vi­sų vi­suo­me­ni­nin­kų nuo­mo­nė su­ta­po – tau­tą vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čio pro­ga ga­lė­tų su­vie­ny­ti mū­sų vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­lis Vy­tis“.

Min­tis, kad bū­tent Vy­tis tu­rė­tų įam­žin­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį, V. Ka­va­liaus­kui ki­lo, kai vie­no po­sė­džio me­tu pas ką tik ka­den­ci­ją bai­gu­sį prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių bu­vo svars­to­mas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas dėl pa­mink­lo Lu­kiš­kių aikš­tė­je sta­ty­bos, ku­riam prieš­ino­si ir mies­tie­čiai, ir vi­suo­me­ni­nin­kai.

Po­sė­džio da­ly­viams V. Ka­va­liaus­kas par­odė tri­jų jau­nų ar­chi­tek­tų su­kur­tą tū­ri­nę si­dab­ri­nę Vy­čio skulp­tū­rė­lę, ku­ri, kaip Lie­tu­vos vals­ty­bės do­va­na, bu­vo įteik­ta Ja­po­ni­jos im­pe­ra­to­riui.

Pa­siū­ly­mas vi­siems la­bai pa­ti­ko, ta­čiau ke­lią jam įgy­ven­din­ti už­kir­to pi­ni­gų sto­ka. Tam, kad pa­mink­las kon­kur­so ke­liu bū­tų de­ra­mai su­kur­tas ir nu­kal­tas, rei­kė­tų apie pu­sės mi­li­jo­no eu­rų.

Ne kar­tą dau­ge­liu pro­gų gir­dė­tas at­sa­ky­mas, kad nė­ra lė­šų, V. Ka­va­liaus­ką ir jo bend­ra­min­čius pa­ska­ti­no įžieb­ti vi­suo­me­ni­nę ini­cia­ty­vą, į ku­rią at­si­lie­pė dau­gy­bė ži­no­mų žmo­nių, moks­li­nin­kų, jau­ni­mo ir šou vers­lo at­sto­vų, vers­li­nin­kų, moks­li­nin­kų.

Biu­ro­kra­ti­ja už­ker­ta ke­lią idė­joms įgyvendinti

V. Ka­va­liaus­kas ne­abe­jo­ja, kad, jei bū­tų ei­ta biu­ro­kra­ti­niu ke­liu, tai Vy­čio pa­mink­lo su­kū­ri­mas ir pa­sta­ty­mas bū­tų tru­kęs ne vie­ne­rius me­tus. Juk apie tai, kad bū­ti­na su­tvar­ky­ti Lu­kiš­kių aikš­tę, bu­vo pra­dė­ta kal­bė­ti iš kar­to po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990 m., kai jo­je ne­be­li­ko pa­mink­lo Le­ni­nui. Ta­čiau tam truk­dė tai ne­vy­kę pro­jek­tai, tai pa­žeis­tos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, tai dar ko­kie nors val­džių ne­su­ta­ri­mai.

„Daž­nai pri­si­me­nu ve­lio­nio pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko žo­džius, kad Lie­tu­vo­je nie­ko ne­įma­no­ma pa­sta­ty­ti, nes vis­ką su­žlug­do be­ga­li­nės dis­ku­si­jos ir gin­čai. Bū­tent dėl to ne­bu­vo įgy­ven­din­tas su­ma­ny­mas pa­sta­ty­ti skulp­to­riaus Ge­di­mi­no Jo­kū­bo­nio su­kur­tą Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lą skve­re­ly­je tarp Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir Sig­na­ta­rų na­mų. Juk be­veik vi­si pa­mink­lai Lie­tu­vo­je pa­sta­ty­ti vi­suo­me­ni­nės ini­cia­ty­va“, – sa­kė V. Ka­va­liaus­kas.

Pa­si­ry­žęs pa­au­ko­ti M. K. Čiur­lio­nio paveikslus

V. Ka­va­liaus­kas ne­abe­jo­ja, kad pa­vyks su­rink­ti Vy­čio pa­mink­lo sta­ty­bai rei­kia­mą pi­ni­gų su­mą. Šiuo me­tu jau pa­au­ko­ta de­šim­ta­da­lis bū­ti­nų pi­ni­gų. Pir­ma­sis 500 eu­rų pa­au­ko­jo UNES­CO ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės pa­ta­rė­jas Hen­ri­kas Juš­ke­vi­čius.

Pa­sak V. Ka­va­liaus­ko, au­ko­ja ir ži­no­mi žmo­nės, ir tur­tin­gi vers­li­nin­kai, ir net pen­si­nin­kai.

„Jei pi­ni­gų pri­truk­tų, esu pa­si­ry­žęs iš sa­vo ko­lek­ci­jos par­duo­ti du M. K. Čiur­lio­nio pa­veiks­lus. Ma­nau, kad jų ver­tė ti­krai įro­dy­tų mū­sų fon­do mo­ku­mą“, – tei­gė V. Ka­va­liaus­kas.

Kiek­vie­nam, net ir eu­rą pa­au­ko­ju­siam žmo­gui, bus įteik­tas Vy­čio par­amos fon­do dip­lo­mas su pa­dė­ka, kad pri­si­dė­jo prie ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čio įam­ži­ni­mo.

Kon­kur­se da­ly­vau­ja še­ši skulptoriai

Vy­čio par­amos fon­do pa­skelb­ta­me kon­kur­se pa­mink­lui Lu­kiš­kių aikš­tė­je su­kur­ti da­ly­vau­ja še­ši ži­no­mi skulp­to­riai, ta­čiau kol kas jų pa­var­dės ne­atsk­lei­džia­mos.

Dar­bus kon­kur­sui kū­rė­jai tu­rė­tų pri­sta­ty­ti iki ki­tų me­tų sau­sio 27 d.

Pa­sak V. Ka­va­liaus­ko, bū­ti kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku bu­vo siū­lo­ma mies­to me­rui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui, ta­čiau jis aiš­kaus at­sa­ky­mo iki šiol ne­da­vė.

R. Ši­ma­šius ma­no, kad kon­kur­są ir jo įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­rą tu­ri bū­ti pa­ves­ta or­ga­ni­zuo­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jai.

„Pa­mink­lo „Vy­tis“ pa­sta­ty­mas Lu­kiš­kių aikš­tė­je tu­ri iš­skir­ti­nę reikš­mę Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir Vil­niaus mies­to gy­ven­to­jams dėl aikš­tės sa­kra­lu­mo, rep­re­zen­ta­ty­vu­mo ir šiuo­lai­ki­nių po­rei­kių. Pa­mink­lo kon­kur­sas tu­ri bū­ti vie­šas. Vi­siems no­rin­tiems as­me­nims ar jų įsteig­tiems fon­dams tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė pri­si­dė­ti prie iš­ki­lios idė­jos įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­so, taip pat ir fi­nan­si­niais iš­tek­liais“, – įsi­ti­ki­nęs Vil­niaus me­ras.

R. Ši­ma­šius taip pat yra sa­kęs, kad spren­di­mas dėl kon­kur­so są­ly­gų, or­ga­ni­za­vi­mo, kon­kur­so fi­nan­sa­vi­mo bei pa­mink­lo sta­ty­bos dar­bų tu­ri bū­ti pri­im­tas vals­ty­bės ly­giu, pri­ta­rus Lie­tu­vos 100-čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo koor­di­na­ci­nei ko­mi­si­jai: „Pa­mink­lo pa­sta­ty­mo or­ga­ni­za­to­rius, kon­kur­so są­ly­gos, pats kon­kur­sas ir jo fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis taip pat tu­rė­tų bū­ti pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei. Vy­čio par­amos fon­das ir ki­ti esan­tys ar nau­jai su­si­kū­rę fon­dai tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę da­ly­vau­ti tvar­kant Lu­kiš­kių aikš­tę, pri­tai­kant ją šven­ti­niams ren­gi­niams bei sta­tant Vy­čio pa­mink­lą.“

Dar­bų ati­dė­ti neketina

Mies­to va­do­vo siū­ly­mus dar ir dar kar­tą tar­tis V. Ka­va­liaus­kas ver­ti­na skep­tiš­kai, nes, jei­gu dar bus del­sia­ma, tai iki 2018 m. va­sa­rio 16 d. tie­siog ne­bus su­spė­ta su­kur­ti ir pa­sta­ty­ti Vy­čio pa­mink­lą Lu­kiš­kių aikš­tė­je.

„La­biau­siai, ma­no gal­va, ir vy­riau­sy­bei, ir mies­to val­džiai stin­ga su­pra­ti­mo, kad ne­prik­lau­so­my­bės 100-me­čio įam­ži­ni­mui stin­ga so­cia­li­nio tu­ri­nio. Nei fe­jer­ver­kai, nei šven­ti­niai mi­nė­ji­mai ar kon­cer­tai tau­tos ne­su­vie­nys. Jai rei­kia su­teik­ti ga­li­my­bę pa­čiai nu­tar­ti, kaip tu­rė­tų bū­ti įam­žin­tas mū­sų ne­prik­lau­so­my­bės ju­bi­lie­jus. Ma­nau, kad mums vi­siems no­rė­tų­si ne tik pa­ma­ty­ti kaž­ką pra­smin­go, bet ir tu­rė­ti ga­li­my­bę da­ly­vau­ti, ku­riant tai, kas iš­liks ir po mū­sų“, – įsi­ti­ki­nęs V. Ka­va­liaus­kas.