VU Taryba rektoriaus darbe nustatė veiklos organizavimo trūkumų
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) rek­to­riaus Ar­tū­ro Žu­kaus­ko dar­be aukš­to­sios mo­kyk­los Ta­ry­ba ra­do veik­los or­ga­ni­za­vi­mo trū­ku­mų, sa­ko jos pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Krau­ja­lis.

Ta­ry­ba tre­čia­die­nį an­trą kar­tą ne­pri­ta­rė rek­to­riaus 2016 me­tų at­as­kai­tai.

„Ta­ry­bos na­riai, tvir­tin­da­mi at­as­kai­tą ir rem­da­mie­si VU sta­tu­to dva­sia, kons­ta­tuo­ja, jog ver­ti­nant 2016 me­tų veik­los at­as­kai­tą bu­vo nu­sta­ty­ti rek­to­riaus veik­los or­ga­ni­za­vi­mo trū­ku­mai. Gal­būt re­for­mos uni­ver­si­te­to vi­du­je bu­vo vyk­do­mos sku­bo­tai, tin­ka­mai ne­pa­si­ruo­šus, tad da­lį at­sa­ko­my­bės pri­sii­ma ir Ta­ry­ba“, – sa­kė R.Krau­ja­lis. Jo ko­men­ta­rą BNS per­da­vė uni­ver­si­te­to at­sto­vai.

„Ma­to­me ir di­de­lį po­rei­kį da­lin­tis aka­de­mi­nių pa­da­li­nių ge­rą­ja pa­tir­ti­mi tar­pu­sa­vy­je, už­ti­krin­ti glau­des­nį pa­da­li­nių bend­ra­dar­bia­vi­mą, pa­grįs­ti vi­di­nių po­ky­čių spren­di­mus iki pa­čių spren­di­mo pri­ėmi­mo“, – tei­gė VU Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Jis pa­brė­žė, kad uni­ver­si­te­to Ta­ry­ba pa­si­ti­ki rek­to­riu­mi, o tai įro­dė ir bal­sa­vi­mas, per ku­rį A.Žu­kaus­kas iš­sau­go­jo pos­tą.

Uni­ver­si­te­to sta­tu­tas nu­ma­to, kad an­trą kar­tą ne­pri­ta­rus rek­to­riaus at­as­kai­tai Ta­ry­ba ga­li spręs­ti dėl jo at­lei­di­mo.

„Ta­ry­ba (...) ti­ki, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, už­ti­krin­da­mas veik­los skaid­ru­mą, tęs pra­dė­tus ko­ky­bi­nius po­ky­čius“, – sa­kė R.Krau­ja­lis.

Pir­mą kar­tą A.Žu­kaus­ko pa­teik­tai at­as­kai­tai VU Ta­ry­ba ne­pri­ta­rė prieš dvi sa­vai­tes.

Vil­niaus uni­ver­si­te­tas yra di­džiau­sia Lie­tu­vos aukš­to­ji mo­kyk­la. Jis įsteig­tas 1579 me­tais.