VU kviečia prie jo jungtis Edukologijos ir M. Romerio universitetus
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas pa­kvie­tė prie jo va­do­vau­ja­mo uni­ver­si­te­to jung­tis Vil­niu­je įsi­kū­ru­sius Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tus.

Nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt duo­me­ni­mis, A.Žu­kaus­kas va­sa­rio pra­džio­je lan­kė­si pas Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to rek­to­rių Al­gir­dą Gai­žu­tį ir esą siū­lė šiam ne­pa­si­ra­šy­ti in­teg­ra­ci­jos su­tar­ties su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu, bet aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę jung­tis prie VU.

Ne­pai­sant to, va­sa­rio 6 die­ną Vy­tau­to Di­džio­jo ir Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tai pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl ke­ti­ni­mų su­jung­ti uni­ver­si­te­tus į vie­ną moks­lo įstai­gą.

„Tu­ri­me im­tis at­sa­ko­my­bės. Ma­no­me, kad VU mes ga­li­me par­eng­ti ge­rus mo­ky­to­jus, ta­čiau esa­me pa­jė­gūs par­uoš­ti tik 50 spe­cia­lis­tų. Sa­vo ruo­žtu Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas tu­ri rei­ka­lin­gų kom­pe­ten­ci­jų, mums rei­kia žmo­nių, ku­rie iš­ma­no di­dak­ti­nius da­ly­kus“, – tre­čia­die­nį nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt sa­kė A.Žu­kaus­kas.

Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad kal­bė­ta dėl ga­li­mo jun­gi­mo­si bu­vo ir su M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­tu. „Su MRU mes kal­bą ran­da­me. Jis įei­tų į spe­cia­laus pa­da­li­nio su­dė­tį 5 me­tams ar ki­tam lai­ko­tar­piui, kol pri­si­tai­ky­tų prie mū­sų stan­dar­tų. Tai bū­tų toks pa­da­li­nys su spe­cia­lio­mis tei­sė­mis“, – tvir­ti­no VU rek­to­rius.

Jo tei­gi­mu, apie šią ini­cia­ty­vą jau in­for­muo­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė ren­gia aukš­tų­jų vals­ty­bi­nių mo­kyk­lų pert­var­kos pla­ną. Sau­sį prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, kad Lie­tu­vo­je, jo ma­ny­mu, ga­lė­tų lik­ti iki pen­kių uni­ver­si­te­tų, nors pa­brė­žė, kad tai nė­ra ga­lu­ti­nis skai­čius.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų bei ke­lios de­šim­tys ko­le­gi­jų.