VTEK: Vietos politikai neatskleidžia interesų
Be­veik pu­sė­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių pri­va­čių in­te­re­sų ne­dek­la­ruo­ja da­lis nau­jai par­ei­gas pra­dė­ju­sių ei­ti vie­tos val­džios at­sto­vų. To­kia si­tua­ci­ja iš­ryš­kė­jo, kai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pa­ti­kri­no per­nai ir šie­met sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais ta­pu­sių­jų dek­la­ra­ci­jas. Pa­aiš­kė­jo, kad at­skleis­ti pri­va­čių in­te­re­sų ne­sku­ba 29 po­li­ti­kai. Dvi­de­šimt iš jų par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti per­nai, aš­tuo­ni – šie­met.

Vi­si jie ne­si­lai­kė įsta­ty­me nu­sta­ty­tų ter­mi­nų. Il­giau­siai dek­la­ra­ci­jas pa­teik­ti vė­luo­ja tri­jų sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kai: Šir­vin­tų ra­jo­ne – Jū­ra­tė Šiukš­tie­nė (par­ei­gas ei­na nuo 2016 m. sau­sio), Za­ra­sų ra­jo­ne – Ba­lys Vi­li­mas ir Ma­žei­kių ra­jo­ne – Pe­tras Ke­kys (abu par­ei­gas ei­na nuo 2016 m. ba­lan­džio), ra­šo­ma VTEK pra­ne­ši­me spau­dai.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad vals­ty­bės po­li­ti­kai (kaip ir vi­si ki­ti vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys) pri­va­lo per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo jų iš­rin­ki­mo ar pa­sky­ri­mo į par­ei­gas die­nos elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­teik­ti VTEK sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją. Jo­je rei­kia nu­ro­dy­ti sa­vo ir su­tuok­ti­nio, su­gy­ven­ti­nio ar par­tne­rio dar­bo­vie­tes, ry­šius su ki­tais ju­ri­di­niais as­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius vie­ne­rius me­tus gau­tas do­va­nas (jei jų ver­tė vir­ši­ja 150 Eur) ir su­da­ry­tus san­do­rius (jei jų ver­tė vir­ši­ja 3000 Eur), o taip pat in­te­re­sų konf­lik­tą ga­lin­čius kel­ti fi­zi­nius as­me­nis ar ki­tus duo­me­nis.

VTEK nu­spren­dė pa­ves­ti 24-ių sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­joms įver­tin­ti pri­va­čių in­te­re­sų ne­dek­la­ra­vu­sių po­li­ti­kų el­ge­sį pa­gal Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Ga­vu­si ty­ri­mų iš­va­das VTEK jas re­vi­zuos.

Pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų ne­pa­tei­kę nau­jai par­ei­gas 2016 ir 2017 m. pra­dė­ję ei­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai:

.