VTEK viešų ir privačių premjero interesų netyrinės
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pa­skel­bė ne­tir­sian­ti, ar prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­su­pai­nio­jo vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų.

Rem­da­ma­si Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mu, VTEK tei­gia, kad vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tis as­muo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją pa­pil­dy­ti ap­lin­ky­bė­mis, dėl ku­rių ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas, tu­ri tuo­met, kai jam šios ap­lin­ky­bės pa­aiš­kė­ja ir as­muo pats įver­ti­na, ar jam at­lie­kant tar­ny­bi­nes par­ei­gas tos ap­lin­ky­bės ga­li su­kel­ti in­te­re­sų konf­lik­tą, ar ne.

Prem­je­ro el­ge­sį VTEK pra­šė iš­tir­ti opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės Są­jun­ga - Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai. Skun­de pa­tei­kę ry­šius tarp A.But­ke­vi­čiaus ir 50 proc. įmo­nės „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų tu­rin­čio jo žen­to Eval­do Vai­ta­siaus ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko bu­vu­sios vi­suo­me­ni­nės pa­ta­rė­jos Da­lios Ku­trai­tės - Gied­rai­tie­nės, ku­ri yra bu­vu­si „Mi­nis­te­rium“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė, kon­ser­va­to­riai pra­šė iš­tir­ti, ar A.But­ke­vi­čius ne­si­nau­do­jo par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti.

Kon­ser­va­to­riai taip pat tei­gė, kad lie­pos pa­bai­go­je Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pra­ne­šė bai­gu­si ty­ri­mą dėl prog­ra­ma­vi­mo ir ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių ga­li­mai su­da­ry­to kar­te­lio. Pre­li­mi­na­riu Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos eks­per­tų ver­ti­ni­mu, UAB „Mi­nis­te­rium“, UAB „Ne­būk brie­dis“ ir VšĮ „TV Eu­ro­pa“ ga­lė­jo su­da­ry­ti drau­džia­mą su­si­ta­ri­mą, da­ly­vau­da­mos VšĮ Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to or­ga­ni­zuo­ta­me vie­ša­ja­me pir­ki­me prog­ra­mi­nės įran­gos su­kū­ri­mo dar­bams pirk­ti. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pa­brė­žė. ty­ri­mą dėl ga­li­mo kar­te­lio tę­sian­ti be truk­džių ir ke­ti­nan­ti pa­baig­ti dar iki žie­mos. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas apie mi­nė­tų įmo­nių ga­li­mai drau­džia­mus su­si­ta­ri­mus pra­ne­šė lie­pos 27 die­ną.

Lie­pos 29 die­ną Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas su­si­ti­ko su A.But­ke­vi­čiu­mi. Vy­riau­sy­bės tink­la­la­py­je ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pra­ne­ši­muo­se bu­vo nu­ro­do­ma, kad šia­me su­si­ti­ki­me ap­tar­tos pie­no sek­to­riaus prob­le­mos. Ta­čiau kon­ser­va­to­riams ki­lo „pag­rįs­tas įta­ri­mas“, kad su­si­ti­ki­mo me­tu ga­li­mai Al­gir­das But­ke­vi­čius da­rė įta­ką Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kui Š.Ke­se­raus­kui dėl ty­ri­mo dėl prog­ra­ma­vi­mo ir ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių su­da­ry­to kar­te­lio.

Tuo me­tu VTEK tei­gia, kad kon­ser­va­to­rių par­eiš­ki­me pa­teik­ti duo­me­nys apie A.But­ke­vi­čiaus bu­vu­sį ar esa­mą su­in­te­re­suo­tu­mą iš es­mės grin­džia­mi „prie­lai­do­mis, ne­pat­vir­tin­to­mis iš­va­do­mis ir ap­lin­ky­bė­mis“.

„Pa­žy­mė­ti­na, kad in­te­re­sų konf­lik­tas tu­ri bū­ti aiš­kus ir tie­sio­gi­nis“, - spren­di­mo ne­pra­dė­ti ty­ri­mo prem­je­ro at­žvil­giu mo­ty­vuo­se tei­gia VTEK.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt prieš dvi sa­vai­tes pra­ne­šė, kad įmo­nę „Mi­nis­te­rium“ ly­di sėk­mė vals­ty­bi­niuo­se kon­kur­suo­se. Lai­mė­to­ju bend­ro­vė tap­da­vo pa­gal eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo, o ne ma­žiau­sios kai­nos kri­te­ri­jų. „Mi­nis­te­rium“ klien­tais yra bu­vu­si Fi­nan­sų, Vi­daus rei­ka­lų, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­di Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa.

Nei prem­je­ras, nei D.Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė iki pub­li­ka­ci­jos ži­niask­lai­do­je ry­šių su šia įmo­ne ar jos ak­ci­nin­kais ne­bu­vo dek­la­ra­vę. Po 15min.lt straips­nio prem­je­ras A.But­ke­vi­čius sa­vo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją pa­pil­dė.

D.Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė, ku­ri yra va­do­va­vu­si šios įmo­nės val­dy­bai, po pub­li­ka­ci­jos pa­si­trau­kė iš vi­suo­me­ni­nės prem­je­ro pa­ta­rė­jos par­ei­gų.

Tuo me­tu A.But­ke­vi­čius ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją apie jo žen­to įmo­nės veik­lą par­eiš­kė ver­ti­nan­tis kaip „pur­vi­nos rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos“ da­lį.