VTEK vertins, ar pradėti naują tyrimą dėl Gintauto Kėvišo
 Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) spręs, ar pra­dė­ti nau­ją ty­ri­mą dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo, ki­tų tea­tro dar­buo­to­jų.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son pra­šo VTEK įver­tin­ti pa­pil­do­mas ap­lin­ky­bes, abe­jo­da­ma G.Kė­vi­šo el­ge­siu dėl tri­jų kon­cer­tų tea­tre, ku­riuos ren­gė jo sū­naus įmo­nė. Tei­gia­ma, kad 2015-ai­siais LNOBT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius sa­vo įsa­ky­mu pa­tvir­ti­no 2015–2016 me­tų re­per­tua­rą, ku­ria­me bu­vo įtrauk­tas jo sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės at­sto­vau­ja­mo Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro kon­cer­tas.

Mi­nis­trės pa­teik­to­je me­džia­go­je taip pat tei­gia­ma, jog 2015 ge­gu­žę pats G.Kė­vi­šas ak­ty­viai da­ly­va­vo de­rin­da­mas šių gas­tro­lių de­ta­les su mi­nė­to or­kes­tro va­do­vais ko­man­di­ruo­tė­je Lon­do­ne. At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad apie šio­je si­tua­ci­jo­je ga­li­mą in­te­re­sų konf­lik­tą tea­tro va­do­vas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ne­in­for­ma­vo.

Pra­ne­ši­me taip pat pra­šo­ma įver­tin­ti G. Kė­vi­šo veiks­mus LNOBT or­ga­ni­zuo­jant ir ki­tų at­li­kė­jų kon­cer­tus, dėl ku­rių pir­ki­mo bu­vo su­da­ry­tos su­tar­tys su Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta „Ri­ver­si­de mu­sic“ bei Kip­re re­gis­truo­ta „Ri­ver­si­de mu­sic Ltd“. Pir­mo­sios ak­ci­nin­kė yra G.Kė­vi­šo žmo­na Rū­te­lė, an­tro­sios – sū­nus Mar­ty­nas.

VTEK taip pat aiš­kin­sis, ar ver­ta pra­dė­ti ty­ri­mus ir dėl ki­tų tea­tro dar­buo­to­jų, tu­rin­čių ad­mi­nis­tra­ci­nius įga­lio­ji­mus, bet ne­dek­la­ra­vu­sių sa­vo in­te­re­sų.

„Ko­mi­si­ja sa­vo ini­cia­ty­va pa­ti­kri­no tea­tro dar­buo­to­jus, tu­rin­čius ad­mi­nis­tra­vi­mo įga­lio­ji­mus, ar jie yra pa­tei­kę pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas. Tai yra pra­ktiš­kai tea­tro pa­da­li­nių va­do­vai, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai. Nu­sta­tė­me, kad kai ku­rie dar­buo­to­jai gal­būt nė­ra pa­tei­kę dek­la­ra­ci­jų – sprę­si­me, dėl ku­rių pra­dė­ti ty­ri­mus, dėl ku­rių – ne“, – BNS pa­aiš­ki­no lai­ki­nai VTEK va­do­vau­jan­tis Vir­gi­ni­jus Ka­na­pins­kas.

VTEK prieš tris sa­vai­tes jau yra pra­dė­ju­si ty­ri­mą dėl G.Kė­vi­šas ga­li­mo in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mo, tuo­met į ko­mi­si­ją krei­pė­si Sei­mo „vals­tie­čių“ at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys. Pra­ne­ši­me po­li­ti­kas rė­mė­si BNS in­for­ma­ci­ja, jog G.Kė­vi­šas 2015-ųjų bir­že­lį krei­pė­si į Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę dėl par­amos 2016–2017 me­tais LNOBT pla­nuo­ja­miems kon­cer­tams, tarp ku­rių bu­vo ir du G. Kė­vi­šo sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­ti pa­si­ro­dy­mai. Vie­nam kon­cer­tui par­ama gau­ta.

Sa­vo ruo­žtu mi­nis­te­ri­ja ko­vo pa­bai­go­je ėmė­si aiš­kin­tis, ar LNOBT va­do­vas ga­lė­jo pa­da­ry­ti dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą gau­da­mas pa­ja­mas iš sa­vo ki­tos veik­los. Ko­mi­si­ja sa­vo iš­va­das tu­ri pa­teik­ti ne vė­liau kaip per mė­ne­sį. Jau anks­čiau dėl eti­kos G.Kė­vi­šą trauk­tis ra­gi­nu­si L.Ruo­ky­tė-Jons­son pa­žy­mė­jo, jog jam sky­rė tik pa­sta­bą, nes tei­siš­kai tea­tre vis­kas su­tvar­ky­ta ge­rai. Tris 390 tūkst. eu­rų su­tar­tis 2016-ai­siais su sū­naus įmo­ne pa­si­ra­šė ne pats G.Kė­vi­šas, o jo pa­va­duo­to­jas Nag­lis Stan­ci­kas.

Pats G.Kė­vi­šas tvir­ti­na įsta­ty­mų ne­pa­žei­dęs, sa­vo nu­si­ša­li­ni­mą de­ri­nęs su VTEK, tuo­me­ti­nės Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vais. Iš­aiš­ki­ni­mą, kad in­te­re­sų konf­lik­tas G.Kė­vi­šui ne­ky­la, tuo­met pa­tei­kė bu­vęs ko­mi­si­jos va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Pro­ku­ro­rai 2015-ai­siais at­nau­ji­no ir šiuo me­tu vyk­do ty­ri­mą dėl LNOBT sce­nos re­kons­truk­ci­jos dar­bų skaid­ru­mo. Iš vi­so dar­bams bu­vo skir­ta apie 22 mln. eu­rų, pa­nau­do­ta 15 mln. eu­rų.