VTEK valdininkams primena: Kalėdos – rizikingų dovanų metas
Ar­tė­jant šven­tėms ir do­va­no­ji­mo bu­mui Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­mi­nė val­di­nin­kams, kaip elg­tis ga­vus do­va­nų. 

Šian­dien pa­skelb­to­je re­zo­liu­ci­jo­je „Dėl do­va­nų ir ne­at­ly­gin­ti­nų pa­slau­gų“ VTEK at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys ri­zi­kuo­ja pa­tek­ti į in­te­re­sų konf­lik­tą, jei vė­liau jiems tek­tų spręs­ti su do­va­no­to­ju su­si­ju­sius klau­si­mus, ra­šo­ma VTEK pra­ne­ši­me spau­dai.

„Ar­tė­ja šven­tos Ka­lė­dos, Nau­jie­ji me­tai, to­dėl tiems, ku­rie tar­nau­ja vals­ty­bei, ne­abe­jo­ti­nai ga­li kil­ti ri­zi­kin­gų si­tua­ci­jų pri­imant do­va­nas, ku­rias vi­suo­me­nė ga­li įver­tin­ti prieš­ta­rin­gai. Aukš­tas par­ei­gas ei­nan­tys as­me­nys tu­ri stip­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be, jiems tai­ko­mi griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai, to­dėl jie pri­va­lo elg­tis taip, kad nie­kam ne­kil­tų nė men­kiau­sių abe­jo­nių dėl jų skaid­ru­mo“, – sa­kė VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Do­ku­men­te val­di­nin­kams pa­tei­kia­mos ke­tu­rios re­ko­men­da­ci­jos. Pir­mo­ji ra­gi­na pa­isy­ti vi­suo­me­nės lū­kes­čių dėl skaid­rios vals­ty­bės po­li­ti­kų bei vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų veik­los ir at­si­sa­ky­ti do­va­nų, ku­rios vi­suo­me­nei ga­lė­tų su­kel­ti abe­jo­nių.

„Re­ko­men­duo­ja­ma ne­priim­ti do­va­nų ar (ir) ne­at­ly­gin­ti­nų pa­slau­gų, jei jų pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bės vi­suo­me­nė­je ga­lė­tų bū­ti su­pran­ta­mos ne­vie­na­reikš­miš­kai, ver­ti­na­mos prieš­ta­rin­gai ir su­kur­tų in­te­re­sų konf­lik­to re­gi­my­bę. Ne­tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mos do­va­nos ar (ir) ne­at­ly­gin­ti­nos pa­slau­gos iš as­me­nų, su ku­rių pri­va­čiais in­te­re­sais su­si­ju­sį klau­si­mą vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tis as­muo iš­spren­dė, spren­džia ar ga­lė­tų spręs­ti at­ei­ty­je“, – ra­šo­ma do­ku­men­te.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas lei­džia vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tiems as­me­nims pri­im­ti iki 30 Eur ver­tės do­va­ną ar ne­at­ly­gin­ti­ną pa­slau­gą, jei ji gau­ta pa­gal tarp­tau­ti­nį pro­to­ko­lą ar tra­di­ci­jas ir yra skir­ta rep­re­zen­ta­ci­jai ar­ba yra su­si­ju­si su at­lie­ka­mo­mis par­ei­go­mis. Jei dėl to­kios do­va­nos vis­gi kil­tų in­te­re­sų konf­lik­tas, VTEK ra­gi­na val­di­nin­kus vie­ne­rius me­tus nu­si­ša­lin­ti nuo spren­di­mų, su­si­ju­sių su to­kią do­va­ną tei­ku­siu as­me­niu.

Tre­čio­ji ir ket­vir­to­ji re­zo­liu­ci­jo­je mi­ni­mos re­ko­men­da­ci­jos kal­ba apie bū­ti­ny­bę gau­tas do­va­nas dek­la­ruo­ti. „Vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys, ku­rie as­me­niš­kai ar per tar­pi­nin­kus pri­ėmė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­me lei­džia­mą do­va­ną ar (ir) ne­at­ly­gin­ti­ną pa­slau­gą iš fi­zi­nio ar ju­ri­di­nio as­mens, jei­gu dėl to ga­li kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas, apie tai pri­va­lo dek­la­ruo­ti ne­del­siant, bet ne vė­liau kaip per sep­ty­nias ka­len­do­ri­nes die­nas“, – ra­šo­ma do­ku­men­te.

VTEK taip pat pri­me­na, kad vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų tu­ri dek­la­ruo­ti do­va­nas ir ne­at­ly­gin­ti­nas pa­slau­gas, gau­tas iš ne ar­ti­mų­jų as­me­nų, jei­gu jų ver­tė yra di­des­nė nei 150 Eur.