VTEK vadovas: svarbu, kad patys medikai siektų dirbti skaidriai
Svar­bu, kad ir pa­tys me­di­kai bū­tų su­in­te­re­suo­ti dirb­ti skaid­riai ir į pri­va­lo­mas in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas ne­žiū­rė­tų kaip į for­ma­lu­mą, sa­ko Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Įtvir­ti­nus prie­vo­lę gy­dy­mo spe­cia­lis­tams dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja su VTEK nu­spren­dė at­lik­ti ban­do­mą­jį svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų skaid­ri­ni­mo pro­jek­tą: pa­ti­krin­ti pa­si­rink­tos vi­du­ti­nio dy­džio li­go­ni­nės, Pa­ne­vė­žio res­pub­li­ki­nės, dar­buo­to­jų dek­la­ra­ci­jo­se pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos kryž­mi­nę pa­ti­krą. Įver­ti­nus re­zul­ta­tus, to­kios pa­ti­kros pla­nuo­ja­mos ki­to­se gy­dy­mo įstai­go­se.

Pa­sak R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus, pa­ti­kra diag­no­zuos vie­šo­jo sek­to­riaus gy­dy­mo įstai­gų silp­ną­sias vie­tas in­te­re­sų konf­lik­tų po­žiū­riu, o bai­gus ban­do­mą­jį pro­jek­tą bus ga­li­ma įver­tin­ti, kaip vei­kia sis­te­ma, ir pri­tai­ky­ti ati­tin­ka­mas pre­ven­ci­nes prie­mo­nes.

„Ki­tas svar­bus iš to iš­plau­kian­tis tiks­las – už­ti­krin­ti, jog vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­tys gy­dy­mo spe­cia­lis­tai, pri­va­lan­tys pa­teik­ti pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas, tei­sin­gai ir lai­ku at­skleis­tų sa­vo kon­tak­tus su pri­va­čiais as­me­ni­mis. Svar­bu, jog svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai šią įsta­ty­mo prie­vo­lę su­vok­tų ne kaip for­ma­lu­mą, bet kaip pa­ma­tą skaid­ru­mui: vi­suo­me­nei at­sklei­džia­mi duo­me­nys tu­ri ro­dy­ti ir as­mens sie­kį dirb­ti skaid­riai“, – R.Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko BNS raš­tu pa­teik­tuo­se at­sa­ky­muo­se.

VTEK va­do­vas taip pat pa­žy­mi, kad šių me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­jo nau­jas pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos prie­das, ku­ria­me ga­li­ma nu­ro­dy­ti abe­jo­nių ga­lin­čius su­kel­ti ry­šius, at­si­ra­du­sius ei­nant par­ei­gas. Tai ga­li bū­ti, pa­vyz­džiui, pri­va­čių as­me­nų lė­šo­mis fi­nan­suo­ti mo­ky­mai, pro­duk­tų pre­zen­ta­ci­jos, gau­ti pro­duk­ci­jos pa­vyz­džiai, gau­tos ne­mo­ka­mos pa­slau­gos ir pa­na­šiai.

Pa­ne­vė­žio res­pub­li­ki­nė li­go­ni­nė sa­vo pa­teik­ta­me ko­men­ta­re BNS sa­ko, jog „šis pa­ti­kri­ni­mas pa­si­tar­naus esa­mos pa­dė­ties mū­sų li­go­ni­nė­je iš­gry­ni­ni­mui bei pa­dės at­ei­ty­je vi­sų dar­be nuo­sek­liai lai­ky­tis dar­bo ko­ky­bės, skaid­ru­mo, pa­slau­gų prie­ina­mu­mo ir ge­ri­ni­mo pri­nci­pų“.

Pa­sak R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus, me­di­kų veik­los skaid­ru­mas nė­ra tiks­las pats sa­vai­me, jis svar­bus ir pa­tiems me­di­kams, ir jų pa­cien­tams, ir pa­cien­tų ar­ti­mie­siems. Ko­mi­si­jos va­do­vas pa­tei­kia pa­vyz­džius, kad skaid­ru­mas už­kirs ke­lią to­kiai veik­lai, kai pa­cien­tai siun­čia­mi at­lik­ti ne­bū­ti­nų ty­ri­mų ar kon­sul­tuo­tis į pri­va­čias įstai­gas, ku­rio­se dir­ba pats siun­čian­tis gy­dy­to­jas ar­ba ki­ti gi­mi­nys­tės ar ki­tais ry­šiais su juo su­si­ję as­me­nys.

„Ki­tas pa­vyz­dys – kai, ski­riant vais­tus, pir­me­ny­bė tei­kia­ma vie­nai ku­riai nors far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jai ir jos ga­mi­na­mai pro­duk­ci­jai. Tai­gi bū­ti­na įver­tin­ti vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų pri­ima­mų spren­di­mų skaid­ru­mą ir im­tis ati­tin­ka­mų ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Sie­kia­me, jog ga­lu­ti­nia­me svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų skaid­ri­ni­mo eta­pe pa­cien­tai tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­tys įver­tin­ti pa­si­rink­tą gy­dy­mo spe­cia­lis­tą skaid­ru­mo po­žiū­riu“, – pa­žy­mi ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Jis taip pat sa­ko, kad pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ja yra sa­vo­tiš­kas „drau­di­mo po­li­sas“ pa­čiam dek­la­ruo­jan­čia­jam: įver­ti­nęs sa­vo ri­zi­kos zo­nas, as­muo tu­rė­tų ži­no­ti, kaip elg­tis vie­nu ar ki­tu at­ve­ju, kad ne­su­kel­tų vi­suo­me­nės aky­se abe­jo­nių dėl sa­vo veik­los skaid­ru­mo.

„No­ri­me, kad vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­tys gy­dy­mo spe­cia­lis­tai bū­tų ge­riau ma­to­mi vi­suo­me­nei, o ypač jau­triai jos gru­pei – pa­cien­tams“, – sa­ko R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

VTEK va­do­vas tvir­ti­na dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kiek lai­ko truks Pa­ne­vė­žio res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės spe­cia­lis­tų dek­la­ra­ci­jų pa­ti­kra. Tuo tar­pu par­en­gia­mie­ji dar­bai jau vyks­ta, spe­cia­lis­tai kei­čia­si in­for­ma­ci­ja, pro­ce­sas pra­si­dės va­sa­rio mė­ne­sį. Ban­do­mą­jį skaid­ri­ni­mo pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti va­sa­rio mė­ne­sį.

Pa­ne­vė­žio res­pub­li­ki­nė li­go­ni­nė BNS pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją ne­tu­rin­ti duo­me­nų, kiek jos spe­cia­lis­tų tu­ri dar­bo san­ty­kių ki­to­se dar­bo­vie­tė­se, bet pa­brė­žė, kad įsta­ty­mas to ne­drau­džia, tik svar­bu, kad ne­si­dub­liuo­tų dar­bo lai­kas.

„Res­pub­li­ki­nė­je Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je, kaip ir kiek­vie­no­je ša­lies gy­dy­mo įstai­go­je, yra spe­cia­lis­tų, ku­rie lais­vu nuo pa­grin­di­nio dar­bo me­tu dir­ba ki­to­se dar­bo­vie­tė­se, ta­me tar­pe ir pri­va­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se. Įsta­ty­mas to ne­drau­džia. Tiks­laus skai­čiaus dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba pri­va­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se, ne­tu­riu – mums svar­biau už­ti­krin­ti, kad ne­si­dub­liuo­tų dar­bo lai­kas ir ne­bū­tų dvi­gu­bo ap­mo­kė­ji­mo, ką drau­džia įsta­ty­mas“, – tei­gia­ma li­go­ni­nės ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­to Vy­tau­to Riau­biš­kio per­duo­tuo­se at­sa­ky­muo­se.

Li­go­ni­nė taip pat tvir­ti­na, kad jų dar­be pa­cien­tų „per­siun­ti­mo“ į pri­va­čias gy­dy­mo įstai­gas klau­si­mas „nie­ka­da ir ne­bu­vo opus, iš­sky­rus vie­ną at­ve­jį, kuo­met tai nu­ti­ko“. Pa­sak pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos, ši gy­dy­to­ja bu­vo svars­ty­ta Eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, jai par­eikš­ta pa­sta­ba.

Prie­vo­lė gy­dy­mo spe­cia­lis­tams dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus bu­vo įtvir­ti­na 2014 me­tais, dek­la­ra­ci­jas jie tu­rė­jo pa­teik­ti iki 2015 me­tų ko­vo.

At­lik­da­ma Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės gy­dy­to­jų ir far­ma­ci­nin­kų pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­se pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos kryž­mi­nę pa­ti­krą VTEK jų duo­me­nis ly­gins su SOD­ROS, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Vals­ty­bi­nės vais­tų kon­tro­lės tar­ny­bos bei Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos duo­me­nų ba­zė­se esan­čia in­for­ma­ci­ja.

Pa­sak VTEK, taip sie­kia­ma už­ti­krin­ti, jog dek­la­ra­ci­jas tei­kian­tys vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­tys gy­dy­mo spe­cia­lis­tai at­skleis­tų sa­vo kon­tak­tus su pri­va­čiais as­me­ni­mis, res­pub­li­ki­nė Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė pa­si­rink­ta sie­kiant įver­tin­ti vie­no vi­du­ti­nio dy­džio svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos veik­los ati­ti­ki­mą įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mams.