VTEK vadovas pakluso Seimo pirmininkui – žada atsistatydinti
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius penk­ta­die­nį pra­ne­šė, jog at­sis­ta­ty­dins iš uži­ma­mų par­ei­gų.

„Sup­ras­da­mas, kad esu po­li­ti­kų ski­ria­mas par­ei­gū­nas, aš pa­ten­kin­siu Sei­mo pir­mi­nin­ko rei­ka­la­vi­mą ir pri­im­siu spren­di­mą an­tra­die­nį ir ga­lė­siu jus pir­mus ti­krai in­for­muo­ti“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Vaiz­do įra­šą su VTEK va­do­vo po­zi­ci­ja pa­skel­bė por­ta­las lry­tas.lt.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad apie sa­vo spren­di­mą Sei­mo va­do­vą Vik­to­rą Pra­nckie­tį an­tra­die­nį in­for­muos raš­tu.

At­sis­ta­ty­din­ti VTEK pir­mi­nin­ką Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vas V.Pra­nckie­tis par­agi­no su juo su­si­ti­kęs penk­ta­die­nį. Sei­mo pir­mi­nin­kas lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad ko­mi­si­jos va­do­vas pa­že­mi­no VTEK re­pu­ta­ci­ją iš­sa­ky­da­mas po­zi­ci­ją, jog LVŽS frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Gre­ta Kil­di­šie­nė ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų is­to­ri­jo­je, kai jos ma­ma li­zin­gu iš­si­pir­ko au­to­mo­bi­lį iš par­ti­jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ ir au­to­mo­bi­liu lei­do nau­do­tis sa­vo du­krai. Ko­mi­si­ja šio klau­si­mo ne­nag­ri­nė­jo, o R.Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko tik pa­tei­kęs po­li­ti­kei iš­aiš­ki­ni­mą.

Pa­sak par­la­men­to va­do­vo, R.Va­len­tu­ke­vi­čius tu­ri trauk­tis dėl vie­nas­me­nio spren­di­mo ne­pra­dė­ti ty­ri­mo. V.Pra­nckie­tis ža­dė­jo pats ini­ci­juo­ti R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo pro­ce­dū­rą, jei jis per tam ti­krą lai­ką ne­įteiks at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė ne­ma­nąs, kad Sei­mo na­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio is­to­ri­jo­je Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius pa­ken­kė Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) re­pu­ta­ci­jai.

„Ti­krai ne­ma­nau, kad jis su­komp­ro­mi­ta­vo ins­ti­tu­ci­ją vie­nu ar ki­tu par­eiš­ki­mu, ko­men­tuo­da­mas si­tua­ci­ją kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas“, – penk­ta­die­nį BNS sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jis pri­mi­nė, kad dėl R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo tu­rės bal­suo­ti vi­sas Seimas

„Gal­būt Sei­mo pir­mi­nin­kas tu­ri de­ta­les­nę ar­ba pla­tes­nę in­for­ma­ci­ją, tai yra jo tei­sė to­kį siū­ly­mą teik­ti, bet no­riu pri­min­ti, kad tai spren­džia Sei­mas. Tai yra Sei­mo ski­ria­mas ir at­lei­džia­mas par­ei­gū­nas. Sei­mas prie to klau­si­mo grįš“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Pa­klaus­tas, kaip pats bal­suo­tų dėl R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo, tvir­ti­no, kad tuo­met ir nu­sprę­siąs.

„Ag­ro­kon­cer­no“ ad­vo­ka­tas Eval­das Val­čiu­kas ket­vir­ta­die­nį pa­si­rink­tiems žur­na­lis­tams par­odė iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį, ku­rio­je, kaip tei­gia­ma, ma­ty­ti, kad per­nai va­sa­rį „Ag­ro­kon­cer­no“ pirk­tą au­to­mo­bi­lį V.Mi­ka­laus­kie­nė pla­na­vo įsi­gy­ti už 47 tūkst. eu­rų įskai­tant 3 proc. me­ti­nes pa­lū­ka­nas. Jis tu­rė­jo bū­ti iš­pirk­tas 2021-ųjų va­sa­rį, nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt duo­me­ni­mis, iki šiol su­mo­kė­ta 22 tūkst. eu­rų.

Su­tar­tis ke­liems žur­na­lis­tams par­ody­ta po to, kai tai pa­da­ry­ti par­agi­no prem­je­ras, LVŽS ved­lys rin­ki­muo­se Sau­lius Skver­ne­lis, LVŽS frak­ci­jos at­sto­vai. G.Kil­di­šie­nė ko­men­ta­rus apie is­to­ri­ją ža­da pa­teik­ti po Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) pa­ti­kri­ni­mo. VMI at­sto­vai tei­gia, jog aiš­ki­na­si tiek „Ag­ro­kon­cer­no“, tiek pri­va­čių as­me­nų mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vyk­dy­mą.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys por­ta­lą del­fi.lt in­for­ma­vo, kad V.Mi­ka­laus­kie­nė prieš 15 me­tų bu­vo ga­vu­si kom­pen­sa­ci­ją už sū­naus, tar­na­vu­sio Pra­ncū­zi­jos sve­tim­ša­lių le­gio­ne, žū­tį, dar da­lį pi­ni­gų ji pa­vel­dė­jo iš sa­vo gi­mi­nai­tės.