VTEK tyrimas dėl Gintauto Kėvišo įtraukė 11 darbuotojų
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) sa­vo ini­cia­ty­va pra­dė­jo ty­ri­mus dėl vie­nuo­li­kos ad­mi­nis­tra­vi­mo įga­lio­ji­mus tu­rin­čių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) dar­buo­to­jų el­ge­sio.

LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos rin­ko­da­rai ir me­no rei­ka­lams Lai­mos Vi­li­mie­nės, Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus va­do­vo Ar­tū­ro Alens­ko, Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus va­do­vės Zi­tos Luk­šie­nės, Ga­my­bi­nių dirb­tu­vių tar­ny­bos va­do­vo Val­do Vė­ly­vio, Įren­gi­mų tar­ny­bos va­do­vo Da­riaus Ba­čiaus, vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­to­riaus bei Žiū­ro­vų ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos va­do­vo Aud­riaus Kund­ro­to, Rek­la­mos ir lei­dy­bos tar­ny­bos va­do­vės Ja­ni­nos Stan­ke­vi­čie­nės, Per­so­na­lo sky­riaus va­do­vės In­gos Na­vic­kie­nės, Me­ni­nės pa­sta­ty­mų tar­ny­bos va­do­vo Vik­to­ro Vys­ku­pai­čio, vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės Si­gi­tos Lau­rin­ke­vi­čiū­tės ir Ūkio tar­ny­bos va­do­vo Al­vy­do Kriš­čiū­no VTEK pra­dė­jo ty­ri­mus, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

VTEK aiš­kin­sis, ar jie ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Ty­ri­mą VTEK pra­dė­jo sa­vo ini­cia­ty­va, at­li­ku­si mi­nė­tų as­me­nų pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų pa­ti­kri­ni­mą.

VTEK nau­jais duo­me­ni­mis pa­pil­dė dėl G.Kė­vi­šo el­ge­sio at­lie­ka­mą tyrimą

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė pa­pil­dy­ti šiuo me­tu dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo el­ge­sio at­lie­ka­mą ty­ri­mą nau­jais duo­me­ni­mis. Toks spren­di­mas pri­im­tas iš­nag­ri­nė­jus Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tas pa­pil­do­mas ap­lin­ky­bes, ku­rios VTEK ne­bu­vo ži­no­mos pri­imant 2017 m. va­sa­rio 1 d. spren­di­mą dėl G. Kė­vi­šo, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Kul­tū­ros mi­nis­trės pa­si­ra­šy­ta­me krei­pi­me­si nu­ro­dy­ti nau­ji duo­me­nys ir abe­jo­ja­ma G. Kė­vi­šo el­ge­siu 2015 m. LNOBT pla­nuo­jant ke­le­tą at­li­kė­jų kon­cer­tų, ku­riems at­sto­vau­ja jo sū­naus įmo­nė. Tei­gia­ma, jog 2015 m. ba­lan­dį tea­tro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius įsa­ky­mu pa­tvir­ti­no 2015–2016 m. (96 se­zo­no) re­per­tua­rą, ku­ria­me bu­vo įtrauk­tas ir sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės at­sto­vau­ja­mo Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro kon­cer­tas. Taip pat tei­gia­ma, jog 2015 ge­gu­žę G. Kė­vi­šas ak­ty­viai da­ly­va­vo de­rin­da­mas šių gas­tro­lių de­ta­les su mi­nė­to or­kes­tro va­do­vais ko­man­di­ruo­tė­je Lon­do­ne. Apie šio­je si­tua­ci­jo­je ga­li­mą in­te­re­sų konf­lik­tą tea­tro va­do­vas, esą, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ne­in­for­ma­vo. Pra­ne­ši­me taip pat pra­šo­ma įver­tin­ti G. Kė­vi­šo veiks­mus LNOBT or­ga­ni­zuo­jant ir ki­tų at­li­kė­jų kon­cer­tus, dėl ku­rių pir­ki­mo bu­vo su­da­ry­tos su­tar­tys su UAB „Ri­ver­si­de mu­sic“ bei „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“.

Rem­da­ma­si šia in­for­ma­ci­ja, VTEK ver­tins, ar G. Kė­vi­šas, at­lik­da­mas tar­ny­bi­nius veiks­mus dėl 2014–2017 m. LNOBT pla­nuo­tų ar su­reng­tų mu­zi­ki­nių ren­gi­nių, ga­li­mai su­si­ju­sių su jo pa­ties bei jam ar­ti­mų as­me­nų pri­va­čiais in­te­re­sais, ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo drau­di­mo nau­do­tis par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei rei­ka­la­vi­mo veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o jam ki­lus – nu­si­ša­lin­ti (3 straips­nio 1 da­lies 2, 3 punk­tai, 11 straips­nio 1, 2 da­lys).

Sa­vo ini­cia­ty­va VTEK pa­pil­do­mai tirs, kaip G. Kė­vi­šas vyk­dė mi­nė­to įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mą nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, su­si­ju­sius su bend­ro­vė­mis „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“ bei UAB „Ri­ver­si­de mu­sic“, par­amos fon­du „Or­fė­jaus ly­ra“ (LNOBT in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­ma, jog G.Kė­vi­šas yra jo val­dy­bos na­rys), Tarp­tau­ti­ne at­li­kė­jų me­nų aso­cia­ci­ja (IS­PA) bei Šiau­rės ša­lių mu­zi­kos fes­ti­va­liu (Nord­land Mu­sic Fes­ti­val) Nor­ve­gi­jo­je (LNOBT va­do­vas yra jo Me­no ta­ry­bos na­rys).

Pri­me­na­ma, jog šių me­tų ko­vo 15 d. VTEK yra pra­dė­ju­si ty­ri­mą dėl G.Kė­vi­šo el­ge­sio pa­gal Sei­mo na­rio Po­vi­lo Urb­šio pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes. Aiš­ki­na­ma­si, ar LNOBT va­do­vas ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to. At­siųs­ta­me pra­ne­ši­me P.Urb­šys rė­mė­si ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sia in­for­ma­ci­ja (2017–03–09 pub­li­ka­ci­ja „G. Kė­vi­šo sū­naus or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams – ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės par­ama“ nau­jie­nų por­ta­le „Del­fi“). Esą G. Kė­vi­šas 2015 m. bir­že­lį pa­si­ra­šy­ta­me pra­šy­me Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rui pra­šė par­em­ti 2016–2017 m. LNOBT pla­nuo­ja­mus kon­cer­tus, tarp ku­rių bu­vo ir du G. Kė­vi­šo sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­ti pa­si­ro­dy­mai.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mas (23 straips­nio 1 da­lis) VTEK ty­ri­mui at­lik­ti nu­sta­to tre­jų me­tų ter­mi­ną nuo pra­ne­ši­mo ga­vi­mo die­nos apie ga­li­mai tei­sės ak­tus pa­žei­džian­čios vei­kos pa­da­ry­mą. At­siž­velg­da­ma į tai, VTEK ver­tins G. Kė­vi­šo ga­li­mai Įsta­ty­mo nuo­sta­tas pa­žei­džian­čią vei­ką nuo 2014 m. ko­vo 10 d. (P. Urb­šio pra­ne­ši­mas bu­vo gau­tas 2017 m. ko­vo 10 d.).