VTEK tirs valstybės teatrų vadovų interesus
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) aiš­kin­sis si­tua­ci­ją dėl dvy­li­kos vals­ty­bės tea­trų va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų, jie, VTEK tei­gi­mu, ne­dek­la­ruo­ja in­te­re­sų, nors tu­rė­tų tai da­ry­ti.

At­lik­ti ki­tų tea­trų pa­ti­kri­ni­mą VTEK nu­spren­dė, kai tre­čia­die­nį pa­aiš­kė­jo, jog 11 ad­mi­nis­tra­ci­nius įga­lio­ji­mus tu­rin­čių Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) dar­buo­to­jų nė­ra pa­tei­kę dek­la­ra­ci­jų. VTEK dėl to pra­dė­jo ty­ri­mą.

Į ko­mi­si­jos aki­ra­tį pa­te­ko Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos tea­tras, Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos tea­tras, Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tras, Kau­no vals­ty­bi­nis lė­lių tea­tras, Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras, Klai­pė­dos dra­mos tea­tras, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras, Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­tras, Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo tea­tras, Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos tea­tras, Vals­ty­bi­nis Vil­niaus ma­ža­sis tea­tras ir Vil­niaus tea­tras „Lė­lė“.

VTEK nu­sta­tė, kad dek­la­ra­ci­jų pa­gal ei­na­mas par­ei­gas iki šiol nė­ra pa­tei­kę dvie­jų tea­trų di­rek­to­riai: Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tro va­do­vas Li­nas Zai­kaus­kas bei To­mas Juo­čys, va­do­vau­jan­tis Klai­pė­dos dra­mos tea­trui. Šios prie­vo­lės ne­si­lai­ko ir sep­ty­ni tea­trų va­do­vų pa­va­duo­to­jai: Faus­tas La­tė­nas (Vals­ty­bi­nis Vil­niaus ma­ža­sis tea­tras), Vik­to­ras Kar­pu­šen­ko­vas (Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo tea­tras), Do­na­tas Pe­tra­ko­vas (Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tras), Egi­di­jus Ta­mo­šiū­nas (Kau­no vals­ty­bi­nis lė­lių tea­tras), Ri­man­tas Le­ka­vi­čius (Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras), Jur­gi­ta Skio­ty­tė-Nor­vai­šie­nė (Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras) bei Al­ber­tas Oža­lins­kas (Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos tea­tras).

VTEK taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad da­lis dek­la­ra­ci­jų, nors ir pa­teik­tos, ta­čiau dėl gal­būt ne­tiks­laus dek­la­ra­vi­mo nė­ra prie­ina­mos vie­šai. Tarp to­kių bu­vo Kau­no dra­mos tea­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Stan­ci­ko ir tri­jų tea­trų va­do­vų pa­va­duo­to­jų dek­la­ra­ci­jos: Jus­ti­no Pru­se­vi­čiaus (Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo tea­tras), As­tos Mons­ta­vi­čie­nės (Klai­pė­dos dra­mos tea­tras) bei Iri­nos Kar­lo­nas (Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras).

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas nu­ma­to, kad biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų dek­la­ra­ci­jų duo­me­nys yra vie­ši ir nu­sta­ty­ta tvar­ka skel­bia­mi VTEK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

VTEK per­da­vė įver­tin­ti šiuos duo­me­nis Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, ji tu­rė­tų pri­im­ti spren­di­mus dėl Pa­ne­vė­žio ir Klai­pė­dos tea­trų va­do­vų par­ei­gų ne­vyk­dy­mo. Mi­nis­te­ri­jos pra­šo­ma pa­ti­krin­ti tea­trų va­do­vų pa­va­duo­to­jų ir ki­tų dar­buo­to­jų, tu­rin­čių ad­mins­tra­vi­mo įga­lio­ji­mus, pri­va­čius in­te­re­sus, iš­va­das pra­šo­ma pa­teik­ti iki ge­gu­žės 22 die­nos.