VTEK susidomėjo Santaros klinikų vadovo elgesiu
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl VšĮ Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Stru­po ir jo su­tuok­ti­nės – VšĮ Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės gy­dy­to­jos – S.Stru­pie­nės el­ge­sio. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar jie ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Tyrimas pradėtas „Info TV“ laidos „Infodiena“ reportažo pagrindu (2018–02–28). Esą, pernai K.Strupas savo dukrai padovanojo nekilnojamojo turto – sandorio vertė siekė 125 tūkst. eurų, – tačiau minėtųjų duomenų Santaros klinikų vadovas nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat pirminio patikrinimo metu VTEK pastebėjo, kad šios informacijos nedeklaravo ir S.Strupienė.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius bei kitus privačių interesų deklaravimo pareigą turinčius asmenis deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis: darbovietes, kitus ryšius su juridiniais asmenimis, gautas dovanas, sudarytus sandorius, etc. Privačių interesų deklaracijose pateikiami duomenys turi atitikti įstatyme bei VTEK patvirtintose deklaravimo taisyklėse apibrėžtus reikalavimus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.