VTEK skelbs sprendimą pavėlavusiems deklaruoti europarlamentarams
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį pa­skelbs, ar dau­ge­lis Lie­tu­vos at­sto­vų Eu­ro­pos Par­la­men­te pa­žei­dė įsta­ty­mus, nes lai­ku ne­dek­la­ra­vo pri­va­čių in­te­re­sų.

Anks­čiau eti­kos sar­gai skel­bė, kad de­šimt iš vie­nuo­li­kos eu­ro­par­la­men­ta­rų ne­pa­tei­kė dek­la­ra­ci­jų lai­ku.

Ty­ri­mo me­tu VTEK nag­ri­nė­jo Lai­mos Liu­ci­jos And­ri­kie­nės, Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus, Zig­man­to Bal­čy­čio, Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės, An­ta­no Guo­gos, Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, Ro­lan­do Pa­kso, Al­gir­do Sau­dar­go, Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio ir Vik­to­ro Us­pas­ki­cho el­ge­sį.

Ty­ri­mas ne­bu­vo at­lie­ka­mas tik dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) vi­ce­pir­mi­nin­ko Bro­nio Ro­pės, ku­ris lai­ku pa­tei­kė in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją.

VTEK ati­džiau ver­tin­ti po­li­ti­kų dek­la­ra­ci­jas nu­spren­dė par­la­men­ta­ro man­da­to at­si­sa­kius Gre­tai Kil­di­šie­nei. Ji va­ži­nė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­riui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui pri­klau­san­čio „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu ir to ne­dek­la­ra­vo.