VTEK: Š. Birutis supainiojo interesus
Kul­tū­ros mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Ša­rū­nas Bi­ru­tis su­pai­nio­jo in­te­re­sus ne­dek­la­ra­vęs sa­vo ry­šių su Bul­ga­ri­jo­je re­gis­truo­ta įmo­ne „Ag­ro­li­tas“, kons­ta­ta­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jas (VTEK). Š. Bi­ru­tis po spren­di­mo tei­gia, jog VTEK ne­pel­ny­tai jį pri­pa­ži­no su­lau­žius įsta­ty­mą.

„Spren­di­mas pri­im­tas, kad mi­nis­tras pa­žei­dė įsta­ty­mą ne­dek­la­ra­vęs lai­ku pri­va­čių in­te­re­sų dėl įmo­nės ak­ci­jų tu­rė­ji­mo Bul­ga­ri­jo­je“, – BNS sa­kė VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis pa­žy­mė­jo, kad ko­mi­si­jos spren­di­mas bu­vo for­ma­lus, nes Š.Bi­ru­tis dek­la­ra­vo in­te­re­sus iš­kart, kai apie jo val­do­mą įmo­nę bu­vo pra­neš­ta ži­niask­lai­do­je. Skun­dą dėl mi­nis­tro pa­tei­kė Sei­mo na­rys, kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad pra­dė­tas ty­ri­mas ir dėl ki­to epi­zo­do – dėl mi­nis­tro ko­man­di­ruo­tės į Jun­gi­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, ku­rią jis de­ri­no su at­os­to­go­mis. Spren­di­mą ko­mi­si­ja pri­ims ki­tuo­se po­sė­džiuo­se.

Pa­lie­ka spręs­ti V. Mazuroniui

Kau­si­mą dėl kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio at­sa­ko­my­bės su­pai­nio­jus in­te­re­sus mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­lie­ka spręs­ti jį de­le­ga­vu­sios Dar­bo par­ti­jos va­do­vui Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui.

„Prem­je­ras pa­siū­lys dar­bo par­ti­jos va­do­vui V.Ma­zu­ro­niui įver­tin­ti ga­li­mą kul­tū­ros mi­nis­tro at­sa­ko­my­bę“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Š.Bi­ru­tis: VTEK spren­di­mas – neadekvatus

Ša­rū­nas Bi­ru­tis, po pa­skelb­to VTEK spren­di­mo, su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je tei­gė, jog VTEK dėl ne­dek­la­ruo­tų in­te­re­sų ne­pel­ny­tai jį pri­pa­ži­no su­lau­žius įsta­ty­mą.

„Ma­nau, kad spren­di­mas nė­ra adek­va­tus rea­liai si­tua­ci­jai“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras.

Vis­gi jis sa­kė dar ne­ži­nąs, ar VTEK spren­di­mą skųs teis­mui.

„Ka­dan­gi ir jūs ne­tu­ri­te iš­va­dos, ir aš ne­tu­riu iš­va­dos, nie­kas jos ne­tu­ri kol kas, yra tik­tai žo­di­nis par­eiš­ki­mas (...). Aš ma­nau, kad pa­si­žiū­rė­jus vi­są iš­va­dą, kaip ji­nai skam­bės, ta­da ga­li­ma kal­bė­ti apie jau tei­si­nius pro­ce­sus. Bet žiū­rė­siu. Aš pats tei­si­nin­kas, taip kad juos da­ly­kus pa­si­žiū­rė­siu“, – tei­gė Š.Bi­ru­tis.

Jis taip pat aiš­ki­no, jog no­rint dek­la­ruo­ti in­te­re­sus už­sie­ny­je ky­la tech­ni­nių su­nku­mų.

Vie­nas iš vadovų

Kaip skelb­ta anks­čiau, kul­tū­ros mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Š.Bi­ru­tis yra vie­nas iš tri­jų as­me­nų, val­dan­čių Bul­ga­ri­jo­je re­gis­truo­tą įmo­nę „Ag­ro­li­tas“. Po­li­ti­ko su par­tne­riais val­do­ma įmo­nė 2009 me­tų va­sa­rį už 200 tūkst. eu­rų nu­si­pir­ko 18,5 hek­ta­ro že­mės ne­to­li Kal­če­vo gy­ven­vie­tės Ry­tų Bul­ga­ri­jo­je.

Skun­dą dėl mi­nis­tro ko­man­di­ruo­tės pa­tei­kė taip pat V.Juo­za­pai­tis bei dar du Sei­mo kon­ser­va­to­riai – Va­len­ti­nas Stun­dys ir Ar­vy­das Anu­šaus­kas. Jų tei­gi­mu, ofi­cia­li Š.Bi­ru­čio ko­man­di­ruo­tė į JAV bu­vo nu­ma­ty­ta bir­že­lio 29-lie­pos 5 die­no­mis, ta­čiau Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ap­mo­kė­jo vers­lo kla­sės bi­lie­tus bir­že­lio 29-lie­pos 11 die­no­mis.

Š.Bi­ru­tis BNS tei­si­no­si, jog ko­man­di­ruo­tė bu­vo su­tru­pin­ta tau­pant vals­ty­bės lė­šas, o per sa­vo at­os­to­gas jis or­ga­ni­za­vo iš anks­to pla­nuo­tus su­si­ti­ki­mus, kaip mi­nis­tras.

„Aš su­gal­vo­jau įgy­ven­din­ti tą pa­čią prog­ra­mą, tai yra nu­ma­ty­tus su­si­ti­ki­mus su ins­ti­tu­ci­jo­mis kul­tū­ri­nė­mis Niu­jor­ke, spren­džiant mū­sų kul­tū­ros at­sto­va­vi­mą, kul­tū­ros at­aše Niu­jor­ke at­si­ra­di­mą. Aš gal­vo­jau, kad at­os­to­gų sąs­kai­tą tą pa­da­ry­siu nu­ke­liant at­ga­li­nio bi­lie­to da­tą, – dės­tė mi­nis­tras. – Ką su­tau­piau? Iš ti­krų­jų, vi­sa­da no­ri­si kaip ge­riau, nes de­šimt die­nų ko­man­di­ruo­tė į Ame­ri­ką, gal­būt, at­ro­dy­tų jau per il­ga, tur­būt su­tik­tu­mė­te. Tai iš­ėjo pen­kios die­nos ko­man­di­ruo­tė, pen­kios die­nos at­os­to­gų, ap­mo­kant sa­vo pi­ni­gais pra­gy­ve­ni­mą Niu­jor­ke, bet ne plia­že, o dir­bant ins­ti­tu­ci­jo­se“.

Anot jo, su juo vy­ku­si pa­ta­rė­ja Ra­mu­nė Za­bu­lie­nė da­ly­va­vo tik pir­mo­jo­je ko­man­di­ruo­tės da­ly­je Bal­ti­mo­rė­je ir Va­šing­to­ne, pa­ta­rė­jos ir jo pa­ties lėk­tu­vo bi­lie­tai kai­na­vo apie 2 tūkst. eu­rų.