VTEK: Rimantas Sinkevičius ir Mindaugas Sinkevičius pažeidė įstatymą
Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ir jo tė­vas, bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius su­pai­nio­jo in­te­re­sus ne­dek­la­ruo­da­mi ry­šių su kar­tu me­džio­jan­čiais vers­li­nin­kais, kons­ta­ta­vo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

VTEK ty­ri­mo me­tu nu­sta­tė, kad R.Sin­ke­vi­čius yra Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Jo­na­vos sky­riaus San­ta­kos me­džio­to­jų bū­re­lio na­rys nuo 1990-ųjų, M.Sin­ke­vi­čius – nuo 2002-ųjų, na­rių tei­sė­mis Jo­na­vos me­džio­to­jų bū­re­lio „Lo­kys“ veik­lo­je R.Sin­ke­vi­čius da­ly­vau­ja nuo 2009-ųjų, M.Sin­ke­vi­čius – nuo 2014-ųjų. Ta­čiau šių ry­šių bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras R.Sin­ke­vi­čius taip ir ne­dek­la­ra­vo, o jo sū­nus, ūkio mi­nis­tras M.Sin­ke­vi­čius tą pa­da­rė tik jau VTEK pra­dė­jus ty­ri­mą.

Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius sa­ko, kad Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) kons­ta­tuo­tas pa­žei­di­mas dėl ne­dek­la­ruo­tų ry­šių su me­džio­to­jais yra ma­ža­reikš­mis.

„Dėl ne­dek­la­ruo­tos na­rys­tės (me­džiok­lės) klu­buo­se – ne­kves­tio­nuo­ju, kad tai yra pa­žei­di­mas. Ma­nau, kad jis ma­ža­reikš­mis, iš­tai­sy­tas, na­rys­tė klu­buo­se dek­la­ruo­ta“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas.

Mindaugas Sinkevičius./ Alinos Ožič nuotrauka

VTEK ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad R.Sin­ke­vi­čius per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus da­ly­va­vo 20-yje, o M.Sin­ke­vi­čius 9-io­se Pa­ne­vė­žio miš­kų urė­di­jo­je vy­ku­sio­se ko­mer­ci­nė­se me­džiok­lė­se.

„Duo­me­nų vi­su­ma ne­lei­džia da­ry­ti vie­na­reikš­miš­kos iš­va­dos, kad už ku­rią nors iš šių me­džiok­lių R.Sin­ke­vi­čius ir M.Sin­ke­vi­čius ne­bū­tų at­sis­kai­tę su ati­tin­ka­mais fi­zi­niais ar ju­ri­di­niais as­me­ni­mis“, – nu­ro­do VTEK.

Pa­sak ko­mi­si­jos, ab­so­liu­ti dau­gu­ma me­džiok­lės at­ve­jų yra pa­tvir­tin­ti ati­tin­ka­mais fi­nan­si­niais do­ku­men­tais, da­lį jų liu­di­ja bu­vus šias me­džiok­les or­ga­ni­za­vę as­me­nys, ta­čiau me­džiok­lės tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to, kad po kiek­vie­nos ko­mer­ci­nės me­džiok­lės vi­si me­džio­to­jai su miš­kų urė­di­ja, ar me­džiok­lės už­sa­ko­vu pri­va­lė­tų at­sis­kai­ty­ti ne­del­siant, pa­teik­da­mi ra­šy­ti­nius to įro­dy­mus.

„At­siž­vel­giant į to­kias ap­lin­ky­bes, ty­ri­mas šio­je da­ly­je nu­trauk­tas“, – nu­ro­do VTEK.

VTEK, įver­ti­nu­si ty­ri­mo me­tu su­rink­tus duo­me­nis, re­ko­men­duo­ja ap­lin­kos mi­nis­trui pa­keis­ti tei­si­nį pro­fe­sio­na­lių me­džiok­lių reg­la­men­ta­vi­mą taip, kad bū­tų už­ti­krin­tas skaid­rus kiek­vie­no me­džiok­lės da­ly­vio at­sis­kai­ty­mas už su­teik­tas pa­slau­gas. To­kios prie­mo­nės, anot ko­mi­si­jos, leis­tų iš­veng­ti vi­suo­me­nė­je ky­lan­čių abe­jo­nių dėl vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių el­ge­sio ati­tik­ties tar­ny­bi­nės eti­kos rei­ka­la­vi­mams.

VTEK ty­ri­mą at­li­ko ga­vu­si Sei­mo kon­ser­va­to­rių Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės ir Ag­nės Bi­lo­tai­tės skun­dą. Par­la­men­ta­rės rė­mė­si del­fi.lt pub­li­ka­ci­ja, kad mi­nė­ti po­li­ti­kai gal­būt ne­dek­la­ra­vo ry­šių su vers­li­nin­kais, o taip pat gal­būt ne­mo­kė­jo už me­džiok­lę ir to ne­nu­ro­dė kaip do­va­nos pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je.

Kaip skel­bė del­fi.lt, do­ku­men­tai ro­do, kad už bu­vu­sį ir esa­mą mi­nis­trus 2014-ai­siais vy­ku­sio­se me­džiok­lė­se mo­kė­jo ir vers­li­nin­kas Da­rius Ne­dzins­kas, ir ke­li­nin­kų įmo­nės „Feg­da“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­vy­das Gri­bu­lis, ir „A­ly­taus ener­gi­jos“ va­do­vas Vy­tau­tas Če­po­nis.