VTEK praplėtė tyrimą: tirs sutuoktinių Ačų elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Sei­mo na­rės Vi­dos Ačie­nės ir Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus Re­mi­gi­jaus Ačo el­ge­sio.

Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Patikrinusi V.Ačienės deklaraciją, VTEK pastebėjo, kad politikė nėra deklaravusi duomenų, kuriuos savo deklaracijoje nurodo jos sutuoktinis. V.Ačienės deklaracijoje nėra informacijos apie keturis Remigijaus Ačo 2016–2017 m. sudarytus sandorius ir jo ryšį su juridiniu asmeniu – Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi pareigą deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis apie sudarytus sandorius bei kitas įstatyme numatytas aplinkybes.

Vida Ačienė.

Taip pat VTEK pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R.Ačo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Šis tyrimas pradėtas Raseinių savaitraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijos pagrindu („Mažame rajone didelio masto korupcija“, 2017–11–30). Rašinyje teigiama, kad Raseiniuose esančio medinio pastato likvidavimo konkursą laimėjo automobilių dalimis prekiaujanti Tauragės įmonė „Argimetas“ ir subrangą patikėjo UAB „Agrorema“, kuriai vadovauja R.Ačo svainis. Teigiama, kad pastarasis taip pat dirba vairuotoju savivaldybės administracijoje. VTEK aiškinsis, ar R.Ačas nedalyvavo sprendžiant su UAB „Agrorema“ susijusių klausimų bei ar nesprendė klausimų, susijusių su jo svainio darbo eiga savivaldybės administracijoje. Taip pat VTEK pastebėjo, kad R.Ačas nėra deklaravęs 2016 m. kelionės pirkimo sandorio, nors ši aplinkybė yra nurodyta jo sutuoktinės Vidos Ačienės deklaracijoje.

VTEK nusprendė nepradėti tyrimo V.Ačienės atžvilgiu dėl savaitraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijoje nurodytų aplinkybių, kuriomis remiamasi ir Seimo pirmininko gautame bei VTEK persiųstame kreipimesi. Teigiama, jog politikė, atlikdama tarnybines pareigas, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, sudarančią tarnybos ar valstybės paslaptį. Kreipimesi prašoma įvertinti, ar politikė gali dirbti su įslaptinta informacija ir eiti pareigas Seimo Antikorupcijos komisijoje.

Pažymėtina, kad Komisija neturi teisinio pagrindo tirti nurodytas aplinkybes, kadangi VTEK neturi įgaliojimų kontroliuoti, kaip laikomasi Seimo Antikorupcijos komisijos nuostatų bei valstybės institucijų išduotų leidimų susipažinti su informacija naudojimo. Taip pat minėtoje publikacijoje nenurodyta pagrįstų duomenų, leidžiančių daryti prielaidą, jog V.Ačienė galėjo pasinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai.