VTEK pradėjo tyrimą dėl G. Kėvišo veiklos
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Gin­tau­to Kė­vi­šo el­ge­sio, tei­gia­ma VTEK pra­ne­ši­me.

Bus aiš­ki­na­ma­si, ar jis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o jam ki­lus nu­si­ša­lin­ti.

Ty­ri­mas pra­dė­tas por­ta­lo „Eks­per­tai.eu“ pra­ne­ši­mo pa­grin­du. Ja­me tei­gia­ma, jog šių me­tų ge­gu­žę G. Kė­vi­šo va­do­vau­ja­mas LNOBT pa­si­ra­šė su­tar­tį su Kip­re re­gis­truo­ta of­šo­ri­ne įmo­ne „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, ku­rios sa­vi­nin­kas yra G. Kė­vi­šo sū­nus. Su­tar­ties ob­jek­tas – ru­mu­nų ope­ros so­lis­tės kon­cer­to or­ga­ni­za­vi­mas šių me­tų bir­že­lį.

VTEK tu­ri­mi duo­me­nys ro­do, kad mi­nė­tą su­tar­tį pa­si­ra­šė LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ta­čiau VTEK aiš­kin­sis, ar spren­di­mo ren­gi­mo ar svars­ty­mo pro­ce­dū­ros ne­bu­vo vei­kia­mos tea­tro va­do­vo pri­va­taus in­te­re­so.