VTEK nutraukia tyrimus dėl dešimties europarlamentarų elgesio
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), at­siž­velg­da­ma į Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to (ETD) prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to (LTI) pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, nu­trau­kė ty­ri­mus dėl de­šim­ties Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rių el­ge­sio. 

Ty­ri­mo me­tu nag­ri­nė­ta Lai­mos Liu­ci­jos And­ri­kie­nės, Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus, Zig­man­to Bal­čy­čio, Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės, An­ta­no Guo­gos, Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, Ro­lan­do Pa­kso, Al­gir­do Sau­dar­go, Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio ir Vik­to­ro Us­pas­ki­cho el­ge­sio ati­tik­tis Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­toms. Bu­vo aiš­ki­na­ma­si, ar šie as­me­nys ne­pa­žei­dė rei­ka­la­vi­mų dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus nu­sta­ty­ta tvar­ka bei ter­mi­nais, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

At­siž­vel­giant į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sės vir­še­ny­bę na­cio­na­li­nės tei­sės at­žvil­giu, eu­ro­par­la­men­ta­rų par­ei­gi­niai ir draus­mi­niai san­ty­kiai su­sik­los­to ES, o ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ju­ris­dik­ci­jo­je. Tai­gi EP na­riams Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta par­ei­ga teik­ti pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas tie­sio­giai ne­tai­ky­ti­na. Ji tai­ky­ti­na tuo­met, kai as­muo į šias par­ei­gas kan­di­da­tuo­ja. LTI tei­gi­mu, kan­di­da­tai į EP na­rius pri­klau­so ES vals­ty­bių na­rių tei­si­niam reg­la­men­ta­vi­mui, ka­dan­gi EP rin­ki­mų vyk­dy­mas yra per­duo­tas joms. Ta­čiau EP na­rio sta­tu­są įgi­ję as­me­nys, anot LTI, ne­bė­ra sais­to­mi spe­ci­fi­niais juos iš­rin­ku­sios vals­ty­bės rin­kė­jų in­te­re­sais ar val­džios ins­ti­tu­ci­jų rei­ka­la­vi­mais – jie pri­va­lo veik­ti vi­sų ES pi­lie­čių la­bui.

ES tei­sės ak­tai eu­ro­par­la­men­ta­rams nu­sta­to aukš­čiau­sius veik­los skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mus bei sank­ci­jas už ati­tin­ka­mus pa­žei­di­mus. ETD nuo­mo­ne, ES tei­sė įtvir­ti­na vi­sas rei­kia­mas prie­mo­nes, už­ti­kri­nan­čias, kad EP na­riai at­sto­vau­tų tik vie­šie­siems in­te­re­sams ir jų pri­ima­mi spren­di­mai bū­tų skaid­rūs bei ne­ša­liš­ki. O vals­ty­bės na­rės, anot ETD, tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­tos šio­je sri­ty­je im­tis ko­kių nors pa­pil­do­mų veiks­mų. Eu­ro­par­la­men­ta­rai pri­va­lo dek­la­ruo­ti bet ko­kį esa­mą ar ga­li­mą in­te­re­sų konf­lik­tą EP pir­mi­nin­kui tei­kia­mo­je Fi­nan­si­nių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je. Jas ga­li­ma ras­ti EP in­ter­ne­to sve­tai­nė­je esan­čio­je EP na­rių tink­la­la­pių skil­ty­je „Pa­reiš­ki­mai“ (ar­ba „Dec­la­ra­tions“, jei per­žiū­ra vyk­do­ma ang­lų kal­ba).

VTEK ne­nei­gia ES tei­sės vir­še­ny­bės pri­nci­po, ta­čiau, siek­da­ma už­ti­krin­ti vie­šą­jį in­te­re­są bei ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją, VTEK re­ko­men­duo­ja Lie­tu­vo­je iš­rink­tiems EP na­riams at­skleis­ti sa­vo pri­va­čius in­te­re­sus ir Lie­tu­vo­je, tei­kiant dek­la­ra­ci­jas Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta apim­ti­mi. VTEK to­kios nuo­mo­nės lai­ko­si at­siž­velg­da­ma į eu­ro­par­la­men­ta­rų veik­los spe­ci­fi­ką Lie­tu­vo­je: jie tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti Sei­mo ir jo ko­mi­si­jų, Vy­riau­sy­bės bei ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų po­sė­džiuo­se, juo­se teik­ti sa­vo pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus; kaip ir Sei­mo na­riai, EP na­riams ga­li bū­ti su­teik­tos dar­bo pa­tal­pos Sei­me ir sa­vi­val­dy­bė­se, Sei­mo trans­por­to prie­mo­nės, ga­li bū­ti den­gia­mos jų ke­lio­nių ir ki­tų su tar­ny­bi­nių par­ei­gų vyk­dy­mu su­si­ju­sios iš­lai­dos, jei to ne­už­ti­kri­na ES tei­sės ak­tai; Lie­tu­vo­je tu­ri­muo­se biu­ruo­se EP na­riai ren­gia su­si­ti­ki­mus su juos rin­ku­siais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiais ir jiems at­sis­kai­to; eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­ri tei­sę grįž­ti į anks­tes­nį dar­bą Lie­tu­vo­je ir pan. Be to VTEK at­krei­pia dė­me­sį, kad EP pir­mi­nin­kui tei­kia­mos Fi­nan­si­nių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos tu­ri­nys nė­ra iden­tiš­kas Lie­tu­vo­je tei­kia­mos Pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos tu­ri­niui.