VTEK nepradės tyrimo dėl Artūro Skardžiaus elgesio
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ne­pra­dė­jo ty­ri­mo dėl Sei­mo na­rio Ar­tū­ro Skar­džiaus el­ge­sio. Gau­to pra­ne­ši­mo ko­pi­ją, ku­ria­me skun­džia­ma po­li­ti­ko veik­la, VTEK nu­siųs Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai (SEPK) bei Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai.

At­siųs­ta­me pra­ne­ši­me Sei­mo na­riai Ar­vy­das Anu­šaus­kas ir Ag­nė Bi­lo­tai­tė pra­šė įver­tin­ti, ar A.Skar­džius ne­pa­te­ko į in­te­re­sų konf­lik­to si­tua­ci­ją. Esą, tu­rė­da­mas pri­va­tų in­te­re­są, A.Skar­džius Sei­me ak­ty­viai da­ly­vau­ja ren­giant, svars­tant ir pri­imant su elek­tros ener­gi­ja bei at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais su­si­ju­sius tei­sės ak­tus. Pra­ne­šė­jai rė­mė­si ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sia in­for­ma­ci­ja, jog A.Skar­džius Ši­lu­tės ra­jo­ne nuo­mo­ja vers­li­nin­kams skly­pą, ku­ria­me įreng­tas vė­jo jė­gai­nių par­kas, ir už tai kas­met gau­na de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, jog tei­sės ak­tai ne­su­tei­kia VTEK tei­sės ver­tin­ti Sei­mo na­rių el­ge­sį, su­si­ju­sį su ga­li­mais in­te­re­sų konf­lik­tais. Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas nu­ma­to iš­im­tį, jog par­ei­gą nu­si­ša­lin­ti įtvir­ti­nan­čios šio tei­sės ak­to nuo­sta­tos (11 straips­nis) Sei­mo na­riams tai­ko­mos tiek, kiek vie­šų­jų in­te­re­sų vir­še­ny­bės ne­už­ti­kri­na Sei­mo na­rių veik­lą reg­la­men­tuo­jan­tys įsta­ty­mai.

Sei­mo na­rio prie­vo­lę veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to ir par­ei­gą nu­si­ša­lin­ti reg­la­men­tuo­ja Sei­mo sta­tu­tas (18 straips­nis). Jis nu­ma­to, jog, ei­da­mas par­ei­gas, kiek­vie­nas Sei­mo na­rys pri­va­lo veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to ir ne­sielg­ti taip, kad vi­suo­me­nei kil­tų abe­jo­nių apie to­kio konf­lik­to eg­zis­ta­vi­mą. O su spren­džia­mu klau­si­mu su­si­ju­sį pri­va­tų in­te­re­są tu­rin­tis Sei­mo na­rys prieš pra­si­de­dant klau­si­mo svars­ty­mui ar­ba svars­ty­mo me­tu pri­va­lo in­for­muo­ti po­sė­džio pir­mi­nin­ką apie in­te­re­sų konf­lik­to grės­mę ir nu­si­ša­lin­ti nuo to­les­nio svars­ty­mo ir bal­sa­vi­mo.

Sta­tu­tas taip pat nu­ma­to, jog SEPK pri­žiū­ri, kaip lai­ko­ma­si Sta­tu­to bei ki­tų tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių Sei­mo na­rių veik­lą. Ga­vu­si par­eiš­ki­mą, kad ku­ris nors Sei­mo na­rys sa­vo veik­lo­je ne­vyk­do Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo ir Sei­mo Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų, SEPK tu­ri tei­sę at­lik­ti šio Sei­mo na­rio veik­los ty­ri­mą.