VTEK nepradės tyrimo dėl A. Pitrėnienės veiklos
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to mi­nis­te­ri­jai spren­džiant dėl lė­šų mo­kyk­lų re­no­va­ci­jai.

Įver­tin­ti, ar mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų gal­būt da­ry­da­ma įta­ką Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei skirs­tant lė­šas mo­kyk­lų re­no­va­ci­joms, pra­šė Sei­mo li­be­ra­las And­rius Ma­zu­ro­nis. Jis rė­mė­si ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tu Vil­niaus vi­ce­me­ro tei­gi­niu, esą sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai su­lau­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) nu­ro­dy­mo su kon­kre­čiais Sei­mo na­riais de­rin­ti re­no­vuo­ti ruo­šia­mų mo­kyk­lų są­ra­šą.

VTEK nu­sta­tė, jog pa­teik­ti duo­me­nys – do­ku­men­tai bei por­ta­le „Del­fi“ 2016 m. sau­sio 27 d. pub­li­kuo­tas nau­jie­nų agen­tū­ros BNS teks­tas „Vil­niaus val­džia skun­džia val­dan­čiuo­sius: ban­do nu­si­pirk­ti rin­kė­jų pa­lan­ku­mą“ – ne­su­tei­kia Ko­mi­si­jai tei­si­nio pa­grin­do pra­dė­ti ty­ri­mą dėl mi­nis­trės veik­los.

Sei­mo na­rio at­siųs­tas ŠMM 2016 m. sau­sio 6 d. raš­tas ra­gi­na vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių me­rus sku­bos tvar­ka at­rink­ti švie­ti­mo įstai­gas da­ly­va­vi­mui mo­der­ni­za­vi­mo prog­ra­mo­je ir nu­ro­dy­ti lė­šų po­rei­kį 2016 me­tams. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, šis A.Pi­trė­nie­nės pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas ne­lai­ky­ti­nas da­ran­čiu po­vei­kį ki­tų as­me­nų spren­di­mui. Ki­tų pa­grin­džian­čių duo­me­nų, kad mi­nis­trė ga­li­mai da­rė po­vei­kį Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei, par­eiš­kė­jas ne­pa­tei­kė.

Iš gau­tos in­for­ma­ci­jos bei mi­nis­trės pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos taip pat ne­ma­ty­ti, ko­kie pri­va­tūs in­te­re­sai ga­li ją sie­ti su nu­ro­dy­to­mis Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­go­mis, dėl ku­rių ati­tin­ka­mas Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas ga­lė­tų su­kel­ti po­li­ti­kei in­te­re­sų konf­lik­tą.

A. Pi­trė­nie­nei in­te­re­sų konf­lik­tas ga­lė­tų kil­ti tuo at­ve­ju, jei ji bū­tų spren­du­si su Skuo­do Pra­nciš­kaus Ža­dei­kio gim­na­zi­ja su­si­ju­sius klau­si­mus.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas yra pa­si­sa­kęs, kad, pri­pa­žin­da­ma as­me­nį vei­kus in­te­re­sų konf­lik­to si­tua­ci­jo­je, Ko­mi­si­ja kiek­vie­nu at­ve­ju tu­ri aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai nu­ro­dy­ti, ko­kios fak­ti­nės ap­lin­ky­bės pa­tvir­ti­na as­mens tu­rė­tą tur­ti­nį ar ne­tur­ti­nį su­in­te­re­suo­tu­mą. Šių ap­lin­ky­bių ver­ti­ni­mas ne­ga­li bū­ti grin­džia­mas prie­lai­do­mis, ne­rea­lio­mis ar ma­žai ti­kė­ti­no­mis hi­po­te­ti­nė­mis iš­va­do­mis bei spė­lio­ji­mais apie bu­vu­sį ar bū­si­mą as­mens su­in­te­re­suo­tu­mą.