VTEK neįžvelgė V. Baltraitienės interesų konflikto
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ne­įž­vel­gė mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės in­te­re­sų konf­lik­to dėl Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) kon­kur­so, ku­rį lai­mė­jo mi­nis­trės pa­žįs­ta­mos šei­mos du­kra Dai­va Mū­rie­nė.

„Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ap­lin­ky­bė, kad mi­nis­trė ir D.Mū­rie­nės tė­vai bu­vo ir te­bė­ra su­si­ję dar­bo rei­ka­lais ir po­li­ti­nė­mis pa­žiū­ro­mis nė­ra pa­kan­ka­mas pa­grin­das in­te­re­sų konf­lik­tui kil­ti pri­imant spren­di­mus dėl D.Mū­rie­nės“, – BNS sa­kė VTEK at­sto­vė Eg­lė Iva­naus­kai­tė.

Pa­teik­ti re­ko­men­da­ci­ją VTEK pra­šė pa­ti mi­nis­trė.

Pa­sak VTEK at­sto­vės, vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­tiems as­me­nims įsta­ty­mas drau­džia pri­im­ti spren­di­mus dėl ar­ti­mų as­me­nų, o jais lai­ko­mi su­tuok­ti­nis, su­gy­ven­ti­nis, par­tne­ris, vai­kai, tė­vai, bro­liai ir se­se­rys.

„Pa­gal šį įsta­ty­mą, D.Mū­rie­nė mi­nis­trei nė­ra ar­ti­mas as­muo. Ki­tas da­ly­kas, kad V.Bal­trai­tie­nė ne­nu­ro­dė, kad ją ir D.Mū­rie­nę sie­tų ki­ti ša­liš­ku­mą ga­lin­tys lem­ti ry­šiai, pa­vyz­džiui, teis­mi­niai gin­čai, pi­ni­gi­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ir pa­na­šiai“, – sa­kė ji.

D.Mū­rie­nė kon­kur­są lai­mė­jo ba­lan­džio 7 die­ną, su­rin­ku­si 7,25 ba­lo. Kon­kur­so re­zul­ta­tus teis­mui aps­kun­dė tei­si­nin­kas Liud­vi­kas Ra­gaus­kis, su­rin­kę 6,12 ba­lo ir su ki­tu pre­ten­den­tu pa­si­da­li­nęs 3–4 vie­tas. Teis­mas jam lei­do iki ba­lan­džio 29 die­nos ša­lin­ti skun­do trū­ku­mus ir tiks­lin­ti rei­ka­la­vi­mus.

Kaip ir mi­nis­trė V. Bal­trai­tie­nė, D.Mū­rie­nės tė­vas, Gū­džiū­nų se­niū­nas Re­gi­man­tas Va­liaus­kas yra „Dar­bo par­ti­jos“ na­rys, jis tei­gia bend­rau­jan­tis su mi­nis­trės vy­ru Re­gi­man­tu Bal­trai­čiu. D.Mū­rie­nės mo­ti­na Zi­ta Va­liaus­kie­nė, Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė, ke­le­rius me­tus bu­vo tie­sio­gi­nė V. Bal­trai­tie­nės pa­val­di­nė, kuo­met pa­sta­ro­ji va­do­va­vo Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai, bu­vo me­rė.

Že­mės ūkio mi­nis­trė pa­tvir­ti­na pa­žįs­tan­ti D.Mū­rie­nės tė­vus, ta­čiau ne­igia ką nors ži­nan­ti apie pa­čią NŽT va­do­vo kon­kur­so nu­ga­lė­to­ją.

VTEK pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl pa­ties kon­kur­so, ne­ma­ty­da­ma tam pa­grin­do.