VTEK: lobistai – ne tik pelno siekiantys
Lo­bis­ti­ne veik­la tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi ir ne pel­no sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų veiks­mai, ku­riais sie­kia­ma sa­vo na­rių in­te­re­sų la­bui da­ry­ti po­vei­kį pri­imant įsta­ty­mus, ma­no Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

To­kia po­zi­ci­ja iš­dės­ty­ta Sei­mui pa­teik­to­je VTEK pra­ėju­sių me­tų veik­los at­as­kai­to­je. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, to­kia nuo­sta­ta už­ti­krin­tų di­des­nį tei­sė­kū­ros pro­ce­sų skaid­ru­mą.

Ko­mi­si­ja pa­ste­bi, iki šiol rea­lią įta­ką ir au­to­ri­te­tą vi­suo­me­nė­je tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos, da­ly­vau­da­mos tei­sė­kū­ros pro­ce­se, daž­nai at­lie­ka veiks­mus, ati­tin­kan­čius for­ma­liuo­sius kla­si­ki­nio lo­biz­mo po­žy­mius. „Ta­čiau nė vie­nu pa­na­šiu at­ve­ju nė­ra dek­la­ruo­ja­mi nei lo­bis­ti­nės veik­los už­sa­ko­vai, nei tei­sės ak­tai, ku­riuos sie­kia­ma pri­im­ti, pa­keis­ti ar pa­nai­kin­ti“, - ra­šo VTEK.

VTEK at­as­kai­to­je pa­tei­kia sa­vo nag­ri­nė­tų at­ve­jų ir spren­di­mų sta­tis­ti­ką, pa­žy­mi­ma, kad spren­di­mai re­čiau skun­džia­mi teis­mui. Jei pra­ėju­siais me­tais teis­mui bu­vo aps­kųs­ti 29 VTEK spren­di­mai, 2013 me­tais to­kių bu­vo 43, o 2012 me­tais - 52.

VTEK duo­me­ni­mis, iš teis­muo­se per­nai jau iš­nag­ri­nė­tų 20-ties at­ve­jų 17 spren­di­mų bu­vo pa­lan­kūs ko­mi­si­jai ir trys – ne.

Iš vi­so VTEK per­nai ga­vo 2 tūkst. 118 įvai­rių ofi­cia­lių raš­tų bei pa­klau­si­mų, tarp jų ir skun­dų ar­ba pra­šy­mų įver­tin­ti vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų el­ge­sį. Pri­im­ta 118 in­di­vi­dua­lių spren­di­mų dėl vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų.

Ko­mi­si­ja pa­ste­bi, jog daž­nu at­ve­ju pra­ne­ši­mus dėl vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų veik­los tei­kia ar­ti­miau­si tų as­me­nų ko­le­gos. Dau­giau­sia to­kių sig­na­lų gau­na­ma iš mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos na­rių. Kal­bant apie 2014 me­tus čia pa­mi­nė­ti­nos še­šios – Aly­taus ir Šiau­lių mies­tų bei Jur­bar­ko, Kė­dai­nių, Šven­čio­nių ir Za­ra­sų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės.