VTEK laikinai vadovaus Virginijus Kanapinskas
Šian­dien Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis su­si­ti­ko su Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­riais – Sau­liu­mi Ka­tuo­ka, Da­lia Pa­ulaus­kai­te ir Vir­gi­ni­ju­mi Ka­na­pins­ku. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ta VTEK veik­la, ko­mi­si­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mas ir skaid­ru­mas. VTEK na­riai par­la­men­to va­do­vą in­for­ma­vo, kad lai­ki­nai VTEK va­do­vaus so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras Vir­gi­ni­jus Ka­na­pins­kas.

„Ko­mi­si­jos na­riai nu­spren­dė, kad ko­mi­si­jai lai­ki­nai va­do­vaus V. Ka­na­pins­kas. Jis ne kar­tą vie­šai yra pa­si­sa­kęs apie skaid­ru­mą ko­mi­si­jos veik­lo­je, to­dėl lin­kiu tai įgy­ven­din­ti pra­ktiš­kai. Su­ta­rė­me, kad ko­mi­si­ja at­sa­kin­gai ir skaid­riai at­liks jai skir­tas už­duo­tis, ko­mi­si­jos spren­di­muo­se ne­liks dvi­gu­bų stan­dar­tų, ko­mi­si­ja ope­ra­ty­viai ir kom­pe­ten­tin­gai rea­guos į pra­ne­ši­mus“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kas.

Pa­sak V. Pra­nckie­čio, ar­ti­miau­siu me­tu bus svars­to­ma, ko­kio­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis už­ti­krin­ti ko­mi­si­jos skaid­ru­mą. Tai ap­tar­ta ir su ko­mi­si­jos na­riais. Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, bus ren­gia­mos VTEK įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios leis­tų mak­si­ma­liai de­po­li­ti­zuo­ti šią ins­ti­tu­ci­ją, ir tai bus vyk­do­ma nu­sta­tant griež­tes­nius kri­te­ri­jus kan­di­da­tams į VTEK na­rius.

Ko­vo 14 d. Sei­mas pa­ten­ki­no VTEK pir­mi­nin­ko Ro­mo Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą. Prieš tai par­la­men­to pir­mi­nin­kas bu­vo par­agi­nęs jį trauk­tis iš par­ei­gų.