VTEK kreipiasi į savivaldybes dėl interesų nedeklaravusių politikų
Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų ne­dek­la­ra­vo 40 sa­vi­val­dos po­li­ti­kų, dėl jų šią sa­vai­tę bus krei­pia­ma­si į sa­vi­val­dy­bių eti­kos ko­mi­si­jas, pra­ne­šė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Iš vi­so sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se dir­ba per 1,5 tūkst. na­rių. Pir­mą kar­tą tiek daug vie­tos po­li­ti­kų dek­la­ra­vo sa­vo in­te­re­sus – VTEK duo­me­ni­mis, per­nai to­kiu pat me­tu pri­va­čius in­te­re­sus bu­vo dek­la­ra­vę tik 41 proc. pra­ėju­sios ka­den­ci­jos sa­vi­val­dos po­li­ti­kų.

VTEK duo­me­ni­mis, Klai­pė­do­je in­te­re­sų dar ne­dek­la­ra­vo ke­tu­ri, Rad­vi­liš­kio bei Skuo­do ra­jo­nuo­se – po tris ta­ry­bos na­rius, ki­tur ne­dek­la­ra­vu­sių­jų yra ma­žiau.

„Pa­ve­si­me sa­vi­val­dy­bių ra­jo­nų ir mies­tų ta­ry­boms bei jų eti­kos ko­mi­si­joms iš­tir­ti po­li­ti­kų vė­la­vi­mo dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus prie­žas­tis. Per vie­ną mė­ne­sį jie tu­rės pa­teik­ti mums iš­va­das. VTEK šias iš­va­das re­vi­zuos ir pri­ims ga­lu­ti­nius spren­di­mus dėl po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bės prieš įsta­ty­mą“, – ko­mi­si­jos pra­ne­ši­me sa­kė įstai­gos va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Anot jo, po­li­ti­kams, ku­rie in­te­re­sų ne­dek­la­ra­vo dėl ne­pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių, bus tai­ko­mos „griež­tos įsta­ty­mų nu­ma­ty­tos ad­mi­nis­tra­ci­nės ir ki­tos po­vei­kio prie­mo­nės“.

Vis dėl­to VTEK at­sto­vai pri­pa­žįs­ta, kad kai kur nag­ri­nė­ti po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bę ga­li bū­ti keb­lu, nes šiuo me­tu vei­kian­čias eti­kos ko­mi­si­jas tu­ri tik apie pu­sę ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Įsta­ty­mai nu­ma­to už šiuos pa­žei­di­mus ga­li­my­bę skir­ti bau­das iki 580 eu­rų. Kaip anks­čiau nu­ro­dė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­sto­vai, to­kia in­for­ma­ci­ja ga­li tap­ti pre­teks­tu tar­ny­bai do­mė­tis šių po­li­ti­kų veik­la.

Pa­gal Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, dek­la­ra­ci­jas po­li­ti­kai tu­ri pa­teik­ti per vie­ną mė­ne­sį nuo iš­rin­ki­mo į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą die­nos. Tie, ku­rie ta­ry­bos na­riais bu­vo ir anks­čiau – dek­la­ra­ci­jas pa­tiks­lin­ti.

Dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių iš­rink­ti ko­vą.

Pri­ėmu­si spren­di­mus dėl po­li­ti­kų in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo, VTEK im­sis gy­dy­to­jų, odon­to­lo­gų ir far­ma­ci­nin­kų pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo klau­si­mų.