VTEK: J. Zautra pažeidė įstatymą
Vy­riau­sio­ji eti­kos ko­mi­si­ja ket­vir­ta­die­nį iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do pa­va­duo­to­jas Jo­nas Zau­tra pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą. 

At­siž­vel­gu­si į ty­ri­mo me­tu su­rink­tą me­džia­gą, Ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, jog Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do pa­va­duo­to­jas Jo­nas Zau­tra pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, kuo­met spren­dė sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos ei­gos klau­si­mus. Ko­mi­si­ja siū­lo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai skir­ti par­ei­gū­nui tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pra­ne­ši­me tei­gė, jog VRM Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir ty­ri­mų sky­riaus duo­me­ni­mis, 2013 m. ir 2014 m. VST par­ei­gū­nas ne­nu­si­ša­li­no spręs­da­mas sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos ei­gos klau­si­mus – pri­ėmė pa­lan­kius spren­di­mus sa­vo žmo­nai, du­krai, sū­nui, mar­čiai, žen­tui ir svai­niui (pa­si­ra­šė ir vi­za­vo VST va­do įsa­ky­mus, par­ei­gū­nų at­es­ta­ci­jos la­pus, kva­li­fi­ka­vi­mo ko­mi­si­jos iš­va­das, sky­rė par­ei­gi­nės al­gos prie­mo­kas).

Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, J. Zau­tra tu­rė­jo in­for­muo­ti VST va­dą ir spren­di­mų pri­ėmi­me kar­tu da­ly­va­vu­sius as­me­nis apie esa­mą in­te­re­sų konf­lik­tą, o pats, lai­ki­nai ei­da­mas va­do par­ei­gas – vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą ir jo­kia for­ma ne­da­ly­vau­ti to­les­nė­je pro­ce­dū­ro­je.