VTEK: įstatymą pažeidė LEU rektorius Algirdas Gaižutis
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė, kad Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) rek­to­rius Al­gir­das Gai­žu­tis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Ty­ri­mą VTEK at­li­ko gau­tos užk­lau­sos pa­grin­du. Jo­je kel­tas klau­si­mas dėl par­ei­gos teik­ti pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas LEU rek­to­riui, ta­ry­bos bei se­na­to na­riams. Taip pat VTEK aiš­ki­no­si, ar A.Gai­žu­tis ne­pa­žei­dė mi­nė­to­jo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o jam iš­ki­lus – nu­si­ša­lin­ti, kai LEU var­du pa­si­ra­šė su­tar­tį su Lie­tu­vos olim­pi­ne aka­de­mi­ja, ku­rio­je su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo me­tu dir­bo jo sū­nus.

Ty­ri­mų me­tu nu­sta­ty­ta, jog pa­sta­rą­ją ka­den­ci­ją LEU rek­to­riaus par­ei­gas A.Gai­žu­tis ei­na nuo 2013 m. ko­vo mė­ne­sio, ta­čiau pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją pa­tei­kė tik šių me­tų ko­vo pra­džio­je – jau VTEK pra­dė­jus ty­ri­mą. Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čius as­me­nis dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo as­mens pri­ėmi­mo ar pa­sky­ri­mo į par­ei­gas die­nos.

Ty­ri­mą dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to A.Gai­žu­čio veik­lo­je VTEK nu­trau­kė su­ėjus tre­jų me­tų se­na­ties ter­mi­nui. Tei­sę ver­tin­ti rek­to­riaus veiks­mus VTEK tu­ri tik nuo 2014 m. va­sa­rio – tai yra, per tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus iki VTEK gau­to pra­ne­ši­mo dėl jo skun­džia­mų veiks­mų die­nos.

Pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­čius Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus pa­žei­dę vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys vie­ne­rius me­tus nuo pa­žei­di­mo pa­aiš­kė­ji­mo die­nos ne­ga­li bū­ti ska­ti­na­mi.