VTEK: interesus deklaravo kiek daugiau nei pusė medikų
Iki ko­vo in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas pri­va­lė­ję pa­teik­ti me­di­kai to da­ry­ti ne­sku­ba - iki šiol tai pa­da­rė tik kiek dau­giau nei 50 proc. to­kią prie­vo­lę tu­rė­ju­sių šios sri­ties dar­buo­to­jų, sa­ko Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) at­sto­vai.

„Me­di­kų yra dek­la­ra­vu­sių apie 6 tūks­tan­čiai. Įvai­riais skai­čia­vi­mais, tas skai­čius kin­ta, tu­rė­tų iš vi­so dek­la­ruo­ti apie 10-11 tūks­tan­čių. Tai mes tu­ri­me dau­giau nei 50 pro­cen­tų“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją šią sa­vai­tę sa­kė VTEK Pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Siau­rys.

Tuo me­tu su­skai­čiuo­ti, kiek dek­la­ra­ci­jų pa­tei­kė ki­ti as­me­nys, ku­rie tai pri­va­lė­jo pa­da­ry­ti nuo ko­vo, VTEK esą „ne­tu­ri tech­ni­nių ga­li­my­bių“. Taip, anot jo, yra dėl to, kad iki šiol vals­ty­bė­je nė­ra su­kur­to vie­no re­gis­tro, ku­ria­me bū­tų su­skai­čiuo­ti vi­si vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se dir­ban­tys me­di­kai ar ki­ti as­me­nys be po­li­ti­kų, ku­rie tu­ri dek­la­ruo­ti in­te­re­sus.

„Rei­kia me­di­kus kon­sul­tuo­ti - jie ti­krai ne­ži­no­jo si­tua­ci­jos, jiems tai bu­vo nau­ja, ar tai rei­kia, ar ne­rei­kia dek­la­ruo­ti. Šian­dien tu­ri­me tam ti­krą re­zul­ta­tą, aiš­ku, ir čia jis nė­ra šim­tap­ro­cen­ti­nis. Bet pa­laips­niui, per me­tus, ma­nau, mes pa­siek­si­me“, - tvir­ti­no VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Pa­sak M.Siau­rio, šiuo me­tu Na­cio­na­li­nė­je ko­vos su ko­rup­ci­ja prog­ra­mo­je yra ini­cia­ty­va steig­ti pri­va­čių in­te­re­sų re­gis­trą, ku­ris leis­tų ne­ski­riant di­de­lių re­sur­sų kon­tro­liuo­ti ne­dek­la­ra­vu­sius in­te­re­sų. Toks re­gis­tras, pa­sak VTEK at­sto­vo, leis­tų vi­suo­me­nei pa­teik­ti duo­me­nis ne tik apie sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius ir me­rus, kas da­ro­ma da­bar, bet ir apie dek­la­ra­vi­mo prie­vo­lę tu­rin­čius me­di­kus, far­ma­ci­nin­kus, įvai­rius vals­ty­bės tar­nau­to­jus, sa­vi­val­dy­bių kon­tro­liuo­ja­mų įmo­nių va­do­vus.

Vie­nin­gas re­gis­tras leis­tų VTEK gau­ti duo­me­nis iš Sod­ros, Vals­ty­bi­nės akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos, Vals­ty­bės tar­nau­to­jų, Pa­ja­mų ir tur­to re­gis­trų, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ir ki­tų duo­me­nų ba­zių. Re­gis­trą, VTEK tei­gi­mu, ke­ti­na­ma su­kur­ti iki 2018 me­tų pa­bai­gos - tai leis­tų VTEK tai­ky­ti pa­na­šią pre­li­mi­na­rių dek­la­ra­ci­jų sis­te­mą, ku­rią šiuo me­tu tai­ko Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja dek­la­ruo­jan­tiems pa­ja­mas.

„Mū­sų tiks­las yra pa­siek­ti, eta­pais die­giant įvai­rius mo­du­lius, kad 2018-ai­siais me­tais at­ei­tų toks lai­kas, ka­da tas, ku­ris tu­ri prie­vo­lę dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, gau­tų jau ko­mi­si­jos už­pil­dy­tą, pa­ti­krin­tą iš įva­rių in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių su­ves­tą pre­li­mi­na­rią in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją, ku­rią ga­lė­tų pa­pil­dy­ti ar­ba jai pri­tar­ti“, - sa­kė M.Siau­rys.

„Tas ti­krai tu­ri įvyk­ti, gal ne šiais me­tais, bet mes ren­gia­me ba­zę, tu­ri­me Sei­mo, Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­lai­ky­mą. Tur­būt pa­pil­dys ir vie­ną-ki­tą eta­tą, tai dau­giau kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos, tam ti­kros ba­zės įstei­gi­mas“, - pri­dū­rė VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu VTEK pa­jė­gos yra per ma­žos su­gau­dy­ti net ir vi­sus in­te­re­sų ne­dek­la­ra­vu­sius sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kus - to­kius as­me­nis esą tu­rė­tų svars­ty­ti sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­jos, ta­čiau jos rea­liai vei­kia ma­žiau nei treč­da­ly­je sa­vi­val­dy­bių.

„Tu­riu pa­sa­ky­ti ga­na gė­din­ga fak­tą: 2014 me­tais, kai šios su­dė­ties ko­mi­si­ja dar ne­dir­bo, iš 60 sa­vi­val­dy­bių tik 30-yje bu­vo su­da­ry­tos Eti­kos ko­mi­si­jos, tik 17 jų po­sė­džia­vo. Ką tai reiš­kia - pra­ktiš­kai bu­vo tuš­čia vie­ta, tos sa­vi­val­dy­bių ko­mi­si­jos ne­vei­kė“, - sa­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Dėl sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­jų ne­veik­lu­mo prie­kaiš­tų sa­vo me­ti­nė­je kal­bo­je pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­žė­rė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. R.Va­len­tu­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės esą jau „ma­siš­kai“ pra­ne­ša VTEK apie ko­mi­si­jų su­da­ry­mą.

VTEK duo­me­ni­mis, pa­gal per­nai pri­im­tas įsta­ty­mų pa­tai­sas, prie­vo­lę dek­la­ruo­ti in­te­re­sus Lie­tu­vo­je tu­ri 160 tūkst. as­me­nų. VTEK kol kas tei­kia vie­šus duo­me­nis tik apie dau­giau nei 1,5 tūkst. sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų.

Pa­gal Sei­mo prieš me­tus pri­im­tas Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­tai­sas, pri­va­čius in­te­re­sus iki šių me­tų ko­vo pir­mo­sios be po­li­ti­kų tu­rė­jo dek­la­ruo­ti ir gy­dy­to­jai, odon­to­lo­gai, far­ma­ci­nin­kai, dir­ban­tys biu­dže­ti­nė­se ir vie­šo­sio­se įstai­go­se.

Įsta­ty­mu taip pat įpa­rei­go­ta vie­šai VTEK sve­tai­nė­je skelb­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių, biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų, iš vals­ty­bės lė­šų gau­nan­čių vie­šų­jų įstai­gų ir aso­cia­ci­jų va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų, Lie­tu­vos ban­ko dar­buo­to­jų, tu­rin­čių vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo įga­lio­ji­mus, vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ak­ci­nių bend­ro­vių ir už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų, po­li­ti­kų vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų, pa­dė­jė­jų, pa­ta­rė­jų, mi­nis­te­ri­jų ko­le­gi­jų na­rių, me­di­kų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas.