VTEK: Greta Kildišienė važinėjo „Range Rover“ neteisėtai
Bu­vu­si par­la­men­ta­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė pa­žei­dė tei­sės ak­tus ne­dek­la­ruo­da­ma, kad nau­do­jo­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu, nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Pra­dė­ti ty­ri­mą VTEK nu­spren­dė sau­sio pa­bai­go­je sa­vo ini­cia­ty­va pa­gal ži­niask­lai­do­je skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad tuo­me­ti­nė „vals­tie­čių“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja G.Kil­di­šie­nė va­ži­nė­jo „Ran­ge Ro­ver“ au­to­mo­bi­liu, ku­rį iš kon­cer­no li­zin­gu sie­kė iš­si­pirk­ti jos ma­ma. Kon­cer­nas pri­klau­so frak­ci­jos se­niū­nui, „vals­tie­čių“ va­do­vui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui. Ži­niask­lai­do­je be­si­ru­tu­lio­jant šiai is­to­ri­jai, taip pat pa­skel­bus apie G.Kil­di­šie­nės at­žvil­giu vyk­dy­tą bei nu­trauk­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, po­li­ti­kė at­si­sa­kė Sei­mo man­da­to, taip pat Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) vi­ce­pir­mi­nin­kės par­ei­gų.

V.Ka­na­pins­kas pa­brė­žė, kad su­tar­tis su G.Kil­di­šie­nės mo­ti­na bu­vo vie­nin­te­lė to­kio po­bū­džio „Ag­ro­kon­cer­no“ su­tar­tis 2016-ai­siais, be ki­ta ko, G.Kil­di­šie­nei at­sto­vau­ja ad­vo­ka­tas Eval­das Val­čiu­kas yra ir „Ag­ro­kon­cer­no“ at­sto­vas. Be to, V.Ka­na­pins­ko tei­gi­mu, pats R.Kar­baus­kis yra vie­šai pri­pa­ži­nęs, kad bū­tent G.Kil­di­šie­nei pa­dė­jo įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį, o šiuo au­to­mo­bi­liu po­li­ti­kė nau­do­jo­si par­la­men­ti­nei veik­lai. Ko­mi­si­ja taip pat nu­ro­dė į vie­šai skelb­tą in­for­ma­ci­ją, jog „Ag­ro­kon­cer­nas“ bu­vo su­da­ręs su­tar­tį su G.Kil­di­šie­nės šei­mos įmo­ne „Gre­ta Gre­tos“ – kad su­tar­tis bu­vo, po­sė­dy­je ne­pa­nei­gė ir G.Kil­di­šie­nės ad­vo­ka­tas.

G.Kil­di­šie­nė į VTEK ne­at­vy­ko, ad­vo­ka­tas E.Val­čiu­kas pa­aiš­ki­no, kad bu­vu­si Sei­mo na­rė šiuo me­tu „ne­pa­gei­dau­ja vie­šo dė­me­sio“.

„Ji (su­tar­tis – BNS) bu­vo ne­dek­la­ruo­ta dėl to, kad G.Kil­di­šie­nė ver­ti­no įsta­ty­mo nuo­sta­tas, kad ar­ti­mų gi­mi­nai­čių san­do­rių dek­la­ruo­ti ne­rei­kia, an­tra, ne­at­ly­gin­ti­no san­do­rio su gi­mi­nai­čiu dek­la­ruo­ti ne­rei­kia, dėl to ji ir ne­dek­la­ra­vo“, – po­sė­dy­je dės­tė E.Val­čiu­kas.

Tuo me­tu V.Ka­na­pins­kas ak­cen­ta­vo, kad vie­nas iš spren­di­mo mo­ty­vų yra tai, jog Sei­mo na­riams tai­ko­mi aukš­tes­ni skaid­ru­mo stan­dar­tai, nei par­ei­gū­nams ar pa­pras­tiems vals­ty­bės tar­nau­to­jams, tad šis jų sta­tu­sas „pag­rin­džia vi­suo­me­nės in­te­re­są ži­no­ti apie jų ry­šius su vers­lo su­bjek­tais ir nau­do­ji­mą­si šiems vers­lo su­bjek­tams pri­klau­san­čiu tur­tu, šiuo at­ve­ju – au­to­mo­bi­liu“.

„Nei G.Kil­di­šie­nė, nei jos įga­lio­tas at­sto­vas šian­dien ne­pa­tei­kė jo­kių duo­me­nų, nu­ro­dan­čių pri­va­taus in­te­re­so ne­bu­vi­mą“, – sa­vo ruo­žtu tei­gė po­sė­džio pir­mi­nin­kas V.Ka­na­pins­kas.

E.Val­čiu­kas taip pat ti­ki­no, kad ne­įž­vel­gia nie­ko blo­go ir dėl to, jog at­sto­vau­ja ir G.Kil­di­šie­nei, ir „Ag­ro­kon­cer­nui“.

„Ats­to­vau­ju ti­krai daug as­me­nų, tarp jų yra ir ne­su­si­ju­sių, ir su­si­ju­sių. Ma­nau, kad dėl to ko­kių nors in­te­re­sų konf­lik­tų nė­ra“, – tei­gė ad­vo­ka­tas.

Anot jo, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, ti­krin­da­ma san­do­rį, ne­nus­ta­tė pa­žei­di­mų, tad tuo me­tu par­la­men­ta­rei esą at­ro­dė, kad rin­kos są­ly­go­mis su­da­ry­ta iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis, už ku­rią mo­kė­jo ne tik tuo­me­ti­nės par­la­men­ta­rės ma­ma, bet ir ki­ti šei­mos na­riai, „nie­kaip ne­truk­dė at­lik­ti Sei­mo na­rės par­ei­gas“.

Tei­si­nin­kas pa­brė­žė, kad su­tar­tį su­da­rė G.Kil­di­šie­nės ma­ma dėl to, nes šei­ma – ne tik pa­ti ma­ma, G.Kil­di­šie­nė, bet ir pusb­ro­lis Mo­des­tas Jab­lons­kis – nu­spren­dė, kad šei­mai rei­ka­lin­gas nau­jas au­to­mo­bi­lis, nes jų tu­ri­mi du au­to­mo­bi­liai ge­do.

„Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­sa­kė, kad ga­li pa­dė­ti įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį, ką jis ir tei­gė in­ter­viu. Bu­vo su­da­ry­ta su­tar­tis“, – aiš­ki­no ad­vo­ka­tas.

Ad­vo­ka­tas taip pat ak­cen­ta­vo tei­gia­mą is­to­ri­jos as­pek­tą, kad į vie­šu­mą pra­dė­jo kil­ti ir ki­tų par­la­men­ta­rų abe­jo­ti­ni au­to­mo­bi­lių nuo­mos san­do­riai.

V.Ka­na­pins­kas pa­žy­mė­jo, kad nors VTEK spren­di­mas ir nu­ma­to ga­li­my­bę skir­ti tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą, ne­lei­džia tar­nau­to­jo, par­ei­gū­no ar po­li­ti­ko ska­tin­ti vie­ne­rius me­tus, tai G.Kil­di­šie­nei jo­kios reikš­mės ne­tu­ri, nes ji jau at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to: „Y­ra tik re­pu­ta­ci­jos klau­si­mas“.

Jis taip pat sa­kė, kad VTEK ne­tu­ri įga­lio­ji­mų ver­tin­ti sa­vo va­do­vo R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus, ku­ris jau anks­čiau, ne­de­ri­nęs su ko­mi­si­ja, yra iš­aiš­ki­nęs par­la­men­ta­rei, kad jai san­do­rio dek­la­ruo­ti ne­rei­kė­jo. Dėl to ne­pa­si­ti­kė­ji­mą R.Va­len­tu­ke­vi­čiu­mi par­eiš­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Jo tei­kia­mą VTEK va­do­vo at­sta­ty­di­ni­mo klau­si­mą Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti ki­tą sa­vai­tę.

V.Ka­napns­kas pri­pa­ži­no, kad šis spren­di­mas yra pre­ce­den­tas ver­ti­nant ir ki­tus par­la­men­ta­rus, gal­būt ne­tin­ka­mai dek­la­ra­vu­sius pa­na­šius san­do­rius.

„Sprę­si­me kiek­vie­nu at­ve­ju kon­kre­čiai“, – sa­kė jis, pa­klaus­tas, kaip ko­mi­si­ja elg­sis su in­for­ma­ci­ja apie ki­tų Sei­mo na­rių au­to­mo­bi­lių nuo­mą.

VTEK pir­mi­nin­kas R.Va­len­tu­ke­vi­čius, pa­pra­šy­tas pa­si­sa­ky­ti dėl ko­mi­si­jos spren­di­mo, žur­na­lis­tams nu­ro­dė ne­tu­rin­tis ko ko­men­tuo­ti.