VTEK: Gintautas Kėvišas įstatymo nepažeidė
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kė­vi­šas ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to.

Kaip tei­gia­ma VTEK iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me, ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas por­ta­lo „Eks­per­tai.eu“ pra­ne­ši­mo pa­grin­du. Ja­me teig­ta, jog 2016 m. ge­gu­žę G. Kė­vi­šo va­do­vau­ja­mas LNOBT pa­si­ra­šė su­tar­tį su Kip­re re­gis­truo­ta įmo­ne „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, ku­rios sa­vi­nin­kas yra G. Kė­vi­šo sū­nus. Su­tar­ties ob­jek­tas – ope­ros so­lis­tės An­ge­los Gheorg­hiu kon­cer­to or­ga­ni­za­vi­mas per­nai me­tų bir­že­lį. VTEK aiš­ki­no­si, ar LNOBT at­lie­kant ati­tin­ka­mus veiks­mus ir jų pa­grin­du pa­si­ra­šant mi­nė­tą su­tar­tį G. Kė­vi­šas vyk­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

2016 m. ko­vą G. Kė­vi­šas raš­tu pa­tei­kė nu­si­ša­li­ni­mą kul­tū­ros mi­nis­trui nuo spren­di­mų ren­gi­mo, svars­ty­mo, pri­ėmi­mo, są­ma­tų de­ri­ni­mo, tvir­ti­ni­mo, su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo ir ki­tų pro­ce­dū­rų, su­si­ju­sių su A. Gheorg­hiu kon­cer­to or­ga­ni­za­vi­mu. Mi­nis­tras nu­si­ša­li­ni­mą pri­ėmė ir įpa­rei­go­jo su kon­cer­to or­ga­ni­za­vi­mu su­si­ju­sius do­ku­men­tus pa­si­ra­šy­ti LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Nag­lį Stan­ci­ką.

VTEK ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, jog G. Kė­vi­šas ne­da­ly­va­vo pro­ce­dū­ro­se, su­si­ju­sio­se su per­nai bir­že­lį vy­ku­sio ope­ros so­lis­tės A. Gheorg­hiu kon­cer­to or­ga­ni­za­vi­mu bei su­tar­ties su įmo­ne „Ri­ver­si­de Mu­sic“ pa­si­ra­šy­mu. To­dėl VTEK nu­spren­dė, kad ne­tu­ri pa­grin­do teig­ti, jog LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus veiks­mai šiuo at­ve­ju prieš­ta­ra­vo Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mams.