VTEK: D. Mažintas supainiojo interesus
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Ma­žin­tas nu­si­žen­gė įsta­ty­mui, ne­nu­si­ša­li­nęs nuo par­amos sky­ri­mo sa­vo įkur­tai vie­ša­jai įstai­gai „Cul­tu­re li­ve“.

Kar­tu eti­kos sar­gai siū­lo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai įver­tin­ti in­te­re­sų konf­lik­tų grės­mes ad­mi­nis­truo­jant Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

D.Ma­žin­tui ei­nant vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas jo ku­ruo­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba šie­met sky­rė 40 tūkst. li­tų po­li­ti­ko įkur­tos vie­šo­sios įstai­gos „Cul­tu­re li­ve“ pro­jek­tams.

Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad D.Ma­žin­tas šią įstai­gą pa­li­ko prieš tap­da­mas vi­ce­mi­nis­tru, ta­čiau, pa­sak VTEK, šio­je įstai­go­je dir­ba D.Ma­žin­tui ar­ti­mi as­me­nys.

Anot VTEK, D.Ma­žin­to tar­ny­bi­nis el­ge­sys bu­vo vei­kia­mas tie­sio­gi­nio ir aki­vaiz­daus pri­va­taus in­te­re­so sėk­min­ga „Cul­tu­re li­ve“ veik­la, to­dėl, siek­da­mas iš­veng­ti net ša­liš­ku­mo re­gi­my­bės, jis tu­rė­jo nu­si­ša­lin­ti.

„To ne­pa­da­ręs D.Ma­žin­tas ne­vyk­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo (...) nu­sta­ty­tos prie­vo­lės veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to ir to­kiais veiks­mais pa­žei­dė (...) im­pe­ra­ty­vias nuo­sta­tas, įpa­rei­go­jan­čias nu­si­ša­lin­ti“, - aiš­ki­na VTEK.

Su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl gal­būt su­pai­nio­tų in­te­re­sų, D.Ma­žin­tas šį ru­de­nį at­sis­ta­ty­di­no.

Įver­ti­nu­si ty­ri­mo me­tu su­rink­tą in­for­ma­ci­ją VTEK nu­spren­dė kreip­tis į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, siū­ly­da­ma įver­tin­ti ga­li­mas in­te­re­sų konf­lik­tų grės­mes Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų ad­mi­nis­tra­vi­mo sri­ty­je. Sie­kiant už­ti­krin­ti pri­ima­mų spren­di­mų skaid­ru­mą, ne­ša­liš­ku­mą bei ob­jek­ty­vu­mą, siū­lo­ma ne­del­siant spręs­ti klau­si­mą dėl šį fon­dą ad­mi­nis­truo­jan­čios Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos pa­val­du­mo bei veik­los reg­la­men­ta­vi­mo ge­ri­ni­mo.